Všeobecné pravidlá propagačných súťaží na Instagram a Facebook profile spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka

1. Usporiadateľ a organizátor. Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO 46814281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2127/B(ďalej len „Usporiadateľ“) bude prostredníctvom uverejňovania súťažného príspevku na svojom Instagram a Facebook profile vyhlasovať a organizovať propagačné súťaže. Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb a produktov značky HONDA.

2. Vyhlásenie súťaže. Ak súťažný príspevok Usporiadateľa neuvádza inak, jeho uverejnenie prostredníctvom Instagram alebo Facebook profilu Usporiadateľa predstavuje vyhlásenie novej samostatnej propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž").

3. Celistvosť pravidiel súťaže. Súťaž sa bude spravovať súťažnými podmienkami tvorenými jednotlivým uverejneným súťažným príspevkom Usporiadateľa, akoukoľvek jeho zmenou uverejnenou na Instagram alebo Facebook profile Usporiadateľa, špeciálnymi pravidlami pre vybranú súťaž a týmito Všeobecnými pravidlami propagačných súťaží na Instagram alebo Facebook profile https://www.instagram.com/hondaslovenskoautomobily/ alebo https://www.facebook.com/automobily.honda.sk. V prípade rozporu medzi obsahom jednotlivých častí súťažných pravidiel platí nasledujúce poradie prednosti: (1.) zmeny jednotlivého súťažného príspevku Usporiadateľa, pričom nová zmena má prednosť pred predchádzajúcou, (2.) súťažný príspevok Usporiadateľa, ktorým bola súťaž vyhlásená, (3.) špeciálne pravidlá pre vybrané súťaže, (4.) tieto všeobecné pravidlá.

3.1.Špeciálne pravidlá pre súťaž „Moja HONDA“:

·        Hlavným motívom súťaže „Moja HONDA“ je najkrajšia fotografia alebo video vášho motocyklu značky HONDA

·        Fotografia alebo video súťažiaceho musí byť označené našim profilom IG @hondaslovenskomotocykle alebo profilom FCB @moto.honda.sk a v statuse musí byť #mojahonda

·        Je to dlhodobá súťaž s periodami vyhodnotenia až do odvolania

    o    do 24 hodín od vášho uverejnenia na sociálnej sieti a s označením nášho profilu, dostane tento príspevok od nás like(páči sa mi to), čo bude prvá odmena za účasť v súťaži

    o   na konci týždňa ( v nedeľu ) do 24 hodín urobíme vyhodnotenie a fotku(video), ktorá(é) sa nám bude najviac páčiť zaradíme v pondelok večer do nášho príbehu a súčasne bude zaradená(é) medzi  obľúbené príbehy v skupine „Moja HONDA“, čo bude druhá odmena za účasť v súťaži. Súčasne sa príbeh na Instagrame zobrazí aj v príbehu na Facebooku pod kontom Honda a výhercovi dáme komentár o výhre pod jeho súťažiaci status, ktorý vyhral.

    o    na konci mesiaca (posledný deň v mesiaci) vyhodnotíme naj fotku(video) zaradenú(é) v skupine príbehov „Moja HONDA“, ktorá(é) získa najviac hlasov z karuselového hlasovacieho statusu.  K tejto  súťaži je vždy dôležité si prečítať pravidlá spísané v prináležiacom statuse, nakoľko môže obsahovať premenlivé hodnoty z pohľadu termínov.

    o    nevylučujeme, že sa môžu realizovať aj vyhodnotenia raz za štvrťrok, polrok, či rok (podľa sponzorských možností a vašej zanietenosti nám posielať svoje fotky ), preto odporúčame sledovať naše sociálne siete na pravidelnej báze.


4. Účel súťaže. Účelom každej súťaže bude zvýšenie povedomia o profile Usporiadateľa.

5. Trvanie súťaže. Termín konania súťaže bude uvedený v jednotlivom súťažnom príspevku Usporiadateľa na jeho Instagram alebo Facebook profile. Ak Usporiadateľ v jednotlivom súťažnom príspevku neurčí termín ukončenia súťaže, má sa za to, že daná súťaž bude trvať do odvolania, ktoré sa Usporiadateľ zaväzuje oznámiť prostredníctvom svojho Instagram alebo Facebook profilu aspoň 24 hodín pred ukončením súťaže.

6. Miesto konania súťaže. Každá súťaž bude realizovaná v online prostredí sociálnej siete Instagram alebo Facebook a je určená používateľom tejto sociálnej siete na území Slovenskej republiky.

7. Účastník súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá na základe splnenia podmienok účasti v súťaži má záujem udeliť Usporiadateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v 20. bode týchto všeobecných pravidiel na účely účasti v súťaži. Maloletí starší ako 16 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim súhlasom svojho zákonného zástupcu. Účasť v súťaži je dobrovoľná. V prípade, že výhrou bude zapožičanie niektorého z automobilov značky HONDA, účastník musí byť držiteľom patričného vodičského oprávnenia, pričom Usporiadateľ vopred definuje, o ktoré modely sa bude jednať a doba zápožičky môže byť maximálne 5 dní.  Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami ako aj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely účasti v súťaži v súlade s ust. bodov 20, 21 a 22 tohto dokumentu.

8. Vylúčenie z účasti na súťaži. Z účasti na súťaži sú vylúčení Usporiadateľ, zmluvní partneri Usporiadateľa podieľajúci sa na organizácii súťaže, ich zamestnanci, spoločníci, osoby oprávnené konať v mene Usporiadateľa a zmluvných partnerov Usporiadateľa podieľajúcich sa na organizácii Súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Usporiadateľa Súťaže.

9. Účasť v súťaži. Do každej súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť len jedenkrát, a to spôsobom uvedeným v súťažnom príspevku Usporiadateľa, ktorým bude buď (i) uvedenie odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, (ii) označenie súťažného príspevku Usporiadateľa alebo iného účastníka súťaže tlačidlom „Páči sa mi to" alebo inou reakciou, (iii) vloženie fotografie pod súťažný príspevok Usporiadateľa, (iv) zaslanie správy Usporiadateľovi alebo (v) označenie profilu Usporiadateľa hashtagom (#) alebo odkazom na profil (@) v príspevkoch účastníkov (vi) označenie nášho IG profilu na fotke, alebo videu účastníka súťaže. Svojou účasťou a spomínanými príspevkami účastník nesmie porušovať interné pravidlá sociálnych sietí ani zákony platné v Slovenskej republike.

10. Výhra. Usporiadateľ poskytne do každej súťaže jednu alebo viac výhier, ktorých druh a počet oznámi v súťažnom príspevku.

11. Okruh možných výhercov. Výhercu určuje Usporiadateľ podľa bodu 12 z okruhu účastníkov súťaže, ktorí v dobe trvania súťaže splnili všetky podmienky súťaže uvedené v pravidlách súťaže.

12. Miesto a termín určenia výhercov. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať za prítomnosti štatutára Usporiadateľa v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže. Výherca bude určený náhodným výberom (žrebovaním) alebo iným vhodným spôsobom (napr. podľa najvyššieho počtu hlasov „Páči sa mi to" udelených súťažnému príspevku výhercu inými účastníkmi súťaže a pod.). Spôsob určenia výhercu bude stanovený v konkrétnom súťažnom príspevku.

13. Súčinnosť účastníka. Každý účastník súťaže je povinný Usporiadateľovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a doručenie výhry, a to najmä uvedením správnych osobných a kontaktných údajov po oznámení výhry, inak stráca právo na výhru a zo súťaže je vylúčený napriek tomu, že poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné. Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu. Niektoré vyhlásené súťaže môžu mať podmienku minimálneho veku účastníka.

14. Oznámenie výhry. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany Usporiadateľa pod výherný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho takéto oznámenie alebo iným vhodným spôsobom. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby Usporiadateľa kontaktoval na jeho Instagram alebo Facebook profile prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 7 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený, nie však povinný, určiť náhradného výhercu súťaže obdobným postupom.

15. Doručenie výhry. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný Usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy, e-mailom alebo telefonicky. Usporiadateľ odošle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje potrebné na doručenie výhry prostredníctvom poštového doručovateľa. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob odovzdania výhry, pričom na túto zmenu upozorní v súťažnom príspevku.

16. Informácia o daňových a odvodových povinnostiach. Hodnota výhry bude uvedená v písomnom oznámení o výhre doručenom výhercovi spolu s výhrou. Výhra, ktorej hodnota prekročí sumu určenú príslušným ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podlieha podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky zdaneniu a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Daň a zdravotné poistenie je povinný zaplatiť výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za splnenie tejto povinnosti výhercom.

17. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

18. Obmedzenia výhercu. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená Usporiadateľom v príslušnom súťažnom príspevku.

19. Výhrady Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, (i) súťaž ukončiť alebo pozastaviť, (ii) zmeniť podmienky súťaže, (iii) vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram alebo Facebook profile Usporiadateľa alebo zaslané výhercom za neplatné alebo (iv) bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať alebo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore so súťažnými pravidlami, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť Usporiadateľa. Usporiadateľ je oprávnený vymazať zo svojho Instagram alebo Facebook profilu akékoľvek príspevky vylúčeného účastníka, ako aj iné príspevky odporujúce dobrým mravom.

20. Ochrana osobných údajov.

20.1.Potvrdením účasti v súťaži dáva účastník súťaže v prípade výhry a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi (vo vzťahu k ochrane osobných údajov “Prevádzkovateľ”) bezodplatný, slobodný, dobrovoľný, vážny, určitý, zrozumiteľný a nie pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, mail, kontaktné telefónne číslo, kontaktná poštová adresa, prípadne fotografia z profilu na jeho Instagrame, alebo Facebooku a to za účelom: (i) kontaktovania výhercu, a odovzdanie výhry do 90 dní od ukončenia súťaže a to priamo Usporiadateľom, či cestou zmluvného partnera Prevádzkovateľa podieľajúceho sa na organizovaní súťaže, alebo zmluvného partnera podieľajúceho sa na doručovaní zásielok. (ii) priameho marketingu Usporiadateľa formou zasielania reklamných a propagačných správ a ďalšie propagačné aktivity Usporiadateľa realizovaných prostredníctvom Instagram alebo Facebook stránky Usporiadateľa.

20.2 Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň berie na vedomie, že svoj súhlas priradený k danému účelu môže kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

20.3 V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ informuje účastníka súťaže, že ako dotknutá osoba má najmä nasledujúce práva: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov, c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, g) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, h) vo veci spracúvania osobných údajov sa a môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy: hsl.moto@honda-eu.com. Podmienky spracúvania osobných údajov: Usporiadateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom v súlade s Nariadením. Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok od vyhlásenia výsledkov Súťaže podľa tohto dokumentu.

Usporiadateľ udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené.

20.4 Informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Usporiadateľ informuje účastníkov súťaže ako dotknuté osoby, že za podmienok definovaných v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má účastník súťaže voči Usporiadateľovi:

a) právo na informácie o spracovaní jeho osobných údajov;

b) právo na opravu alebo doplnenie nepresných osobných údajov;

c) právo na výmaz svojich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;

d) právo na prístup k svojim osobným údajom

e) právo žiadať, aby Usporiadateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov v prípade, že:

i. účastník súťaže popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

ii. spracovanie je protiprávne a účastník súťaže odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

iii. Usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale účastník súťaže ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

iv. účastník súťaže vzniesol námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi účastníka súťaže;

f) právo na prenositeľnosť osobných údajov;

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Účastník súťaže má za podmienok stanovených v Nariadení právo vzniesť námietku. Účastník súťaže môže kontaktovať Usporiadateľa za účelom uplatnenia svojich práv, či v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom spracúvania jeho osobných údajov písomne na adrese sídla Usporiadateľa alebo elektronickou poštou na hsl.moto@honda-eu.com. Účastník berie na vedomie, že prostredníctvom vyššie uvedených informácií Usporiadateľa bol poučený o svojich právach a ich ochrane podľa čl. 13 – 22 Nariadenia.

21. Vylúčenie zodpovednosti Usporiadateľa. Usporiadateľ nezodpovedá (i) za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov Súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením alebo neprevzatím výhry v mieste a čase určenom Usporiadateľom; (ii) za žiadne dane alebo poplatky súvisiace s výhrou; (iii) za žiadnu škodu spôsobenú účastníkom súťaže alebo tretím osobám zverejnením a šírením súťažných fotografií prostredníctvom sociálnych sietí (Instagram alebo Facebook a iné) a internetu. Za neoprávnený zásah do práv tretích osôb v súvislosti s vytvorením, zverejnením a šírením súťažnej fotografie a s tým súvisiacou škodou zodpovedá výlučne účastník súťaže, ktorý fotografiu do súťaže poskytol. Pokiaľ na fotografii, alebo videu budú fyzické osoby je nutné aby autor, ktorý sa zúčastní  súťaže, mal od dotknutých osôb súhlas na zverejnenie na sociálnych sieťach, nakoľko nesie plnú právnu zodpovednosť za zverejnené fotky(videá). Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

22. Záverečné ustanovenia. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto dokumente a pokynmi vydanými Usporiadateľom. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť tieto všeobecné podmienky, ako aj súťažné príspevky Usporiadateľa, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné podmienky Usporiadateľa a ich zmeny budú uverejnené na webovej stránke Usporiadateľa na https://www.honda.sk resp. https://www.honda.sk/cars.html  v sekcii Užitočné odkazy. Listinný originál týchto všeobecných podmienok bude uložený u Usporiadateľa. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

Súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Instagram.

Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.

 

V Bratislave, dňa 31. 1. 2021