Asistenčná služba

Telefónne číslo Honda Assistance: +421 2 3213 1166

Program asistencie pre motocykle Honda

Asistenčnú službu pre motocykle Honda poskytuje celosvetovo pôsobiaca spoločnosť Europ Assistance. Služba je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku na celom území aktuálnej platnosti zelenej karty. 

Službu je možné zakúpiť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu motocyklov Honda v SR alebo ČR.

Cena je 29 EUR / rok pre motocykle Honda.

Motocykle, na ktoré môže byť poskytnutý asistenčný program: 

- všetky nové motocykle značky Honda predané prostredníctvom autorizovanej siete Honda v SR a ČR, ktoré majú platnú 2 alebo 3 ročnú záruku.

- ojazdené motocykle značky Honda bez ohľadu na platnosť záruky.

- asistenčný program nie je poskytovaný motocyklom, ktoré nemajú schválenie pre premávku na pozemných komunikáciách. Z programu sú vylúčené motocykle OFF-ROAD a štvorkolky ATV.

Asistenčné služby sú poskytované týmto osobám: 

- vodičovi motocykla a osobe prepravovanej na motocykli v čase udalosti 

- služby sa nevzťahujú na osoby prepravované na motocykli za úplatu ani na stopárov 

Všeobecné členenie poskytovaných asistenčných služieb:

A. Obmedzená asistencia (iba cestná asistencia, odťah a prípadne uskladnenie - služby 1-3) 

Defekt - krytá je práca spojená s odstránením defektu 

Nedostatok paliva - krytý je dovoz paliva na miesto 

Zámena paliva - kryté je odčerpanie nádrže a dovoz vhodného paliva 

Strata kľúčov - krytý je dovoz náhradných kľúčov 

V prípadoch vyššie sú náklady na náhradné diely, materiál a palivo hradené užívateľom motocykla. 

B. Kompletná asistencia je poskytovaná pre nasledujúce prípady: 

- porucha - akákoľvek závada v dôsledku ktorej je motocykel nepojazdný 

- nehoda - nehoda v dôsledku ktorej je motocykel nepojazdný.

- krádež - motocykel je považovaný za odcudzený od chvíle, kedy príslušný právny orgán vydá záznam o krádeži. 

Teritoriálne členenie poskytovaných asistenčných služieb:

Asistencia v mieste bydliska = asistencia v okruhu do 50km od miesta bydliska

Bydliskom sa rozumie miesto trvalého pobytu (fyzické osoby) alebo sídlo firmy (právnické osoby) majiteľa motocykla. Ak je majiteľom leasingová spoločnosť, za bydlisko je považované miesto trvalého pobytu/sídlo firmy oprávneného užívateľa motocykla. 

1. Cestná asistencia - príjazd asistenčného vozidla a pomoc na mieste 

2. Odťahová služba - odvoz motocykla do servisu, najviac do 100km od miesta udalosti 

3. Uskladnenie - v prípade nedostupnosti servisu, najviac však 3 dni 

4. Vyzdvihnutie opraveného motocykla - ak je servis vzdialený do 50km od bydliska klienta, má klient nárok na vyzdvihnutie motocykla formou taxi. 

5. Náhradné vozidlo - poskytne sa bezplatne v prípade odcudzenia alebo opravy nad 12hod., maximálne však na 3 dni. Prevádzkové náklady (palivo a pod.) sú hradené užívateľom. Odvoz a vrátenie náhradného vozidla uhradí asistenčná služba v prípade ak bolo vrátené v autorizovanom servise Honda. 

Doplnkové asistenčné služby poskytované nad 50km od miesta bydliska 

Ak nastane udalosť ďalej ako 50km od bydliska a jedná sa o odcudzenie alebo opravu trvajúcu dlhšie ako 12 hodín, má klient nárok na jednu z nasledovných služieb 6-9 podľa výberu alebo dostupnosti. Tieto služby nemožno vzájomne kombinovať. 

6. Pokračovanie v ceste alebo návrat do miesta bydliska - asistenčná služba zabezpečí dopravu vodičovi motorky a spolujazdcovi taxíkom (do 90.min. jazdy), vlakom I. triedy (do 4 hodín cesty) alebo letecky ekonomickou triedou (ak by cesta vlakom presahovala 4 hodiny) do cieľa cesty alebo späť do miesta bydliska. 

7. Prevoz motocykla v rámci domovského štátu - ak bude predpokladaná doba opravy dlhšia ako 12 hodín, môže asistenčná služba na požiadanie klienta zabezpečiť odvoz motocykla v rámci domovského štátu na najbližšieho autorizovaného servisu Honda k miestu bydliska klienta. Opravu motocykla a svoju vlastnú dopravu si už klient zabezpečí sám. 

8. Hotel - ak si klient praje v mieste poruchy počkať na opravu svojho motocykla, asistenčná služba zabezpečí ubytovanie posádky v hoteli kategórie *** s raňajkami, maximálne však na 2 dni a 80EUR/osobu/deň. Asistenčná služba môže zabezpečiť ubytovanie v tomto rozsahu na žiadosť klienta aj v prípade odcudzenia motocykla. Asistenčná služba zabezpečí aj prepravu posádky do hotelu 1x tam a 1x späť formou taxi. 

9. Náhradné vozidlo - poskytne sa bezplatne v prípade odcudzenia alebo opravy nad 12hod., maximálne však na 3 dni. Prevádzkové náklady (palivo a pod.) sú hradené užívateľom. Odvoz a vrátenie náhradného vozidla uhradí asistenčná služba v prípade ak bolo vrátené v autorizovanom servise Honda. 

Doplnkové asistenčné služby v zahraničí (mimo SR): 

10. Finančná hotovosť pre prípad núdze - v prípade odcudzenia, nutnej úhrady v servise, potreby zloženia kaucie na polícii a pod. v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, zabezpečí asistenčná služba bezplatné doručenie hotovosti. Doručenie hotovosti je podmienené zložením zálohy alebo garancie zo strany zástupcu klienta vo výške 100%. Maximálna výška zálohy je 500EUR. 

11. Dodávka náhradných dielov - v prípade lokálnej nedostupnosti náhradných dielov zabezpečí a uhradí asistenčná služba ich privezenie do servisu, ktorý vykonáva opravu. Náklady za diely a prípadné colné poplatky hradí klient. 

Výluky a obmedzenia: 

Limit plnenia na jednu asistenčnú udalosť je 1000EUR. 

V zahraničí sú služby poskytované iba na územiach aktuálnej platnosti zelenej karty. 

Asistencia sa nevzťahuje na: 

- vandalizmus, ktorý je väčšinou krytý z poistenia vozidla 

- na udalosti, ktoré nastali mimo pozemnej komunikácie 

- na udalosti, ktoré vznikli pri motocyklových závodoch a pod. súťažných podujatiach 

- motocykle požičovní alebo prevádzkované za úplatu (komerčné použitie) 

- nepojazdnosť z dôvodu pravidelnej údržby 

Ďalej nie sú asistenciou hradené náklady: 

- za opravu motocykla v servise 

- mýto, pokuty, poplatky za parkovanie v bežnej premávke a pod. 

- náklady, ktoré by vznikli aj v prípade, že by udalosť nenastala (napr. stravné a pod.) 

Všeobecné výluky: 

- opakovaná závada spôsobená nesprávnou starostlivosťou potom, ako už bol klientovi poskytnutý asistenčný zásah 

- opakovaná závada v dôsledku opakujúceho sa dôvodu, ak nebola vykonaná konečná oprava pre odstránenie závady 

- udalosti vzniknuté v dôsledku nesprávnej údržby 

- asistencia nie je poskytovaná v krajinách, ktoré sú vo vojnovom stave 

- udalosti vzniknuté počas vojny, zemetrasenia, extrémnych klimatických podmienok, prírodných katastrof, jadrového výbuchu 

- udalosti vzniknuté pri štrajkoch, revolúcii alebo občianskych nepokojoch, rabovaní, teroristických útokoch 

- udalosti vzniknuté v dôsledku trestnej činnosti oprávneného užívateľa 

- udalosti vzniknuté v súvislosti s požitím alkoholu, drog a liekov alebo iných látok, ktoré menia chovanie a reakcie vodiča 

- udalosti v miestach, kam nemá náš dodávateľ právo vjazdu 

- udalosti v šetrení polície alebo inej inštitúcie, pokiaľ táto nedovolí odťah motocykla 

- udalosti v súvislosti so stratou alebo poškodením príslušenstva motocykla 

 

Honda Assistance zadarmo:

Na nižšie uvedené a novo zakúpené motocykle sú poskytované služby Honda Assistance zadarmo po dobu štandartnej záruky výrobcu. Platí pre motocykle zakúpené prostrednictvom autorizovaného dealera značky Honda v Slovenskej republike.

Modely:

- Gold Wing,

- Gold Wing Tour,

- Africa Twin,

- Africa Twin Adventure Sports,

- NT1100. 

Telefónne číslo Honda Assistance 

+421 2 3213 1166