Zásady ochrany osobných údajov služby My Honda + pripojeného vozidla

Zásady ochrany osobných údajov služby My Honda + pripojeného vozidla

Spoločnosť Honda Motor Europe Limited (ďalej len „spoločnosť Honda“) sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov a dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov - GDPR) a ostatných príslušných pravidiel na ochranu údajov (vrátane zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane osobných údajov, o marketingu a súboroch cookie spolu s príslušnými pokynmi) (ďalej len „zákony o ochrane údajov“).

Tieto zásady uvádzajú, ako zaobchádzame s osobnými údajmi vlastníkov pripojeného vozidla (ďalej len „vozidlo Honda“ alebo „vozidlo“), používateľov našich služieb pripojeného vozidla (ďalej len „služby CCS“) a používateľov mobilnej aplikácie My Honda+ (ďalej len „aplikácia“) bez ohľadu na to, či ste držiteľom primárneho účtu (ďalej len „primárny používateľ“), alebo vám primárny používateľ povolil zdieľať svoje konto (ďalej len „pozvaný používateľ“).

Ak ste vlastníkom alebo potenciálnym vlastníkom vozidla Honda, návštevníkom našej webovej lokality, návštevníkom predajcu alebo ste si stiahli alebo používate jednu z našich ďalších aplikácií, prečítajte si na naše všeobecné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.  Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Honda, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov žiadateľa.

Tieto zásady vysvetľujú, ako používame, uchovávame a zdieľame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a ako môžete uplatniť svoje práva vo vzťahu k týmto informáciám, a postupy, ktoré máme zavedené na ochranu vašich osobných údajov. Tieto zásady dopĺňajú akékoľvek iné vyhlásenie o poctivom spracovávaní alebo ochrane osobných údajov, ktoré vám môžu byť občas poskytnuté (vrátane nášho všeobecného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad alebo spôsobu, ktorým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, alebo keď sa tejto údaje zmenia, kontaktujte nás e-mailom na adrese DPM-UK@honda-eu.com.

Naše služby CCS a aplikáciu (na účely týchto zásad spolu ďalej len „služby“) poskytuje spoločnosť Honda Motor Europe Limited (číslo spoločnosti 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko, RG12 1HL) v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B (ďalej len „my“). Na účely zákonov o ochrane osobných údajov sme prevádzkovateľom osobných údajov spracovávaných na účely uvedené nižšie, a sme zodpovední za starostlivosť o ne.

Na účely analýzy zhromažďujeme údaje o tom, ako používate služby CCS a aplikáciu (ako bude podrobnejšie opísané nižšie), pomocou služieb Google Analytics a Application Insights.

Zmeny týchto zásad

Akékoľvek zmeny týchto zásad v budúcnosti budú zverejnené na tejto stránke a prípadne vám budú oznámené e-mailom a/alebo automaticky otváraným oknom vo vozidle alebo v aplikácií. Často si pozerajte túto stránku, kde nájdete všetky aktualizácie alebo zmeny týchto zásad.

Spracovanie vašich údajov tretími stranami

Poznámka: Tieto zásady sa nevzťahujú na webové lokality, aplikácie alebo portály tretích strán, na ktoré môžeme odkazovať z našich služieb, a nevzťahujú sa na žiadne služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy (vrátane používania súborov cookie) takýchto tretích strán, aj keď ste webovú lokalitu, aplikáciu, portál alebo službu tretej strany navštívili prostredníctvom prepojení z našich služieb.

Odporúčame, aby ste si prečítali zásady každého poskytovateľa a v prípade obáv alebo otázok kontaktovali danú tretiu stranu. Všetci poskytovatelia iných služieb, ako sú poisťovatelia, služby opravy porúch, záchranné služby (ktoré dostávajú v naliehavých prípadoch volania eCall, ako je opísané v príručke vozidla), poskytovatelia dátových balíčkov, služby prístupových bodov Wi-Fi, online spravodajstvo alebo sociálne médiá vo vozidle, mapy, cestovanie alebo hudba budú tiež samostatne „prevádzkovateľom“. Zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov môžete získať priamo od nich.

V priebehu poskytovania služieb CCS, budeme zdieľať údaje so spoločnosťami SoundHound (ktorá poskytuje službu osobného asistenta Honda) a Worldline (ktorá spracováva platby v našom mene). Spoločnosti SoundHound a Worldline spracovávajú údaje v našom mene ako naši sprostredkovatelia, ale údaje týkajúce sa vás môžu spracovávať aj na svoje vlastné účely, ako nezávislí prevádzkovatelia. Nájdite si čas a prečítajte si ich príslušné zásady ochrany osobných údajov, aby ste chápali, ako môžu nezávisle od nás spracovať vaše osobné údaje. Zásady sa nachádzajú tu:

SoundHound – https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf

Poskytovanie informácií o vašich hosťoch

Ak u nás registrujete pozvaného používateľa, počas registračného procesu mu poskytneme kópiu týchto zásad.

Na druhej strane, ak poskytujete alebo zjednodušujete poskytnutie informácií o hosťoch, ktorí nie sú pozvanými používateľmi (napríklad spolujazdci alebo alternatívny vodič), je vašou povinnosťou sa uistiť, že tieto osoby sú si vedomé týchto zásad. Musia tiež súhlasiť s tým, že nám dáte ich osobné údaje. Spoločnosť Honda inak aktívne nezhromažďuje ani nemá v úmysle zhromažďovať osobné údaje iných hostí (napr. spolujazdcov alebo alternatívnych vodičov) a predpokladá, že uchovávané a spracovaná osobné údaje sa vzťahujú iba na majiteľov vozidla Honda, používateľov služieb CCS a používateľov aplikácie.

Informácie dostupné iným osobám

Informácie dostupné v aplikácii

Upozorňujeme, že informácie dostupné prostredníctvom služieb CCS budú dostupné pre ostatných používateľov využívajúcich rovnaký účet. Pozvaní používatelia môžu napríklad zobrazovať históriu jázd vozidla Honda, ktorá ich informuje o jazdách, ktoré spravil primárny používateľ, a naopak.

Zdieľanie údajov môžete kedykoľvek vypnúť. Kým bude zdieľanie údajov vypnuté, nebudete môcť používať služby CCS, ale vypnutím zdieľania údajov zastavíte zhromažďovanie všetkých údajov.

Informácie dostupné vo vozidle Honda

Informácie dostupné prostredníctvom služieb CCS budú tiež viditeľné pre každého, kto má prístup do vozidla. Keď predáte/prevediete vozidlo Honda na tretiu osobu, mali by ste zabezpečiť vybratie vozidla z garáže v aplikácii, aby sa inicializoval proces odregistrovania vozidla. To bude mať za následok odstránenie údajov služieb CCS z telematickej riadiacej jednotky, a preto údaje už nebudú viditeľné vo vozidle.

Aby bol tento proces účinný, vozidlo Honda musí mať dostatočne nabitú batériu a byť pripojené k mobilnej sieti.

Upozorňujeme, že pri štandardných sieťových podmienkach môže proces odregistrovania trvať až 24 hodín. Podmienky potrebné na vykonanie odregistrovania nájdete v časti 13.1 obchodných podmienok aplikácie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, a spôsob ich využívania

Podľa zákonov o ochrane osobných údajov sme povinní vysvetliť, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme, ako a prečo používame tieto údaje (ďalej len „činnosť spracovania“), a ako dlho ich uchovávame. Musíme tiež mať „právny základ“, na základe ktorého spracovávame vaše osobné údaje. Tieto skutočnosti sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke.

Ak nie je v tabuľke nižšie uvedené inak, vaše osobné údaje uchovávame a následne odstraňujeme alebo anonymizujeme tak, ako je uvedené v časti „Uchovávanie vašich osobných údajov“.

Činnosť spracovania: prečo používame vaše údaje?

Aké informácie sú zhromažďované?

Právny základ spracovania

Odkiaľ sa údaje zhromažďujú?

Konkrétne doby uchovávania

Mobilná aplikácia My Honda Plus

Na nastavenie a spravovanie vášho účtu Honda, vrátane zasielania oznámení služby.

Krajina

Jazyk

E-mailová adresa

Adresa (vrátane PSČ)

Mobilné číslo

Heslo

ID Honda, čo je jedinečný identifikátor generovaný pre každého majiteľa účtu Honda v priebehu registračného procesu.

ID vášho zariadenia, ktoré bude prepojené s vaším ID Honda, ak sa rozhodnete prihlásiť pomocou dotykového ID, hlasového príkazu alebo funkcií rozpoznávania tváre vo vašom telefóne. Nespracovávame vaše biometrické údaje, ktoré zostávajú vo vašom zariadení.

Vaše preferencie, ktoré si nastavujete v aplikácii.

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Ak neposkytnete tieto informácie, bude to bohužiaľ znamenať, že si u nás nebudete môcť otvoriť účet Honda.

V rozsahu, v ktorom spracovávanie presahuje mieru potrebnú pre zmluvu, je spracovávanie nevyhnutné pre náš oprávnený záujem poskytnúť vám dobrú zákaznícku skúsenosť a funkcie na zaistenie bezpečnosti vášho účtu.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

 

Na ochranu vášho účtu MyHonda+ pred podvodnou činnosťou, vrátane vykonávania viacfaktorového overovania pri prístupe na váš účet z iného zariadenia (alebo ak dôjde k strate alebo krádeži vášho telefónu).

 

ID zariadenia

ID Honda

Vaše povolenie ďalšieho zariadenia

Vaša žiadosť o prístup k vášmu účtu z iného zariadenia, ak dôjde k strate alebo krádeži vášho zariadenia (Môžete byť požiadaní o podanie tejto žiadosti prostredníctvom predajcu, ktorý bude v tomto prípade konať ako náš sprostredkovateľ)

 

E-mailová adresa

Autentifikačný kód

Spracovávanie je nevyhnutné pre náš oprávnený záujem na zaistenie bezpečnosti služieb, ktoré sme poskytli.

 

 

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Z vášho mobilného telefónu

Keď sa bude vyžadovať váš autentifikačný kód, tento vygeneruje Honda

Žiadny autentifikačný kód vydaný spoločnosťou Honda nebude platný akonáhle bol už použitý a nebude následne spoločnosťou Honda uchovávaný

Vykonávanie analytiky s cieľom zlepšiť aplikáciu.

Tieto analytické služby vykonáva náš poskytovateľ služieb e3 Media Limited (obchodujúci pod názvom Great State).

Informácie týkajúce sa vášho zariadenia, ako napríklad ID zariadenia, typ a model zariadenia a jeho operačný systém.

Informácie týkajúce sa pripojenia vášho zariadenia k internetu, ako napríklad adresa IP.

Informácie o konfigurácii vášho zariadenia, ako je napríklad jeho rozlíšenie obrazovky, časové pásmo a nastavenia jazyka.

Informácie o tom, ako používate aplikáciu, ktoré časti aplikácie navštevujete, ako k nim pristupujete, ktoré funkcie používate viac alebo menej ako ostatné, a ako komunikujte s rôznymi časťami aplikácie.

Informácie o časoch, keď pristupujete k aplikácii, frekvencia a koľko času strávite v rôznych častiach aplikácie.

Informácie o tom, odkiaľ pristupujete k aplikácii.

Informácie o jazyku, v ktorom zobrazujete aplikáciu.

Verzia používanej aplikácie.

Spracovanie je nevyhnutné pre náš oprávnený záujem vyvíjať a zlepšovať naše produkty a služby.

 

 

Tieto informácie sa generujú, keď používate aplikáciu, a aplikácia ich prenáša k nám.

 

 

Služby pripojeného vozidla

Na nastavenie a spravovanie vášho účtu služieb CCS, vrátane zasielania oznámení služby.

To zahŕňa identifikáciu krajiny, v ktorej je vaše vozidlo registrované, s cieľom určiť služby CCS, ktoré sú k dispozícii v danej krajine, a príslušné právne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na služby CCS (a na zabezpečenie, že ponúkané služby CCS sú v súlade s týmito zákonmi).

Okrem informácií spracovávaných na nastavenie a správu účtu Honda (popísané vyššie) spracovávame pre služby CCS nasledujúce informácie:

Titul, meno a priezvisko

Telefónne číslo

Úplná poštová adresa Podrobnosti vozidla Honda zhromaždené počas procesu registrácie, napríklad identifikačné číslo vozidla (VIN)

Výber balíka služieb CCS

Preferencie, vrátane časového pásma

V prípade primárnych používateľov, ich pozvaných používateľov

V prípade pozvaných používateľov, primárneho používateľa

Prezývka vozidla

Ak sa nachádzate v Taliansku, budeme potrebovať váš daňový kód.

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Tieto informácie sú tiež potrebné na zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov.

Ak neposkytnete tieto informácie, bude to bohužiaľ znamenať, že si u nás nebudete môcť otvoriť účet Honda.

V prípade, že spracovávanie presahuje mieru potrebnú pre zmluvu alebo súlad so zákonmi, je spracovávanie nevyhnutné pre náš oprávnený záujem poskytnúť vám dobrú zákaznícku skúsenosť a funkcie na zaistenie bezpečnosti vášho účtu.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

 

Na spárovanie vozidla Honda a overenie, či ste oprávnení používať služby CCS ako primárny používateľ pred tým, ako vám budú poskytnuté, a potom v pravidelných intervaloch, a po obnovení služieb CCS.

VIN

Číslo PIN generované spoločnosťou Honda

Číslo eSIM a status

 

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Ak neposkytnete tieto informácie, bude to bohužiaľ znamenať, že vám nebudeme môcť poskytovať služby.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Číslo PIN bude po krátkom časovom období neplatné, a preto sa odstráni krátko po vygenerovaní.

 

Na pripojenie vozidla Honda k mobilnej sieti, aby ste mohli využívať služby CCS.

 

My a spoločnosť AT&T (vystupujúca ako náš sprostredkovateľ) spracovávame nasledujúce údaje:

VIN

Číslo eSIM

Krajina registrácie vozidla

Miesto

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Bez spracovávania týchto údajov by sme neboli schopní poskytovať vám služby CCS.

Z vášho vozidla

Spoločnosť AT&T bude spracovávať tieto údaje, ak bude vaša karta eSIM nastavená na normálny režim.

Aby sme vám mohli poskytovať služby CCS (uvedené nižšie), vrátane zasielanie upozornení.

Virtuálna prístrojová doska

Správy aplikácie MyHonda+

Stav nabíjania elektrického vozidla

Stav batérie

Diaľkové zamykanie

Diaľkové odomykanie

Diaľkový klaksón

Diaľkové ovládanie klimatizácie

Plánovač ovládania klimatizácie

Diaľkové nabíjanie

Plánovač nabíjania

Nastavenie maximálneho nabitia

Plánovanie trasy

História ciest

Vyhľadávač vozidla

Odoslanie cieľa

Digitálna asistenčná cestná služba Honda

Zónové monitorovanie Geo-Fence

Zdieľanie kľúča HDK

Štartovanie HDK

Uzamknutie a odomknutie dvier HDK

Zatváranie okien HDK

Otvorenie krytu nabíjania HDK

Upozornenia HDK

 

VIN

ID mobilného zariadenia

Telefónne číslo

Meno a priezvisko

ID Honda

Preferovaný jazyk a krajina registrácie

Kód modelu vozidla, rok modelu vozidla

GPS lokalizácia vozidla a smer jazdy

Dátum a čas akejkoľvek poruchy

Vaše pokyny napríklad na zatrúbenie, použitie zónového monitorovania Geo-fence alebo zamknutie vozidla.

Stav vozidla, napríklad stav zámky dverí, otvorené okná, teplota vo vozidle, množstvo paliva, rýchlosť, počet najazdených kilometrov, stav nabitia, zatvorenie alebo uzamknutie dverí, uzavretie kapoty, stav svetiel vozidla, v prípade elektrického vozidla zapojenie a prijímanie elektrickej energie.

Informácie o štýle jazdy, napríklad ako pridávate plyn, brzdíte, ako rýchlo jazdíte.

Vaše preferencie, ktoré ste nastavili v súvislosti so službami CCS a výstrahami.

Údaje diagnostiky vozidla, ako je tlak v pneumatikách, brzdová kvapalina a poruchy, počet km do ďalšieho nabitia, zostávajúca životnosť motorového oleja, stav motora, výstražné svetlá alebo iné správy, ako napríklad chybové kódy.

 

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

 

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Z vozidla (prostredníctvom TCU – telematickej riadiacej jednotky)

 

Na sledovanie vášho vozidla Honda, aby sme vám mohli poskytovať nasledujúce služby:

Sledovanie ukradnutého vozidla

Vyhľadávač vozidla

História jázd

Zónové monitorovanie Geo-Fence

Digitálna asistenčná cestná služba

 

Lokalizačné údaje

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

 

Z GPS vášho vozidla (prostredníctvom TCU)

 

 

Lokalizačné údaje sa uchovávajú po dobu 90 dní, ak ste sa prihlásili na odber histórie jázd. V opačnom prípade sa trvale prepisujú.

Lokalizačné údaje spracovávané na poskytovanie asistenčnej cestnej služby sa spracovávajú po dobu trvania vášho odberu a počas akejkoľvek ďalšej nevyhnutnej doby z právnych dôvodov.

Vami nastavené parametre zónového monitorovania Geo-fence sa spracovávajú, iba kým odstránite tieto parametre alebo vyprší váš odber služieb CCS (podľa toho, čo nastane skôr).

Aby ste mohli preniesť vaše aplikačné centrum na zvukový displej iného vozidla.

My a spoločnosť Digitalist (vystupujúca ako náš sprostredkovateľ) spracovávame nasledujúce údaje:

VIN

ID zákazníka

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

Z vášho vozidla

ID zákazníka generujeme my.

Spoločnosť Digitalist uchováva tieto údaje iba po dobu aktívneho využívania služby.

Na nastavenie a poskytovanie služby digitálneho kľúča Honda.

ID mobilného zariadenia

Kód digitálneho kľúča

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

Získame od vás ID zariadenia vášho mobilného telefónu (prostredníctvom aplikácie).

 

 

Na prepojenie služby elektronickej kontroly stavu vozidla (ďalej len „EVHC“) so službou CCS, aby ste mohli prijímať správy EVHC a pripomienky prostredníctvom služby CCS.

My a spoločnosť Snap-On (vystupujúca ako náš sprostredkovateľ) spracovávame nasledujúce údaje:

VIN

Evidenčné číslo vozidla

ID Honda

Údaje poskytnuté predajcami vozidiel Honda vo vzťahu k práci, ktorú vykonávajú, ako napríklad služby, ktoré od nich prijímate, výsledky ich kontrol/práce, potrebný servis a jeho čas, ako aj videá ukazujúce problémy s vaším vozidlom.

Správy služby EVHC (obsahujúce informácie poskytované predajcami).

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

Predajcovia vykonávajúci servis vášho vozidla.

Okrem VIN a registračného čísla vozidla, ktoré uchovávame my, sa informácie poskytnuté predajcami vrátane správ služby EVHC uchovávajú po dobu až 6 rokov.

Na vykonávanie analytiky s cieľom:

Udržiavať a zabezpečiť kvalitu našich produktov a služieb vrátane vozidiel, ktoré vyrábame, ich komponentov (napr. batéria vozidla) a služieb CCS.

Zlepšovať a vyvíjať lepšie produkty a služby.

Zistiť (a poskytnúť vám o tom informácie), ako môžete efektívnejšie využívať svoje vozidlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o jazdách, ako napríklad váš denník jázd.

Údaje o stave, ako napríklad či je indikátor poruchy zapnutý alebo vypnutý, upozornenia na problémy vozidla, ktoré sa zobrazujú na prístrojovej doske, a vzdialené služby, ktoré sú vám k dispozícii. 

Údaje udalostí, ako napríklad požiadavky služby CCS a chyby týkajúce sa týchto požiadaviek, a oznámenia z vašich vozidiel, ako napríklad bezpečnostné upozornenie.

Údaje o vozidle, napríklad údaje zhromaždené snímačmi vo vozidle (napr. informácie o brzdení, informácie o batérii, stav pneumatík), história diagnostických kódov problémov a údaje pohybujúceho sa vozidla (t. j. informácie o polohe a rýchlosti vášho vozidla v určitých časoch).

 

 

 

Spracovanie je potrebné pre naše legitímne záujmy na udržiavanie a zlepšovanie našich produktov a služieb, a aby sme vám mohli poskytnúť lepšiu používateľskú skúsenosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto informácie sú generované, keď používate služby CCS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovať vás o tom, že sme (v prípade vykonávania občasných, nie nepretržitých analýz popísaných v predchádzajúcom riadku) zistili nižší než optimálny výkon batérie vášho vozidla

Vaše kontaktné údaje

Za týmto účelom vás budeme kontaktovať iba vtedy:

(i) keď nám dáte k takémuto konaniu súhlas. Poskytnutie súhlasu môžete odmietnuť a poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať vykonaním zmeny vo vašich kontaktných preferenciách v Aplikácii.

alebo

(ii) v málo pravdepodobnej situácii, keď zistíme (v prípade vykonávania občasných, nie nepretržitých analýz popísaných v predchádzajúcom riadku) poruchu, ktorá môže ohroziť vaše primárne záujmy, vás môžeme s touto informáciou kontaktovať aj bez vášho súhlasu.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

 

Osobný asistent Honda

Aby sme vám mohli poskytovať službu osobný asistent Honda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem informácií, ktoré poskytujete priamo prostredníctvom hlasovej asistencie vozidla, konkrétne hlasových príkazov, spoločnosť SoundHound spracováva nasledujúce údaje v našom mene ako náš sprostredkovateľ:

poloha vozidla,

VIN

informácie navigátora,

zobrazené informácie, ako napríklad obsah zobrazený na obrazovke (na vykonanie hlasového príkazu), aby bolo možné povoliť vykonanie hlasového príkazu,

hudobné informácie v zariadeniach pripojených k displeju,

kontaktné informácie v zariadeniach pripojených k displeju,

informácie o aplikácii osobný asistent Honda, ako je napríklad jej identifikačné údaje a jazykové nastavenia,

interpretácia vášho príkazu,

obsah poslednej odpovede.

 

 

 

 

 

 

Spracovanie je nevyhnutné na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie našej zmluvy s vami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto informácie sa generujú, keď dáte príkaz osobnému asistentovi Honda, a prenášajú sa priamo do spoločnosti SoundHound.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenávanie vašich hlasových príkazov sa zastaví 1 sekundu po dokončení rozprávania.

Spoločnosť Honda odstraňuje tieto údaje pri každom zapnutí zapaľovania alebo po 3 mesiacoch od okamihu, keď boli zhromaždené (podľa toho, čo nastane skôr), okrem prípadu ak nám udelíte súhlas na uchovanie týchto údajov za účelom vykonania analýzy (ako je to popísané v nasledujúcom riadku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vykonanie analýzy za účelom zlepšenia osobného asistenta Honda

Ak nám udelíte súhlas, my a spoločnosť SoundHound budeme na tento účel spracúvať údaje popísané v predchádzajúcom riadku.

 

Spoločnosť SoundHound bude na tento účel spracovávať tieto údaje ako náš sprostredkovateľ a tiež ako nezávislý prevádzkovateľ na účely údržby a zlepšovania svojich produktov (napr. základná služba rozpoznávania zvuku a reči). 

 

 

Keďže spoločnosť SoundHound spracováva tieto údaje ako nezávislý prevádzkovateľ, prečítajte si jej zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu:  https://www.soundhound.com/en/privacy. Spoločnosť SoundHound môže tieto zásady občas aktualizovať.

Súhlas (uvedením vašich preferencií počas prihlasovania do aplikácie alebo následne v rámci aplikácie).

Nie ste povinný udeliť súhlas na takéto spracovanie a odmietnutie udelenia súhlasu neovplyvní vašu možnosť používať osobného asistenta Honda. Budete mať možnosť kedykoľvek zmeniť vaše preferencie a odvolať váš súhlas.

Ak nemáte možnosť udeliť a odvolať súhlas v rámci aplikácie, vaše údaje nebudú na tento účel spracúvané.

 

Tieto informácie sa generujú, keď dáte príkaz osobnému asistentovi Honda, a prenášajú sa priamo do spoločnosti SoundHound.

Ak udelíte súhlas na toto spracovanie, my a spoločnosť SoundHound budeme uchovávať vaše údaje na tento účel po dobu 3 rokov, kým budete primárnym používateľom vozidla alebo dovtedy kým odvoláte súhlas (ak to bude skôr).

Keď doba na uchovávanie údajov uplynie, vaše údaje budú čo najskôr odstránené (do 30 dní).

 

Toto nemá vplyv na uchovávanie vašich údajov zo strany spoločnosti Honda (alebo SoundHound ako sprostredkovateľa spoločnosti Honda) v rozsahu v akom je to potrebné aby vám bol poskytnutý osobný asistent Honda (ako je to popísané v predchádzajúcom riadku).

Všeobecné

Na spracovanie došlých platieb, vrátane predplatného balíkov služby CCS.

Došlé platby spracováva spoločnosť Worldline, ktorá spracováva vaše údaje ako nezávislý prevádzkovateľ v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov (ktoré nájdete tu:https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf). Odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady, ktoré môžu občas aktualizovať.

Údaje spracovávané spoločnosťou Worldline zahŕňajú:

údaje platobných kariet, konkrétne PAN, dátum platnosti a meno držiteľa karty pre transakcie bez karty,

informácie o transakciách, konkrétne dátum a čas platby, suma, mena, kód kategórie obchodníka (MCC) a autorizačný kód platby.

Adresa (vrátane PSČ)

V prípadoch, keď spoločnosť Worldline spracováva akékoľvek údaje ako náš sprostredkovateľ, budeme implementovať vhodné zmluvné klauzuly podľa požiadaviek zákona.

Poskytovatelia platobných kariet, ako sú Visa a Mastercard, rovnako ako banky vydávajúce platobné karty, sú tiež sami o sebe prevádzkovateľmi a budú spracovávať vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Vykonanie krokov na vašu žiadosť na uzavretie zmluvy s vami, na priebežné plnenie, riadenie a uľahčenie takejto zmluvy.

Ak neposkytnete tieto informácie, bude to bohužiaľ znamenať, že si nebudete môcť zakúpiť balíky predplatného služieb CCS.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Od spoločnosti Worldline

Spoločnosť Honda môže pristupovať k niektorým informáciám uchovávaných spoločnosťou Worldline (napríklad maskované/čiastočné číslo karty) až po dobu 18 mesiacov odo dňa uskutočnenia transakcie.

Uchovávame kópie niektorých z týchto údajov (ako je popísané v ďalšom riadku) po dobu 10 rokov od dátumu príslušnej transakcie s cieľom predchádzať podvodom a odhaľovať ich.

Upozorňujeme, že spoločnosť Worldline uchováva tieto údaje ako nezávislý prevádzkovateľ v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

Na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Referencia platobnej transakcie.

Údaje o transakciách, konkrétne ID zákazníka a adresa IP.

Toto spracovanie je nevyhnutné pre naše legitímne záujmy a na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Od spoločnosti Worldline

10 rokov od dátumu príslušnej transakcie.

Na skontaktovanie sa s vami (prostredníctvom aplikácie alebo e-mailu) a dodanie informácií týkajúcich sa služieb CCS alebo aplikácie

V prípade kontaktu prostredníctvom e-mailu použijeme tieto údaje:

Meno a priezvisko

E-mailová adresa

 

Toto spracovanie je nevyhnutné kvôli nášmu oprávneniu poskytnúť vám služby CCS a aplikáciu

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

 

Na informovanie o nových produktoch alebo službách, súťažiach, zaujímavých ponukách, bulletinoch a na účely všeobecného marketingu a reklamy (digitálnych a iných) spoločnosti Honda.

 

Marketingové preferencie

ID zariadenia

 

Súhlas (uvedením preferencií počas registrácie do aplikácie). Túto možnosť je možné kedykoľvek zmeniť v centre preferencií v aplikácii.

 

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

Údaje na tento účel tak budeme spracovávať v prípade, že súhlasíte s marketingom (prostredníctvom nastavení marketingových preferencií v aplikácii).

Budeme tiež pokračovať v spracovávaní vašich marketingových preferencií, aby sme ich mohli dodržiavať.

Na vykonávanie prieskumov trhu, a to aj prostredníctvom prieskumov, aby sme mohli zlepšovať naše produkty a služby.

Kontaktné údaje

ID zariadenia

Vaše odpovede na naše otázky z prieskumov trhu.

Spracovanie je nevyhnutné pre náš oprávnený záujem vyvíjať a zlepšovať naše produkty a služby.

Do našich materiálov na prieskum trhu zaradíme propagačný obsah iba v prípade, že nám dáte súhlas, aby sme vám posielali marketingové materiály.

Od vás (prostredníctvom aplikácie)

 

Na základe primeraného konania a zváženia okolností sme dospeli k záveru, že sa môžeme spoliehať na naše oprávnené záujmy ako na právny základ, na základe ktorého za určitých okolností spracovávame vaše osobné údaje (toto sme uviedli vyššie a stanovili naše legitímne záujmy). Dospeli sme k tomuto rozhodnutiu prostredníctvom testu vyváženosti, aby sme zabezpečili, že náš oprávnený záujem nepreváži vaše právo jednotlivca na ochranu osobných údajov. Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa tohto testu vyváženosti, kontaktujte nás.

Marketingové a propagačné materiály

Vaše osobné údaje môžeme používať na to, aby sme vám poskytli marketingové a propagačné materiály (ako je uvedené vyššie).

Vaše osobné údaje nikdy nedávame tretím stranám, aby sme im umožnili posielať ich vlastné marketingové materiály, ak ste s tým výslovne nevyjadrili súhlas. Môžeme však využívať sprostredkovateľov ako tretie strany, aby vám posielali marketingové materiály v našom mene.

Zmenou marketingových preferencií v aplikácii sa môžete odhlásiť z prijímania marketingových a propagačných materiálov.

Bezpečnosť

Máme implementované príslušné zásady, pravidlá a technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti neautorizovanému alebo nezákonnému spracovávaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Máme tiež implementované postupy na riešenie akéhokoľvek porušenia bezpečnosti údajov. Vám a akémukoľvek príslušnému regulátorovi oznámime porušenie bezpečnosti údajov v prípadoch, keď to od nás vyžaduje zákon.

Avšak internet (vrátane sociálnych mediálnych kanálov) a e-mail nie sú bezpečné. Vaša komunikácia môže byť pred doručením smerovaná cez viaceré krajiny, môžu ju zachytiť tretie strany a nemusí sa vždy dostať k zamýšľanému príjemcovi – to je podstata World Wide Webu/internetu. Nemôžeme prijať zodpovednosť za žiaden takýto neautorizovaný prístup alebo stratu osobných údajov, ktoré sú mimo našu kontrolu.

Nesiete zodpovednosť za ochranu svojho používateľského mena a hesla pre aplikáciu a nesmiete ich s nikým zdieľať, ani ich nikomu prezradiť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako chránime vaše údaje a vaše zariadenia proti podvodom, krádežiam identity, vírusom a mnohým ďalším online problémom, navštívte lokalitu www.getsafeonline.org. Lokalitu Get Safe Online podporuje vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a popredné spoločnosti.

Naše služby CCS bola vyvinuté tak, že osobné údaje, ktoré sú zhromažďované, sú potrebné na poskytnutie čo najlepšej služby. Boli vytvorené vhodné technické opatrenia na zachovanie bezpečnosti vašich údajov v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

Zdieľanie vašich osobných údajov  

Vaše osobné údaje budeme odovzdávať len nasledujúcim subjektom:

·       Spoločnosti v rámci našej skupiny.

·       Ak ste primárny používateľ, vašim pozvaným používateľom.

·       Ak ste pozvaný používateľ, vášmu primárnemu používateľovi.

·       Aplikáciu poskytuje spoločnosť e3 Media (obchodujúca pod názvom Great State).

·       Naši poskytovatelia hostiteľských služieb tretích strán. 

·       Naši odborní poradcovia (okrem iného vrátane daňových, právnych alebo iných firemných poradcov, ktorí nám poskytujú profesionálne služby, firemní alebo konkurzní právni zástupcovia alebo potenciálni kupujúci alebo predávajúci podnikov alebo aktív).

·       Iné tretie osoby ako napr. dodávatelia, obchodní partneri a subdodávatelia na účely obchodnej administratívy, podpory, služieb spracovania, alebo na IT alebo telekomunikačné účely (najmä spoločnosti IBM a AT&T Inc).

·       Tretie osoby - dodávatelia, ktorí nám poskytujú platobné služby. To je v súčasnej dobe spoločnosť Worldline.

·       Tretie osoby - dodávatelia pre zvukové služby/služby rozpoznávania hlasu (najmä spoločnosť SoundHound Inc.).

.    Tretie osoby - dodávatelia podpory telefonického asistenčného strediska (najmä strediska Concentrix);

·       Tretie osoby - dodávatelia diagnostických služieb, konkrétne spoločnosť Snap-on, ktorá poskytuje službu elektronickej kontroly stavu vozidla.

·       Tretie strany poskytujúce digitálnu asistenčnú cestnú službu, konkrétne spoločnosť Bosch Service Solutions GmbH, ktorá bude ďalej zdieľať údaje s poskytovateľmi cestnej asistenčnej služby ako je napr. Axa.

·       Iní starostlivo vybraní dodávatelia ako tretie strany, ktorí nám pomáhajú s marketingovou činnosťou, riadením vzťahov s klientmi, optimalizáciou produktov a analýzou údajov. Patria k nim najmä:

o    Spoločnosti e3 Media (obchodujúca pod názvom Great State) a IBM – s týmito poskytovateľmi služieb pracujeme, aby sme ako spoločnosť rozumeli našim údajom. Toto nám pomáha nájsť skutočnosti, ktoré sú pre naše podnikanie najdôležitejšie, a porozumieť našim zákazníkom. Týmto spôsobom vám môžeme poskytnúť lepšiu skúsenosť a viac prispôsobené služby.

o    Spoločnosť e3 Media Limited (obchodujúca pod názvom Great State) – spoločnosť Great State využívame aj na vývoj a poskytovanie aplikácie, vykonávanie analýzy na zlepšenie aplikácie a monitorovanie a zlepšovanie našej marketingovej komunikácie.

o    Spoločnosť IBM poskytuje systémovú infraštruktúru na to, aby vozidlá zákazníkov mohli komunikovať s mobilnou aplikáciou, službami na správu identít a službami bezpečnostného poradenstva.

o    ICUC – spoločnosť ICUC využívame na vykonávanie analýzy, koľko videí je sledovaných atď. na kanáli Discovery, aby sme mohli zlepšiť obsah kanála Discovery.

o    Digitalist Group Plc – spoločnosť Digitalist Group Plc využívame na poskytovanie zvukových služieb displeja vo vozidle.

·       Tretie strany, ktoré schválite (okrem iného lokality sociálnych médií a akýchkoľvek poskytovateľov platieb tretích strán).

·       Núdzové služby v prípade núdze.

·       Naši regulátori (orgány verejnej moci), orgány činné v trestnom konaní alebo na predchádzanie podvodom, rovnako ako naši právni poradcovia, súdy, polícia a akékoľvek iné oprávnené orgány na účely vyšetrovania akejkoľvek skutočnej alebo domnelej trestnej činnosti alebo ďalších regulačných alebo právnych záležitostí.

·       Vládne orgány alebo iné orgány v Spojenom kráľovstve a v zahraničí, ako napríklad orgány zodpovedné za imigráciu, hraničné kontroly, bezpečnosť a boj proti terorizmu.

·       HMRC (správca dane Spojeného kráľovstva) alebo iné daňové orgány alebo úrady, aby sme boli v súlade s našimi zákonnými a regulačnými povinnosťami.

Vaše osobné údaje odovzdáme tretím stranám:

·       v prípade, že budeme uvažovať o predaji akéhokoľvek podniku alebo aktív. V takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje akýmkoľvek potenciálnym kupcom takéhoto podniku alebo aktív,

·       ak nás alebo v podstate všetky naše aktíva nadobudne tretia strana. V takom prípade budú osobné údaje, ktoré uchovávame o našich zákazníkoch, jedným z prevádzaných aktív,

·       v prípade, že sme predmetom akéhokoľvek insolvenčného procesu v prípade platobnej neschopnosti (t. j. nútená správa alebo likvidácia),

·       s cieľom presadzovať alebo uplatniť naše podmienky, zásady alebo akúkoľvek zmluvu, ktorú s vami máme, alebo ktorú sme sprostredkovali medzi vami a treťou stranou,

·       na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti, alebo práv, majetku alebo bezpečnosti našich spolupracovníkov alebo iných. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami (okrem iného vrátane HMRC, miestnej polície alebo iných miestnych orgánov činných v trestnom konaní) na účely bezpečnosti, prevencie kriminality, ochrany proti podvodom a zníženia úverového rizika a

·       ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splnenia akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo regulačných požiadaviek, alebo inak na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov alebo trestných činov.

Medzinárodné prevody vašich osobných informácií

Osobné údaje môžeme prevádzať do krajín iných ako krajiny, v ktorej boli údaje pôvodne zhromaždené, vrátane krajín mimo EÚ a Spojeného kráľovstva, ako napríklad India, s cieľom poskytnúť vám naše služby. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli informácie, a nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany.

Ak prenesieme osobné údaje do krajín mimo EHP, môžeme sa spoliehať na rozhodnutie Európskej komisie (alebo, v prípade Spojeného kráľovstva, štátneho tajomníka), že táto krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany zákonom na ochranu údajov (napríklad stanovenie primeranosti pre prenos údajov do našej materskej spoločnosti so sídlom v Japonsku).

Prípadne sa môžeme spoľahnúť na príslušné ochranné opatrenia stanovené zákonom v prípade prenosov osobných údajov do krajiny mimo EHP, napríklad prostredníctvom dohodnutia štandardných zmluvných klauzúl prijatých Európskou komisiou alebo vládou Spojeného kráľovstva. Takéto štandardné zmluvné klauzuly sme uzavreli so spoločnosťou IBM v Indii, pretože určitá časť spracovávania vykonávaná spoločnosťou IBM sa bude vykonávať tam a v prípadoch, kde spoločnosť Bosch môže zadať niektoré procesy subdodávateľským spracovateľom na Filipínach, budú štandardné zmluvné klauzuly uzatvorené aj s týmito stranami.

Kópia štandardných zmluvných klauzúl je k dispozícii na webovej lokalite Európskej komisie tu.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré ich spracovávame. Keď už na tieto účely nebudú potrebné, budeme ich mazať alebo anonymizovať tak, aby už s vami nemohli byť spojené.

Z dôvodu, že každú položku údajov je možné použiť na množstvo rôznych účelov, určenie príslušnej doby uchovávania závisí od povahy údajov, dôvodu ich spracovávania a právnych a prevádzkových potrieb na ich uchovávanie.

V tabuľke vyššie sme uviedli niektoré konkrétne obdobia uchovávania. Kde tieto konkrétne obdobia neplatia:

·       Informácie o vašom účte a profile (napr. e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu, krajina, jazyk, informácie o predplatnom a marketingové informácie) budeme uchovávať tak dlho, ako budete u nás mať účet. Keď odstránite svoj účet, informácie o účte a profile sa odstránia do 24 hodín a už ich nebude možné obnoviť.

·       Priebežne budeme odstraňovať alebo anonymizovať ďalšie údaje do 90 dní po ich zhromaždení. To znamená, že na 91. deň odstránime alebo anonymizujeme údaje zhromaždené v 1. deň takým spôsobom, aby už nemohli byť s vami spojené, a na 92. deň odstránime alebo anonymizujeme údaje zhromaždené v 2. deň.

Ak pred vypršaním tejto 90-dňovej lehoty (i) zrušíte svoj účet, (ii) odregistrujete svoje vozidlo alebo (iii) zrušíme váš účet z dôvodu porušenia podmienok, tieto údaje krátko potom odstránime alebo anonymizujeme.

Tieto údaje zahŕňajú:

o    údaje o vozidle, ako napríklad údaje pohybujúceho sa vozidla (t. j. informácie o polohe a rýchlosti vášho vozidla v určitých časoch), údaje snímačov vozidla a históriu DTC (diagnostických kódov problémov),

o    údaje jázd zákazníka, napríklad denník jázd vozidla,

o    stavové údaje zákazníka, napríklad aké vzdialené služby sú vám k dispozícii a stav indikátora poruchy vozidla a

o    údaje udalostí zákazníka, napríklad vaše žiadosti služieb CCS a chyby týkajúce sa týchto žiadostí a oznámení z vozidla, ako napríklad bezpečnostné upozornenia.

Neodstraňujeme čísla VIN, pretože sa používajú na identifikáciu každého vozidla, ktoré sme vyrobili, a sú potrebné na rôzne účely, ktoré sú mimo rozsahu týchto zásad.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o týchto dobách uchovávania, pošlite e-mail nášmu úradníkovi pre ochranu údajov (zodpovednej osobe) na adresu DPM-UK@honda-eu.com.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte podľa zákonov o ochrane údajov nasledujúce práva.

 

Právo

 

Opis

 

(1) Byť informovaní

Právo byť informovaní o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame. Tieto zásady (spolu s naším všeobecným Oznámením o ochrane osobných údajov) stanovujú, akým spôsobom zhromažďujeme, uchovávame a ukladáme vaše údaje a prečo a ako to robíme. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie požadované informácie.

(2) Na prístup

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.

(3) Na opravu

Právo požadovať od nás opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

(4) Na vymazanie

 

Právo požadovať odstránenie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Toto právo sa uplatňuje iba vtedy, ak (napríklad):

·       už nepotrebujeme využívať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané,

·       keď odvoláte svoj súhlas, keď používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo

·       keď máte výhrady k spôsobu, akým spracovávame vaše údaje (v súlade s právom 7 nižšie).

Upozorňujeme, že odstránenie údajov z vášho profilu a anonymizáciu všetkých údajov vozidla môžete aktivovať odstránením svojho účtu.

Anonymizáciu všetkých údajov vozidla môžete tiež aktivovať odregistrovaním svojho vozidla (hoci toto nebude mať za následok odstránenie údajov z vášho profilu, pretože stále budete mať účet Honda).

(5) Na obmedzenie spracovávania

 

Za určitých okolností právo obmedziť naše spracovávanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Toto právo sa uplatňuje iba vtedy, ak (napríklad):

·       spochybňujete správnosť osobných údajov, ktoré uchovávame,

·       v prípadoch, keď máte právo nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ale radšej by ste namiesto toho obmedzili naše spracovávanie alebo

·       keď už nepotrebujeme využívať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich získali, ale potrebujete tieto údaje na účely stanovenia, uplatnenia alebo ochrany právnych nárokov. 

Zdieľanie údajov môžete kedykoľvek vypnúť. Kým bude zdieľanie údajov vypnuté, nebudete môcť používať služby CCS, ale vypnutím zdieľania údajov zastavíte zhromažďovanie všetkých údajov (s výnimkou údajov spracovávaných spoločnosťou AT&T v dôsledku pripojenia vašej karty eSIM k mobilnej sieti).

(6) Na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požadovať od nás prenos týchto osobných údajov do iných organizácií.

(7) Na namietanie

 

Právo namietať voči nášmu spracovávaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, kde náš právny základ je na účely našich legitímnych záujmov, ak nie sme schopní preukázať, po zrelej úvahe, legitímne dôvody na pokračovanie spracovávania osobných údajov, ktoré prevážia vaše práva, a ktoré neslúžia na stanovenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

(8) V súvislosti s automatizovaným rozhodovaním a profilovaním

Právo, že nebudete podliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom procese, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa vás, alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Nevykonávame žiadne automatizované spracovanie, ktoré má takýto účinok. Vytvárame však používateľské profily, aby sme rozumeli našej zákazníckej základni, aby sme vám mohli poskytovať odbornú službu prispôsobenú na mieru.

(9) Na odvolanie súhlasu

Právo na odvolanie vášho súhlasu v prípadoch, keď je potrebný, aby sme mohli využívať vaše osobné údaje (napríklad aby sme vám mohli poskytovať marketingové materiály). Upozorňujeme, že odvolanie bude účinné iba do budúcnosti. Spracovanie, ktoré bolo vykonané pred odvolaním, nebude ovplyvnené.

Vítame vaše názory o našich službách a týchto zásadách. Ak by ste sa chceli na nás obrátiť s prípadnými otázkami alebo pripomienkami, vyžiadať si ďalšie informácie alebo uplatniť niektoré z vašich práv uvedených vyššie, napíšte nám na adresu DPM-UK@honda-eu.com.

Ak by ste chceli toto upozornenie v inom formáte (napríklad zvukovom, veľké písmo, Braillovo písmo), kontaktujte nás pomocou údajov uvedených vyššie.

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, odporúčame vám, aby ste kontaktovali najskôr nás. Za týmto účelom môžete kontaktovať aj slovenskú pobočku našej spoločnosti: Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, Bratislava 821 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B, e-mail: info@honda.sk     

Avšak, ak nie ste spokojní s tým, ako zaobchádzame s akoukoľvek vašou žiadosťou v súvislosti s vašimi právami alebo obavami, máte tiež právo podať sťažnosť k nášmu dozornému orgánu, t. j. úradu Informačného Komisára Spojeného kráľovstva. Jeho adresa je: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF, Anglicko, prípadne dozornému orgánu pre Slovenskú republiku: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


Posledná aktualizácia: 7. august 2020