Zhrnutie brífingu o podnikaní spoločnosti Honda v oblasti vodíka

Utorok, 2023, februára 14

Rozširovanie podnikania v oblasti vodíka do externého predaja systému palivových článkov novej generácie.

·         Spoločnosť Honda, ktorá sa usiluje o dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, bude nielen pokračovať v elektrifikácii svojich výrobkov, ale zaujme aj proaktívny prístup k zvýšeniu využívania vodíka ako nosiča energie a bude sa snažiť rozšíriť svoje podnikanie v oblasti vodíka.

·         Honda bude ďalej rozvíjať svoj systém palivových článkov ako jadro svojho podnikania v oblasti vodíka. Spolu so systémom palivových článkov novej generácie, ktorý je vyvíjaný v spolupráci s General Motors (GM), sa Honda zameria na viac ako zdvojnásobenie životnosti*1 a zníženie nákladov na jednu tretinu*1. Po dosiahnutí týchto cieľov spolu s GM, bude spoločnosť Honda pokračovať v základnom výskume budúcich technológií palivových článkov so zámerom opäť zdvojnásobiť životnosť*2 a znížiť náklady na polovicu*2 z novo zníženej úrovne.

·         Spoločnosť Honda určila štyri hlavné oblasti využitia svojho systému palivových článkov: vozidlá s palivovými článkami (FCEV), úžitkové vozidlá, stacionárne elektrárne a stavebné stroje, pričom bude aktívne spolupracovať s inými spoločnosťami.

·         V oblasti úžitkových vozidiel okrem spoločného výskumu ťažkých nákladných vozidiel s palivovými článkami so spoločnosťou Isuzu Motors Limited začala Honda v spolupráci so spoločnosťou Dongfeng Motor Group Co., Ltd. predvádzacie testovacie jazdy úžitkových vozidiel vybavených systémom palivových článkov novej generácie.

·         V polovici 20. rokov 21. storočia spustí Honda externý predaj svojho systému palivových článkov na úrovni 2000 kusov ročne, pričom plánuje predaj postupne rozširovať. V 30. rokoch sa Honda bude snažiť zvýšiť predaj na 60 000 kusov a v druhej polovici 30. rokov 21. storočia na niekoľko sto tisíc kusov ročne.

·         Spoločnosť Honda bude v budúcnosti pokračovať vo výskume a vývoji s cieľom využiť svoje vodíkové technológie, ako je systém palivových článkov a technológie elektrolýzy vody s vysokým diferenčným tlakom v oblasti vesmírnych technológií.

TOKIO, Japonsko, 2. februára 2023 – Honda dnes usporiadala tlačovú konferenciu o svojich iniciatívach v oblasti vodíka. Podujatia sa zúčastnili títo vedúci pracovníci spoločnosti Honda:

·         Shinji Aoyama, riaditeľ a hlavný výkonný riaditeľ,

·         Arata Ichinose, výkonný riaditeľ, vedúci oddelenia dohľadu nad rozvojom podnikania.

Zhrnutie brífingu:

1.    Iniciatívy spoločnosti Honda na rozšírenie využívania vodíka, krok vpred smerom k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti

Spoločnosť Honda sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu všetkých produktov a firemných aktivít, do ktorých sa zapája, do roku 2050. V snahe dosiahnuť „nulový environmentálny dopad“ nielen svojich výrobkov, ale celého životného cyklu výrobku vrátane firemných aktivít, sa spoločnosť Honda zameriava na nasledujúce oblasti ako „tri piliere“ svojich iniciatív: „uhlíková neutralita“, „čistá energia“, a „obeh zdrojov“. Spoločnosť Honda vo svojich iniciatívach považuje vodík spolu s elektrickou energiou za jeden z vysoko potenciálnych nosičov energie.

„Cyklus cirkulácie vodíka“, ktorý začína obnoviteľnou energiou, pozostáva z troch fáz – „výroba“, „skladovanie/preprava“ a „použitie“. Presnejšie povedané, pomocou technológie elektrolýzy vody sa elektrická energia získaná z obnoviteľných zdrojov energie môže premeniť na „zelený vodík*3“, vďaka čomu je menej náchylná na výkyvy vo výrobe elektrickej energie spôsobené sezónnosťou a poveternostnými podmienkami, a energiu je možné prepraviť na miesto, kde je potrebná, vo forme „zeleného vodíka“ prostredníctvom vhodných metód, ako je preprava po súši, po mori a potrubím.

Honda rozšíri uplatnenie svojho systému palivových článkov, ktorý je jadrom vodíkovej technológie Honda, nielen na vozidlá Honda FCEV, ale aj na rôzne interné a externé oblasti, čím bude stimulovať dopyt po vodíku a uľahčí uhlíkovú neutralitu spoločnosti prostredníctvom „používania“ vodíka.

2.    Ďalší pokrok v systéme palivových článkov, ktorý je základom vodíkovej technológie Honda

Honda bola jednou z prvých spoločností, ktoré sa zamerali na potenciál vodíka pri realizácii uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, a už viac ako 30 rokov vedie výskum a vývoj vodíkových technológií a vozidiel FCEV. Honda od roku 2013 spolupracuje so spoločnosťou GM na spoločnom vývoji novej generácie systému palivových článkov.

·         V roku 2024 uvedie Honda v Severnej Amerike a Japonsku na trh model FCEV vybavený systémom palivových článkov novej generácie vyvinutým spoločne so spoločnosťou GM. Zatiaľ čo náklady a životnosť sa považujú za typické výzvy, ktoré bolo potrebné vyriešiť na uľahčenie širokého používania systémov palivových článkov, tento systém palivových článkov novej generácie, ktorý využíva znalosti, know-how a úspory z rozsahu oboch spoločností, zníži náklady na jednu tretinu v porovnaní s nákladmi na systém palivových článkov v modeli Honda Clarity Fuel Cell 2019. Toto výrazné zníženie nákladov sa dosiahlo rôznymi opatreniami vrátane prijatia inovatívnych materiálov pre elektródy, zdokonalenia štruktúry tesnenia článkov, zjednodušenia podporných zariadení („vyváženosť výrobného závodu“) a zvýšenia produktivity. Okrem toho sa životnosť systému zdvojnásobila použitím materiálov odolných voči korózii a riadeným potlačením opotrebenia, navyše sa výrazne zvýšila aj odolnosť voči nízkym teplotám.

·         Na základe týchto úspechov prostredníctvom spoločného vývoja s GM, a s výhľadom do budúcnosti okolo roku 2030, kedy sa očakáva plnohodnotná popularizácia používania palivových článkov, začala spoločnosť Honda základný výskum budúcich technológií palivových článkov s cieľom znížiť náklady na polovicu a zdvojnásobiť životnosť v porovnaní so systémom palivových článkov vyvinutým spoločne so spoločnosťou GM. Honda sa pritom snaží dosiahnuť použiteľnosť a celkové náklady, vďaka ktorým sa systém palivových článkov vyrovná konvenčným dieselovým motorom.

·         Spoločnosť Honda vedie pokročilý výskum a vývoj vodíkových technológií a plánuje ich využitie vo vesmíre, čo je ďalšia potenciálna oblasť, kde vodíkové technológie možno využiť. Okrem vody a jedla ľudia potrebujú na život vo vesmíre kyslík, ale aj vodík na palivo a výrobu elektriny na rôzne činnosti podporujúce život vo vesmíre. Aby boli možné realizovať vo vesmíre udržateľné aktivity, je potrebné čo najviac znížiť potrebu zásobovania týmito zdrojmi zo Zeme. Jedným z riešení tejto výzvy je vytvorenie obehového systému obnoviteľnej energie, ktorý kombinuje systém elektrolýzy vody s vysokým diferenčným tlakom, na výrobu kyslíka a vodíka pomocou solárnej energie a elektrolýzy vody, a systém palivových článkov, ktorý z kyslíka a vodíka vyrába elektrinu a vodu.

Na vytvorenie takéhoto systému spoločnosť Honda počas fiškálnych rokov 2021 a 2022 (obdobie končiace 31. marca 2022) uskutočnila s Japonskou agentúrou pre výskum vesmíru (JAXA) spoločný výskum a vývoj. Okrem toho spoločnosť Honda v roku 2022 podpísala s agentúrou JAXA zmluvu o výskume a vývoji*3 „obehového systému obnoviteľnej energie“, ktorý je určený na dodávanie elektrickej energie na udržiavanie funkčnosti obytného priestoru a rôznych systémov lunárnych roverov. Na základe tejto zmluvy dostane Honda poverenie od spoločnosti JAXA, aby do konca fiškálneho roka 2024 (do 31. marca 2024) najskôr vykonala koncepčné štúdie a potom vyvinula „maketový model*4“, prototyp v počiatočnej fáze.

3.    Spustenie externého predaja a rozšírenie uplatnenia systému palivových článkov

Vzhľadom na environmentálne trendy vo svete bude spoločnosť Honda pokračovať v rozširovaní používania svojich systémov palivových článkov, ktoré sú základom vodíkovej technológie Honda, aj mimo vozidiel FCEV, aby prispela k dosiahnutiu spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka. Za týmto účelom začne Honda okolo roku 2025 s externým predajom modulov systému palivových článkov novej generácie. Honda predpokladá počiatočnú úroveň predaja 2000 kusov ročne a bude sa snažiť o postupné rozširovanie predaja s cieľom zvýšiť predaj v roku 2030 na 60 000 kusov a v druhej polovici 30. rokov na niekoľko sto tisíc kusov ročne.

Štyri základné oblasti

Vďaka jedinečným vlastnostiam vodíka, ktorý dokáže uchovávať a prenášať energiu s vysokou intenzitou a rýchlo naplniť nádrž, sa očakáva, že systém palivových článkov bude obzvlášť účinný ako zdroj energie pre intenzívne využívané veľkorozmerné produkty mobility a rozsiahlu infraštruktúru, ako aj pre produkty mobility, ktoré si vyžadujú rýchle doplnenie paliva tam, kde je ťažké napájať ich z batérií. Okrem toho je možné paralelne zapojiť viacero jednotiek systému palivových článkov, aby sa dosiahol vyšší výkon. Na základe týchto charakteristík a silných stránok spoločnosť Honda identifikovala štyri kľúčové oblasti pre uplatnenie svojich systémov palivových článkov v počiatočnej fáze svojho vstupu do oblasti vodíkových technológií: modely Honda FCEV, úžitkové vozidlá, stacionárne elektrárne a stavebné stroje a začala rozvíjať podnikanie s vodíkom zamerané aj na zákazníkov z radov podnikov (B2B).

·         Modely FCEV

V roku 2024 plánuje Honda začať v Severnej Amerike a Japonsku predaj úplne nového modelu FCEV. Bude vychádzať z modelu CR-V predstaveného minulý rok v Severnej Amerike a bude vybavený systémom palivových článkov novej generácie. Okrem výhod vozidiel FCEV, ktoré umožňujú jazdu na dlhé vzdialenosti s krátkym časom tankovania, bude tento úplne nový model FCEV vybavený funkciou plug-in, ktorá ponúka pohodlie elektrických vozidiel s možnosťou nabíjania doma.

·         Úžitkové vozidlá

V Japonsku plánuje Honda pred koncom nadchádzajúceho fiškálneho roka 2024 (do 31. marca 2024) začať predvádzacie testovanie na verejných komunikáciách prototypu ťažkého nákladného vozidla poháňaného palivovými článkami, ktoré skúma spoločne so spoločnosťou Isuzu Motors Limited.

V čínskej provincii Hubei začala Honda v januári 2023 v spolupráci so spoločnosťou Dongfeng Motor Group Co., Ltd. predvádzacie testovacie jazdy úžitkových nákladných vozidiel vybavených systémom palivových článkov novej generácie.

·         Stacionárne elektrárne

V posledných rokoch požiadavky na napájanie dátových centier rýchlo rastú v dôsledku rozširovania počítačových cloudových technológií a využívania veľkých objemov dát a z hľadiska plánovania kontinuity činností (BCP) sa zvyšuje potreba záložných zdrojov energie. Na splnenie takýchto potrieb navrhne spoločnosť Honda použitie svojich systémov palivových článkov v oblasti výroby energie, počnúc použitím ako možnosti čistého a tichého záložného zdroja energie.

Ako prvý krok bola v areáli spoločnosti American Honda Motor Co., Inc. v Kalifornii v USA nainštalovaná stacionárna elektráreň s palivovými článkami s výkonom približne 500 kW, ktorá opätovne využíva systémy palivových článkov z vozidiel Honda Clarity. Ukážková prevádzka stanice ako záložného zdroja energie pre dátové centrum sa začne koncom tohto mesiaca. Po tomto testovaní začne spoločnosť Honda aplikovať technológie stacionárnych elektrární na palivové články v továrňach a dátových centrách spoločnosti Honda po celom svete, čím sa bude snažiť znížiť aj emisie skleníkových plynov zo svojej prevádzky.

·         Stavebné strojné zariadenia

Spoločnosť Honda bude iniciatívne aplikovať svoj systém palivových článkov najprv na rýpadlá a nakladače, ktoré tvoria veľký segment trhu so stavebnými strojmi, čím prispeje k dosahovaniu uhlíkovej neutrality stavebných strojov.

Pokiaľ ide o dodávky vodíka pre stavebné stroje, ktoré sa považujú za ťažko zvládnuteľné len pomocou bežných stacionárnych vodíkových staníc, bude Honda spolupracovať so združeniami stavebného priemyslu a súvisiacimi stranami s cieľom vyriešiť tento problém.

Aby mohlo viac podnikov aktívne využívať systémy palivových článkov, je dôležité vyriešiť problémy, ako je zníženie investícií do vývoja a počtu pracovných hodín potrebných na inštaláciu, zníženie celkových nákladov a zabezpečenie stabilných a lacných dodávok vodíka. Spoločnosť Honda ponúkne nielen vývojovú podporu na prispôsobenie svojho systému palivových článkov výrobkom zákazníkov, ale aj prevádzkovú podporu, ako je popredajná údržba a stabilné dodávky vodíka, čím komplexne prispeje k úsiliu zákazníkov o uhlíkovú neutralitu.

4.    Iniciatívy smerujúce k vytvoreniu vodíkových ekosystémov

Na dosiahnutie širokého využitia systémov palivových článkov je nevyhnutné vytvoriť vodíkové ekosystémy, ktoré zahŕňajú dodávky vodíka. Spoločnosť Honda podporuje rozširovanie sietí vodíkových staníc v Japonsku prostredníctvom účasti v spoločnosti Japan Hydrogen Station Network Joint Company (Japan H2 Mobility/JHyM) a v Severnej Amerike prostredníctvom podpory podnikov prevádzkujúcich vodíkové stanice, ako sú Shell a FirstElement Fuel.

Honda bude odteraz v tejto novej oblasti zohrávať aktívnu úlohu pri vytváraní vodíkových ekosystémov, ktoré sa sústreďujú okolo stacionárnych elektrární a začínajú tam, kde existuje dopyt po vodíku. Spoločnosť Honda sa bude tiež aktívne podieľať na projektoch organizovaných národnými a miestnymi samosprávami, ktoré využívajú veľké objemy dovážaného vodíka v prístavoch a na iných miestach. Prostredníctvom týchto iniciatív bude spoločnosť Honda pracovať na vytváraní partnerstiev so spoločnosťami pôsobiacimi v tejto novej oblasti.

V Japonsku, v rámci práce na vytvorení vodíkového ekosystému, spolu s Marubeni Corporation a Iwatani Corporation, Honda začala diskutovať o perspektívach dodávok vodíka a využitia úžitkových vozidiel poháňaných palivovými článkami. V Európe Honda v súčasnosti plánuje ukážkové testovanie energetického ekosystému, ktorý kombinuje obnoviteľnú energiu a vodík.

Spoločnosť Honda bude naďalej posilňovať spoluprácu a koordináciu s rôznymi spoločnosťami v hodnotovom reťazci vodíka a bude sa intenzívne venovať novým výzvam na rozšírenie využívania vodíka.

*1 V porovnaní so systémom palivových článkov nainštalovaným do systému Honda Clarity Fuel Cell 2019.

*2 V porovnaní so systémom palivových článkov novej generácie vyvinutým spoločne so spoločnosťou GM.
*3 Vodík vyrábaný elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej energie, pri ktorej sa počas výrobného procesu nevypúšťajú žiadne emisie CO2.
*4 „Zmluva týkajúca sa koncepčnej štúdie a prototypovania funkčných prvkov pre systém regeneračných palivových článkov pre pretlakové vozidlo rover s posádkou.“ Systém regeneračných palivových článkov pozostáva zo systému elektrolýzy vody a systému palivových článkov. Systém elektrolýzy vody elektrolyzuje vodu za vzniku kyslíka a vodíka a systém s plnými článkami generuje elektrinu z vodíka na kyslík. Systém regeneračných palivových článkov od spoločnosti Honda sa nazýva „obehový systém obnoviteľnej energie“, pretože obsahuje pôvodný systém elektrolýzy vody s vysokým rozdielom tlaku od spoločnosti Honda.
*5 Systémy, ktoré sa majú použiť vo vesmíre, sa zvyčajne vyvíjajú budovaním prototypov v etapách, ako je napríklad „maketový model“, „technický model“ a „letový model“, v závislosti od štádia vývoja.