Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Honda RoadSync

1. O tomto vyhlásení

Spoločnosť Honda Motor Europe Ltd. („HME”) konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom: Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B (ďalej iba „HME”) a spoločnosť Honda Motor Co., Ltd. (ďalej iba „HM”) (spolu ďalej iba „my sa zaväzujú zabezpečiť spracovanie vašich osobných údajov v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov - GDPR) a ostatných príslušných pravidiel na ochranu údajov, zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj zákonov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane osobných údajov a elektronických komunikáciách (ďalej iba „Zákony o ochrane osobných údajov“).

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Vyhlásenie”) uvádzame ako zaobchádzame s osobnými údajmi užívateľov našej služby Honda RoadSync (ďalej iba „Služba“) vrátane súvisiacej mobilnej aplikácie (ďalej iba „Aplikácia“). Vyhlásenie uvádza aké údaje zbierame, účely na ktoré ich používame, obdobie na ktoré ich uchovávame, a tretie strany s ktorými ich môžeme zdieľať. Taktiež vysvetľuje aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Nájdite si prosím čas na prečítanie a porozumenie tohto Vyhlásenia.

Toto Vyhlásenie dopĺňa akékoľvek iné vyhlásenie o spracúvaní alebo ochrane osobných údajov, ktoré vám môžu byť priebežne poskytnuté (vrátane Všeobecného vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti HME pre Slovensko: https://www.honda.sk/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html).

Upozorňujeme, že toto Vyhlásenie sa nevzťahuje na poskytovateľov služieb tretích strán vrátane takých, ktoré sa pripoja alebo komunikujú so Službou, alebo ktoré sú prepojené so Službou, a aby ste porozumeli ako môžu používať vaše údaje, odporúčame preštudovať ich vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Nezodpovedáme za spracúvanie vašich osobných údajov tretími stranami.

Toto Vyhlásenie vysvetľuje ako používame, uchovávame a zdieľame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a ako môžete uplatniť svoje práva vo vzťahu k týmto informáciám, a postupy, ktoré máme zavedené na ochranu vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa tohto Vyhlásenia alebo spôsobu, ktorým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, alebo keď sa tieto údaje zmenia, kontaktujte nás e-mailom na adrese info.sk@honda-eu.com.

2. Informácie o nás

Na účely zákonov o ochrane osobných údajov, Honda Motor Europe Ltd. (ID č. 00857969, so sídlom: Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Spojené kráľovstvo) a Honda Motor Co. Ltd. (so sídlom: 2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokio 107-8556, Japonsko) sú spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov. To znamená, že sme spoločne zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov. Za účelom dodržiavania platných zákonov na ochranu osobných údajov sme zaviedli mechanizmus, ktorý spresňuje naše príslušné úlohy, povinnosti a funkcie. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto mechanizme, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie v Článku 11.

3. Zmeny tohto Vyhlásenia

Toto Vyhlásenie sa občas môže meniť. Akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia v budúcnosti budú zverejnené na webstránke https://global.honda/voice-control-system/legal/GB/privacy.html a prípadné zmeny vám budú oznámené automaticky otváraným oknom v aplikácii. Kontrolujte prosím túto stránku, kde nájdete všetky aktualizácie alebo zmeny tohto Vyhlásenia.

4. Vymedzenia pojmov

Ak sa v tomto Vyhlásení uvádzajú:

(a) vaše „osobné údaje”, predstavujú akékoľvek údaje, ktoré sa vzťahujú na vás, a z ktorých je možné určiť vašu totožnosť. Môžu zahŕňať kontaktné údaje, informácie o tom ako používate

Službu a vašu polohu. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti so Službou sú popísané v Článku 5 tohto Vyhlásenia.

(b) naše „zastúpenie“, predstavuje naše prevádzky, naše materské spoločnosti, a akékoľvek dcérske spoločnosti našich materských spoločností; a

(c) „spracovanie”, predstavuje akékoľvek používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie, ukladanie, používanie, prenos alebo ich vymazanie.

5. Osobné údaje, ktoré spracúvame a spôsob ich zhromažďovania

Tento článok popisuje osobné údaje, ktoré používame a zhromažďujeme v súvislosti so Službou.

Niektoré údaje nám poskytujete priamo, napr. pri objednávke Služby, registrácii v Aplikácii, alebo keď s nami komunikujete. Toto zahŕňa iba vašu e-mailovú adresu a obsah vašej komunikácie, ako napr. spätnú väzbu alebo reklamácie. Na využívanie služby je potrebný účet Google pre zariadenia Android, alebo Apple ID pre zariadenia iOS, pričom my nebudeme mať prístup k údajom vášho účtu.

Taktiež zhromažďujeme alebo generujeme iné údaje automaticky keď používate Službu. Tieto skutočnosti sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke:

Typ údajov

Popis

Zdroj

Údaje o polohe

Tieto sa získavajú z vašej IP adresy a pozostávajú z kraja, krajiny, mesta (vrátane zemepisnej šírky a dĺžky).

Aplikácia

Údaje zhromaždené snímačmi

Tieto sa získavajú zo snímačov smartfónu alebo iného zariadenia na ktorom používate Aplikáciu. Tieto zahŕňajú údaje o zrýchlení, rýchlosti, magnetických poliach, svetle a blízkosti.

Aplikácia

Užívateľské ID

Tieto zahŕňajú užívateľské ID pre Službu, vaše Google alebo Apple ID a vašu e-mailovú adresu.

Aplikácia

Cestovné záznamy

Tieto zahŕňajú záznamy o pohybe, a to celkovú precestovanú vzdialenosť, priemernú rýchlosť, východiskový bod pohybu, miesto zastavenia, univerzálne jedinečné identifikátory (uu ID), ID relácie aplikácie, čas, zemepisnú šírku a dĺžku, presnosť, rýchlosť, presnosť merania rýchlosti, vzdialenosť, zameranie, presnosť zamerania, nadmorská výška, vertikálna presnosť, poskytovateľ lokalizácie, Geohash a čas na zariadení.

Aplikácia

Prostredie využitia

Toto je informácia, ktorá popisuje prostredie v ktorom je Služba používaná. Pozostáva z údajov o:

(i) vašej Aplikácii, a to verzie aplikácie;

(ii) mobilné alebo iné zariadenie na ktorom používate Aplikáciu, a to vlastnosti zariadenia (číslo modelu, značka, výrobca, verzia operačného systému, meno operátora, veľkosť a šírka obrazovky, rozlíšenie obrazovky, orientácia obrazovky), schopnosti zariadenia (telefonické služby, SMS, hlasové služby, Google Play), nastavenia zariadenia, jazyk, základné aplikácie (hudba, navigácia, telefonické služby, SMS), sieťové pripojenia, stav pripojenia, príslušenstvo a Aplikácia Vozidlo BT jednotka zariadenia pripojené cez Bluetooth alebo WiFi (napr. slúchadlo s mikrofónom);

(iii) vozidlo v ktorom využívate Službu, a to typ vášho vozidla, rozhranie vozidla, obrazovka vo vozidle a akýkoľvek prepínač, ktorý vaše vozidlo používa na prevádzku Služby; a

(iv) a zariadenie, ktoré pripája vaše vozidlo do Služby („BT jednotka“), a to model, sériové číslo, hardvér, softvér a MAC adresa.

Aplikácia

Vozidlo

BT jednotka

Stav používania

Pozostáva z informácie o tom či telefonujete, využívate navigáciu, prehrávate hudbu, ste v režime písania správ, telefonovania, ID udalosti a čas udalosti.

Aplikácia

História používania

Pozostáva z časov využívania Služby, identifikátor vášho zariadenia, vlastnosti inštalácie, identifikátor reklamy, identifikátor relácie a identifikátor cieľa vozidla.

Aplikácia

Vozidlo

Navyše získavame osobné údaje od nasledujúcich tretích strán:

· Pre zariadenia Android: Google, ktorý nám poskytuje vaše Google ID za účelom poskytovania Aplikácie;

· Pre zariadenia Apple: Apple, ktorý nám poskytuje vaše Apple ID za účelom poskytovania Aplikácie;

· Poskytovatelia audio a rozpoznávacích hlasových služieb vašeho telefónu, ktorí prekladajú vaše hlasové požiadavky v Aplikácii do technických pokynov pre Službu.

6. Prečo používame vaše osobné údaje?

Nasledujúca tabuľka stanovuje účely na ktoré používame vaše osobné údaje v súvislosti so Službou. Používame vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie príslušného účelu.

V zmysle Zákonov na ochranu osobných údajov musíme tiež mať „právny základ“ na základe ktorého spracovávame vaše osobné údaje. Tieto skutočnosti sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Prečo používame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje používame?

Právny základ

Na poskytovanie Služby.

Užívateľské ID

Údaje o polohe

Cestovné záznamy

Prostredie využitia

 

 

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Na zlepšenie Služby, vrátane kvality Služby, Aplikácie a skúsenosti používateľov. Toto zahŕňa vykonávanie analytiky za účelom porozumenia tomu ako sa Služba využíva.

Užívateľské ID

Údaje o polohe

Údaje zhromaždené snímačmi

Cestovné záznamy

Prostredie využitia

Stav používania

História používania

 

 

Spracovanie je potrebné pre naše legitímne záujmy na udržiavanie a zlepšovanie našich produktov a služieb.

 

Na plánovanie a vyvíjanie nových produktov a služieb. Toto taktiež zahŕňa vykonávanie analytiky za účelom porozumenia tomu ako sa Služba využíva.

Údaje o polohe

Údaje zhromaždené snímačmi

Cestovné záznamy

 

 

Spracovanie je potrebné pre naše legitímne záujmy na udržiavanie a zlepšovanie našich produktov a služieb.

 

Na komunikáciu s vami ohľadne Služby. Zahŕňa to zasielanie servisných správ, riešenie otázok, správ alebo žiadostí od vás, a správu sťažností.

Kontaktné údaje

Obsah komunikácie medzi nami

V niektorých prípadoch, je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

V prípade, že spracovanie nie je potrebné pre účely zmluvy, spracovávame vaše údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre náš oprávnený záujem poskytnúť vám dobrú zákaznícku skúsenosť.

Okrem toho môžeme spracovať osobné údaje popísané v tomto Vyhlásení:

· Za účelom dodržiavania príslušných zákonov a predpisov (na základe toho, že toto spracovanie bude nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností)

· Na ochranu nášho podnikania a Služby, vrátanie presadzovania našich obchodných podmienok, právneho poradenstva a uplatňovania právnych nárokov (na základe toho, že toto spracovanie je nevyhnutné pre náš oprávnený záujem chrániť naše podnikanie)

· Za účelom predaja alebo zabezpečenia financovania nášho podnikania vrátane nášho majetku a služieb (na základe toho, že toto spracovanie bude nevyhnutné pre náš oprávnený záujem vykonávať podnikateľskú činnosť s cieľom dosahovať zisk)

Na základe primeraného konania a zváženia okolností sme dospeli k záveru, že sa môžeme spoliehať na naše oprávnené záujmy ako na právny základ, na základe ktorého za určitých okolností spracovávame vaše osobné údaje (toto sme uviedli vyššie a stanovili naše legitímne záujmy). Dospeli sme k tomuto rozhodnutiu prostredníctvom testu proporcionality, aby sme zabezpečili, že náš oprávnený záujem nepreváži vaše právo jednotlivca na ochranu osobných údajov. Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa tohto testu proporcionality, kontaktujte nás.

7. Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s inými osobami spôsobom uvedeným v tomto článku.

Na účely stanovené v predošlom článku budeme vaše osobné údaje prenášať len nasledujúcim subjektom:

· Našim zamestnancom a pobočkám, ktoré sú autorizované a potrebujú prístup k údajom;

· Našim externým dodávateľom alebo subdodávateľom, vrátane vývojárov online nástrojov, poskytovateľov služieb na prevádzku Služby a poskytovateľov cloudových služieb. Presnejšie, vaše osobné údaje budeme zdieľať s:

· Poskytovateľmi Aplikácie a platformy – Drivemode;

· Poskytovateľmi analytických služieb – Google a Firebase;

· Poskytovateľom služby zákazníckej podpory – Zendesk;

· Poskytovateľom cloud hostingu – Google;

· Poskytovateľmi Aplikácií v prípadoch, v ktorých používate Aplikáciu na ovládanie inej aplikácie, napr. Google Maps, HERE Maps alebo poskytovanie médií

· Poskytovateľmi diagnostických služieb;

· Poskytovateľmi našich centrálnych IT systémov, ako napr. našej platformy na zákaznícky manažment;

· Našim odborným poradcom (okrem iného vrátane daňových, právnych alebo iných firemných poradcov, ktorí nám poskytujú profesionálne služby);

· Konkurzným správcom a odborníkom;

· Potenciálnym kupujúcim alebo organizáciám financujúcim naše podnikanie alebo majetok;

· Príslušným orgánom verejnej moci a regulačným orgánom, vrátane orgánov činných v trestnom konaní alebo agentúr na prevenciu podvodov a súdov, na účely vyšetrovania akejkoľvek skutočnej alebo domnelej trestnej činnosti alebo ďalších regulačných alebo právnych záležitostí.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež oznámiť tretím stranám, ak to bude nevyhnutné v nasledujúcich situáciách:

· v prípade, že budeme uvažovať o predaji akéhokoľvek podniku alebo aktív. V takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje akýmkoľvek potenciálnym nadobúdateľom takéhoto podniku alebo aktív;

· ak nás, alebo podstatnú časť našich aktív nadobudne tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré uchovávame o našich zákazníkoch, jedným z prevádzaných aktív;

· v prípade, že sa staneme predmetom akéhokoľvek insolvenčného procesu (t. j. nútená správa alebo likvidácia);

· s cieľom presadzovať alebo uplatniť naše podmienky, zásady alebo akúkoľvek zmluvu, ktorú s vami máme, alebo ktorú sme sprostredkovali medzi vami a treťou stranou;

· na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti, alebo práv, majetku alebo bezpečnosti našich spolupracovníkov alebo iných. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami (okrem iného vrátane miestnej polície alebo iných miestnych orgánov ochrany práva) na účely bezpečnosti, prevencie kriminality, ochrany proti podvodom; a

· ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splnenia akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo regulačných požiadaviek, alebo inak na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov alebo trestných činov.

Služby tretích strán

Toto Vyhlásenie sa nevzťahuje na webové lokality, aplikácie alebo portály tretích strán, na ktoré môžeme odkazovať z našich služieb, a nevzťahuje sa na žiadne služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy (vrátane používania súborov cookies) takýchto tretích strán, aj keď ste webovú lokalitu, aplikáciu, portál alebo službu tretej strany navštívili prostredníctvom prepojení z našich Služieb.

Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany údajov každého poskytovateľa a v prípade obáv alebo otázok kontaktovali danú tretiu stranu. Všetci poskytovatelia iných služieb, ako sú poskytovatelia

dátových balíčkov, mobilných sietí, služby prístupových bodov Wi-Fi, hudby a odosielania správ sú samostatnými prevádzkovateľmi spracúvania údajov a nesú zodpovednosť za ich spracovanie.

8. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Vaše osobné údaje sa budú prenášať do EEP, Spojeného kráľovstva a Japonska.

EEP a Spojené kráľovstvo považujú Japonsko za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany zákonom na ochranu údajov. EEP a Spojené kráľovstvo sa považujú navzájom za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany zákonom na ochranu údajov. Z tohto dôvodu sa môžu údaje voľne prenášať medzi týmito krajinami.

Používanie Google Analytics môže taktiež zahŕňať prenosy údajov do Spojených štátov. V takomto prípade zabezpečíme, aby boli vykonané primerané zmluvné a bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov (vrátane štandardných zmluvných doložiek).

9. Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré ich spracovávame. Keď už na tieto účely nebudú potrebné, budeme ich mazať alebo anonymizovať tak, aby už s vami nemohli byť spojené.

Nižšie uvedená tabuľka stanovuje maximálne obdobie, na ktoré môžeme uchovávať vaše osobné údaje. Špecifické typy údajov, ktoré sú zahrnuté v týchto kategóriách sa môžu zmazať v kratšom období. Upozorňujeme však, že môžeme uchovávať vaše údaje na dlhšie obdobie, pokiaľ uchovanie vyžaduje zákon, alebo ak je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Typ údajov

Maximálne obdobie uchovávania

Údaje o polohe

Najviac 5 rokov od posledného použitia Služby

Údaje zhromaždené snímačmi

Najviac 5 rokov od zberu údajov

Užívateľské ID

Najviac 5 rokov od posledného použitia Služby

Cestovné záznamy

Najviac 5 rokov od posledného použitia Služby

Prostredie využitia

Najviac 5 rokov od posledného použitia Služby

Stav používania

Najviac 5 rokov od zberu údajov

História používania

Najviac 5 rokov od zberu údajov

E-mailová adresa

Najviac 5 rokov od posledného použitia Služby

Komunikácie ktoré ste nám zaslali

Najviac 5 rokov od dátumu komunikácie

 

Pojem „posledné použitie“ znamená poslednýkrát, kedy ste spustili Aplikáciu na vašich zariadeniach používaných na Službu. Ak prestanete používať Služby na viac ako 5 rokov, všetky vaše osobné údaje sa zmažú automaticky.

Pokiaľ odinštalujete a nainštalujete Aplikáciu na Službu a následne použijete e-mailovú adresu, ktorú ste nepoužívali s touto odinštalovanou Aplikáciou, zozbierané osobné údaje z tejto odinštalovanej Aplikácie sa neprenášajú a budú zmazané 5 rokov po poslednom použití tejto odinštalovanej Aplikácie.

Pre podrobnejšie informácie o týchto obdobiach uchovávania môžete kontaktovať nášho manažéra na ochranu osobných údajov (zodpovednú osobu) na e-mailovej adrese e-mail: info.sk@honda-eu.com.

10. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte podľa zákonov o ochrane údajov nasledujúce práva v súvislosti s údajmi ktoré o vás spracovávame

 

Právo

 

Popis

 

(1) Byť informovaní

Právo byť informovaní o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame. Toto vyhlásenie (spolu s naším všeobecným Vyhlásením o ochrane osobných údajov pre Spojené kráľovstvo) stanovuje, akým spôsobom zhromažďujeme, uchovávame a ukladáme vaše údaje a prečo a ako to robíme. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie požadované informácie.

(2) Na prístup

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.

(3) Na opravu

Právo požadovať od nás opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

(4) Na vymazanie

 

Právo požadovať odstránenie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Toto právo sa uplatňuje iba vtedy, ak (napríklad):

· už nepotrebujeme využívať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané;

· odvoláte svoj súhlas, keď používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu; alebo

· oprávnene namietnete spôsob, akým spracúvame vaše údaje (v súlade s právom č. 7 nižšie).

Upozorňujeme, že odstránenie údajov z vášho profilu a anonymizáciu všetkých údajov vozidla môžete aktivovať odstránením svojho účtu.

Anonymizáciu všetkých údajov vozidla môžete tiež aktivovať odregistrovaním svojho vozidla (hoci toto nebude mať za následok odstránenie údajov z Aplikácie).

(5) Na obmedzenie spracovávania

 

Za určitých okolností právo obmedziť naše spracovávanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Toto právo sa uplatňuje iba vtedy, ak (napríklad):

· spochybňujete správnosť osobných údajov, ktoré uchovávame;

· máte právo nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ale radšej namiesto toho požiadate, aby sme obmedzili naše spracúvanie; alebo

· už nepotrebujeme využívať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich získali, ale vy potrebujete tieto údaje na účely stanovenia, uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov.

(6) Na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požadovať od nás prenos týchto osobných údajov do iných organizácií.

(7) Na namietanie

 

Právo namietať voči nášmu spracovávaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, kde naším právnym základom je oprávnený záujem, ak nie sme schopní buď vyvažovaním vzájomných práv preukázať legitímne dôvody na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ktoré prevážia vaše práva, alebo ak údaje neslúžia na preukazovanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

(8) V súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom procese, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa vás, alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Upozorňujeme, že Služba nezahŕňa automatické rozhodovanie.

(9) Na odvolanie súhlasu

Právo na odvolanie vášho súhlasu v prípadoch, keď je potrebný, aby sme mohli využívať vaše osobné údaje (napríklad aby sme vám mohli poskytovať marketingové materiály). Upozorňujeme, že odvolanie bude účinné iba do budúcnosti. Spracovanie, ktoré bolo vykonané pred odvolaním, nebude ovplyvnené.

Upozorňujeme, že váš súhlas nie je potrebný na akékoľvek spracovanie v súvislosti so Službou.

(10) Na poskytnutie základnej časti dohody medzi spoločnými správcami

Honda Motor Europe Ltd. a Honda Motor Co. Ltd. konajú ako spoloční prevádzkovatelia pri spracovaní osobných údajov v súvislosti s touto Službou. Máte právo žiadať informácie o základných častiach dohody, ktorú si medzi sebou zaviedli, aby zabezpečili dodržiavanie Zákonov na ochranu osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatniť tým, že kontaktujete nášho manažéra na ochranu osobných údajov (zodpovednú osobu) na e-mailovej adrese info.sk@honda-eu.com .

11. Kontaktné údaje

Ak sa na nás chcete obrátiť s prípadnými otázkami o tomto Vyhlásení, vašich právach alebo iných otázkach týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nášho manažéra ochrany údajov na niektorej z nižšie uvedených adries.

Adresa: Správca databázy, Honda Motor Limited Europe Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mailová adresa: info.sk@honda-eu.com

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, odporúčame vám, aby ste kontaktovali najskôr nás. Avšak, ak nie ste spokojní s tým, ako zaobchádzame s akoukoľvek vašou žiadosťou v súvislosti s vašimi právami alebo obavami, máte tiež právo podať sťažnosť nášmu dozornému orgánu pre Slovenskú republiku: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Pokiaľ máte záujem o toto vyhlásenie v inom formáte (napríklad zvukovom, veľké písmo, Braillovo písmo), kontaktujte nás pomocou údajov uvedených vyššie.

Posledná aktualizácia: August 2022