Honda / Story Stream / Podmienky

Odpoveďou #Yeshonda:

  1. Neodvolateľne udeľujete spoločnosti Honda a spoločnostiam z jej skupiny, zástupcom a spolupracovníkom povolenie na použitie obsahu na neurčitý čas a na celom svete na komerčné použitie v akýchkoľvek médiách, vrátane (bez obmedzenia) tlačených a digitálnych katalógov, grafických prvkov offline a online reklamy, platených médií, sociálnych médií, tlačených médií, e-mailov, webových stránok, digitálnych obrazoviek, interných a externých podujatí, filmu, videa, káblovej televízie, televízneho vysielania a internetu.
  2. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Honda a spoločnosti z jej skupiny, zástupcovia a spolupracovníci vám nemusia pripisovať obsah, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak mimo týchto podmienok.
  3. Spoločnosť Honda môže obsah upravovať, meniť alebo pozmeňovať podľa svojho uváženia bez vášho súhlasu.
  4. Súhlasíte s tým, že vám ani tretej strane nebude za použitie obsahu poskytnutá žiadna forma platby.
  5. Súhlasíte s tým, že svoj súhlas s použitím obsahu spoločností Honda nemôžete následne odvolať, s výnimkou prípadov, keď môžu byť na požiadanie odstránené osobné údaje z dôvodu dodržiavania zákonov na ochranu osobných údajov.
  6. Tým, že spoločnosti Honda udelíte súhlas na použitie obsahu, vyhlasujete a zaručujete sa spoločnosti Honda, že:

a) ste vlastníkom obsahu, vrátane všetkých myšlienok, obrázkov, textov a práv duševného vlastníctva obsiahnutých v obsahu, alebo ak nie ste vlastníkom týchto práv, ste už získali povolenie od vlastníka týchto práv a máte oprávnenie udeliť spoločnosti Honda povolenie na použitie obsahu, ako je stanovené v týchto podmienkach;

b) ste získali súhlas všetkých osôb, ktoré poskytli výkon ako súčasť obsahu, a že ani vy, ani žiadna tretia strana nebudete uplatňovať žiadne morálne právo spôsobom, ktorý by bol v rozpore s právami, ktoré spoločnosti Honda udeľujete na použitie obsahu, ako je stanovené v týchto podmienkach;

c) nič v obsahu sa nebude pravdepodobne považovať za hanlivé, obscénne ani ohrozujúce akúkoľvek tretiu stranu;

d) ste starší ako 18 rokov a máte právo uzavrieť túto zmluvu.

7.  Obsah môže zahŕňať informácie o vás alebo identifikovateľných osobách, ktoré predstavujú osobné údaje podľa platných zákonov. Súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti [Honda] súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na tu uvedené účely.

8. Pokiaľ sa v obsahu objavia akékoľvek osobné údaje týkajúce sa inej osoby, zaručujete, že ste získali aj jej súhlas so spracovaním týchto osobných údajov.

9. Spoločnosť Honda bude spracovávať osobné údaje zahrnuté v obsahu alebo inak poskytnuté v súvislosti s používaním obsahu v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu:

[Oznámenie o ochrane osobných údajov | Oficiálne webové stránky | Honda Slovensko].

Odpoveďou #Yeshonda potvrdzujete, že ste si vyššie uvedené podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s nimi.

Uchovávanie údajov

Vaše údaje budú spoločnosti Honda a Story Stream uchovávať z dôvodu dodržiavania predpisov počas 7 rokov od dátumu, keď odpoviete #yeshonda.

EXTERNÉ

10. Spoločnosť Honda je správcom vašich osobných údajov a jednotlivci môžu získať ďalšie informácie alebo uplatniť svoje zákonné práva tak, že sa obrátia na adresu DPM-UK@honda-eu.com.

Spoločnosť Story Stream okrem toho využíva služby poskytovateľov služieb, ktorí jej pomáhajú so spracovaním osobných údajov, vrátane spoločnosti Qubeeo Ltd. (pod obchodným názvom Story Stream) so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje služby spojené so starostlivosťou o obsah, hostingom, prezentáciou a analýzou.