Close

Honda Assistance

Pre Vašu kľudnú a spokojnú jazdu poskytuje Honda na všetky vozidlá bezplatnú cestnú asistenčnú službu prevádzkovanú prostredníctvom celosvetovo pôsobiacej spoločnosti Europ Assistance. Táto služba pre Vás funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku a to po dobu troch rokov od začiatku štandardnej záruky na Váš automobil. V zahraničí sú jej služby poskytované v prípadoch, ktoré sa stali na území aktuálnej platnosti zelenej karty.

Predĺženie programu resp. možnosť dokúpenia programu

Službu Honda Assistance je možné si objednať i pre vozidlá Honda zakúpené pred 1.1.2008 alebo pre vozidlá už po záruke, a to bez obmedzenia veku vozidla. Program je možné dokúpiť vo všetkých autorizovaných servisoch Honda za 29 EUR na 1 rok. Rozsah plnenia asistenčnej služby je rovnaký ako u nových vozidiel (viď. definície služieb bezplatnej asistencie).

Asistenčné služby sú poskytované týmto osobám

  • registrovaným majiteľom vozidiel;
  • vodičom vozidiel a ostatným osobám prevážaných v danom vozidle v momente poruchy alebo nehody (do maximálneho počtu 4-5 prepravovaných osôb na základe údajov poskytnutých výrobcom).

Situácie vedúce k poskytnutiu bezplatnej asistencie

Bezplatná asistencia bude poskytnutá v prípade nehody, poruchy, krádeže, vandalizmu alebo defektu. Za poruchu sa podľa podmienok programu považuje i zámena či nedostatok paliva, vybitie batérie a zabuchnutie kľúčov vo vozidle. Za defekt sa považuje akékoľvek poškodenie pneumatiky, ktoré nedovoľuje v pokračovaní jazdy. Asistenčné služby v prípadoch vandalizmu sú poskytované len v prípade, ak poškodenie nedovoľuje v pokračovaní jazdy (napr. poškodenie svetlometov, bočných zrkadiel a pod.)

Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v zahraničí v krajinách, ktoré sú súčasťou medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, pričom členstvo týchto krajín nie je ku dňu škodovej udalosti pozastavené (Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko [F.Y.R.O.M], Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko [európska časť], Grécko, San Marino, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Srbská republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Definície služieb bezplatnej asistencie

1. Oprava na mieste

Cestná asistencia je odstránenie poruchy vozidla na mieste vzniku poruchy. V týchto prípadoch asistenčná služba zaistí opravu vozidla alebo jeho vyprostenie späť na vozovku prostredníctvom svojho partnera priamo na mieste nehody alebo poruchy.

2. Odťah, uschovanie vozidla

Pokiaľ do 60 min. od príchodu zásahového vozidla nie je možné vykonať opravu priamo na mieste nehody/poruchy, asistenčná služba zaistí odťah vozidla a prepravu cestujúcich (do počtu 4 až 5) do najbližšieho autorizovaného servisu alebo do iného vhodného zariadenia.

Podľa želania klienta zaistí asistenčná služba tiež prepravu vozidla a cestujúcich do autorizovaného servisu najbližšieho k miestu bydliska klienta. V takomto prípade stráca klient nárok na využitie akýchkoľvek ďalších služieb bezplatnej asistencie.

V prípade, že cieľový autoservis alebo dielňa sú v dobe nehody alebo poruchy zatvorené, asistenčná služba zaistí bezpečné uschovanie vozidla až do doby prevzatia vozidla autoservisom. Asistenčná služba zaistí aj odťah a úschovu prívesu alebo iného pripojeného návesu za osobným vozidlom. Pre službu uschovania vozidla je limit plnenia obmedzený 5 000 SKK, resp. 150 EUR.

3. Ubytovanie pre vodiča a ostatných pasažierov

V prípade krádeže vozidla alebo pokiaľ oprava vozidla potrvá dlhšie než 12 hodín, zaistí asistenčná služba ubytovanie vrátane raňajok v hoteli kategórie 4*. Dĺžka ubytovania je obmedzená na 1 noc. Asistenčná služba ďalej zariadi prepravu vodiča a pasažierov do daného hotela.

4. Pokračovanie v ceste, či cesta do miesta bydliska

Asistenčná služba zaistí prepravu vodiča i posádky vozidla buď taxíkom (do 90 min. jazdy), vlakom II. triedy (do 4 hodín cesty) alebo letecky ekonomickou triedou (pokiaľ cesta bude presahovať 4 hodiny) v prípade krádeže vozidla alebo pokiaľ oprava vozidla potrvá dlhšie než 12 hodín. Doprava je možná buď do miesta bydliska alebo do uvažovaného cieľa pôvodnej cesty.

5. Náhradné vozidlo

Asistenčná služba zariadi pristavenie vozidla kategórie B, prípadne vozidlo v najbližšej kategórii k vozidlu klienta na dobu tri dni v prípade krádeže vozidla alebo pokiaľ oprava vozidla potrvá dlhšie než 12 hodín.

6. Nedostatok paliva

Asistenčná služba zabezpečí dovoz paliva na miesto, kde bolo vozidlo vodičom odstavené. Cena dovezeného paliva bude uhradená užívateľom vozidla.

7. Zámena paliva

Asistenčná služba zaistí vyčerpanie nádrže a dovoz vhodného paliva. Cena dovezeného paliva bude uhradená užívateľom vozidla.

8. Defekt 

Za defekt sa považuje akékoľvek poškodenie pneumatiky, ktoré nedovoľuje pokračovať v jazde. V tomto prípade zaistí asistenčná služba príchod kvalifikovaného pracovníka a uhradí prácu spojenú s odstránením defektu. Cena náhradných dielov a materiálu bude uhradená užívateľom vozidla.

9. Odomknutie vozidla 

V prípade zamknutých kľúčov vo vozidle alebo straty kľúčov, zaistí asistenčná služba odomknutie vozidla alebo dovoz náhradných kľúčov. Výmena zámku a prípadná cena súčiastok a náhradných dielov nie je hradená v rámci asistenčného programu.

10. Vyzdvihnutie vozidla (iba v zahraničí) 

V prípade želania klienta zaistí asistenčná služba cestu klienta do zahraničia za účelom vyzdvihnutia vozidla po dokončení opravy v autorizovanom servise. Limit plnenia je obmedzený 30 000 SKK, resp. 900 EUR.

11. Finančná hotovosť v prípade núdze (iba v zahraničí)

V prípade núdze (vykradnutie vozidla, úhrada opravy v servise, zloženie kaucie na polícii) v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, zaistí asistenčná služba bezplatné doručenie hotovosti klientom. Bezplatné doručenie hotovosti je podmienené zložením zálohy alebo garanciou zo strany klienta.

 

 

 

Honda Assistance

+421 2 3213 1166

Výluky a obmedzenia

Nárok na služby bezplatnej asistencie vzniká len v prípade kontaktovania centrály Honda Assistance bezprostredne po udalosti vyžadujúcej zásah.

Doba platnosti programu je 3 roky od dátumu začiatku plynutia štandardnej záruky. Limit plnenia je 66 000 SKK, resp. 2 000 EUR v zahraničí na jednu asistenčnú udalosť. Služby 3, 4, 5 nie je možné kombinovať. Službu 10 je možné využiť len v kombinácii so službou 4.

Pre asistenci v prípadoch nedostatku paliva, vybitia batérie, zamknutia kľúčov vo vozidle a defektu je možné využiť iba služby opravy na mieste, odťah a úschova vozidla.