OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ APLIKACE HONDA MII-MONITOR

Společnost Honda se snaží chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení týkající se ochrany soukromí vám sděluje, jak společnost Honda Motor Europe Limited (dále jen „Honda“, „my“, „nás“) zpracovává vaše osobní údaje, když uskutečňujete návštěvu, stahujete či používáte software nebo kontaktujete společnost Honda ve vztahu k softwaru mobilní aplikace Honda Miimo známému jako Mii-monitor (včetně veškerých služeb, jež jsou dostupné prostřednictvím aplikace) (dále jen souhrnně „aplikace“). Toto oznámení o ochraně soukromí též popisuje vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti některému ze zpracování, které společnost Honda provádí. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatňovat, jsou uvedeny v části „Vaše možnosti volby a vaše práva“.

Při shromažďování osobních údajů vám též můžeme poskytnout nějaké další informace, pokud se budeme domnívat, že to bude užitečné pro poskytování relevantních informací ve správný čas.

V závislosti na vašem vztahu se společností Honda vám také můžeme poskytnout nebo jsme již mohli poskytnout další oznámení o použití vašich osobních údajů, například pokud jste zakoupili jiný výrobek Honda, případně jste mohli souhlasit s tím, abychom vás kontaktovali v souvislosti se servisem či údržbou výrobku Honda nebo ve vztahu k přijetí jiných sdělení či marketingových informací od společnosti Honda. Taková oznámení nemají být nahrazena tímto oznámením o ochraně soukromí, a proto zůstávají i nadále v platnosti pro případy možného použití.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Zpracováváme následující typy osobních údajů:

•                     Údaje o poloze: Informace z globálního polohového systému GPS ve výrobku, který určuje polohu sekačky Honda Miimo.

•                     Informace potřebné k vytvoření uživatelského profilu: Například výrobní číslo vaší sekačky Honda Miimo, vaše e-mailová adresa a heslo, věková kategorie, město a země.

•                     Používání aplikace: Technické podrobnosti vašeho použití aplikace, například vaše IP adresa a operační systém, typ prohlížeče (v případě návštěv našeho webu), podrobnosti o zařízení použité k přístupu k aplikaci (dále jen „zařízení“) (např. výrobní číslo, jedinečné identifikační číslo, adresa MAC vašeho zařízení) a technická data a data o událostech týkající se vašeho použití zařízení (např. data o párování s využitím technologií internetu a Bluetooth, data o připojení a trvání relace).

•                     Pokud nás kontaktujete přímo ohledně aplikace: Vaše jméno a kontaktní údaje (například adresa, PSČ, země, telefonní čísla nebo e-mailová adresa) a důvod, proč nás kontaktujete.

•                     Když ve vztahu k sekačce Honda Miimo kontaktujete autorizovaného prodejce Honda (který vám sekačku Honda Miimo prodal (dále jen „prodejce“) prostřednictvím aplikace: Vaše jméno a kontaktní údaje (například adresa, PSČ, země, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), důvod, proč prodejce kontaktujete a informace o sekačce Honda Miimo nebo o zařízení za účelem snazší diagnostiky vašich případných potíží.

•                     Když nás kontaktujete: Můžeme shromažďovat údaje o službách, které pro vás mohou být zajímavé.

•                     Jakékoli další informace, které nám poskytnete: Například podpisy, fotografie, názory, vaši polohu a případné další poskytnuté údaje.

Proč shromažďujeme, používáme a ukládáme uvedené osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme pro účely uvedené níže.

·           Když je to třeba kvůli oprávněným zájmům společnosti Honda:

o   dodání aplikace a souvisejících služeb, včetně zasílání upozornění a oznámení o službách,

o   správa aplikace,

o   umožnění stahování aktualizací aplikace a jejích případných náhrad,

o   reagování na dotazy a stížnosti uživatelů,

o   vytvoření vašeho profilu, jenž nám pomůže pro účely přímého marketingu rozhodovat, které výrobky a služby vám máme nabízet,

o   vedení interního účetnictví,

o   řízení a kontrola našich obchodních operací, včetně analýzy řízení, kontroly, tvorby prognóz, obchodního plánování,

o   požádání o poskytnutí vašeho názoru nebo o účast v průzkumech týkajících se našich výrobků a služeb (formou nabízených oznámení) a provádění a analyzování těchto průzkumů a výzkumů, abychom mohli naše výrobky a služby porovnávat s ostatními a vylepšovat je,

o   v rámci případné restrukturalizace nebo prodeje podniku nebo majetku společnosti Honda nebo příslušné společnosti skupiny Honda, pokud je to nutné.

 

·           Když nám poskytnete souhlas:

o    Zde se jedná o přímý marketing, včetně informací o výrobcích a službách, jež by pro vás mohly být zajímavé, s využitím zpráv v aplikaci (na něž budete upozorněni nabízeným oznámením). Vždy však máte možnost odběr zpráv přímého marketingu kdykoli zrušit.

o    Sledování a analýza používání aplikace za účelem zlepšení a optimalizace funkčnosti aplikace a produktů a služeb společnosti Honda (zejména naší řady Miimo). Tato analýza se obvykle provádí na základě souhrnné statistiky).

 

·           Kde je to třeba, může se jednat i o plnění smlouvy, kterou s vámi společnost Honda uzavřela, nebo o přípravné kroky k jejímu uzavření:

o    Reagování na vaše žádosti či dotazy zaslané prostřednictvím aplikace nebo jinak, případně řešení takových žádostí a dotazů, poskytování technické podpory ve vztahu k sekačce Honda Miimo, poskytování služeb, které nabízíme prostřednictvím aplikace (které zahrnují sdílení vašich údajů se třetími stranami, viz níže), a pro další účely související s řízením vašeho právního vztahu se společností Honda.

·           Pokud je to vyžadováno na základě zákonné povinnosti:

o    Když uplatňujete svá zákonná práva plynoucí z legislativy na ochranu osobních údajů, když ověřujete svoji totožnost, pro účely ustavení a obhajoby zákonných práv, pro aktivity týkající se prevence, detekce a šetření trestných činů (tyto činnosti mohou zahrnovat sdílení vašich údajů s orgány činnými v trestním řízení, jak je vysvětleno níže) a pro účely plnění zákonných a regulatorních povinností, které se na nás vztahují.

 

Jak sdílíme vaše osobní údaje

(a)    Přenos v rámci skupiny společností Honda

Vaše osobní údaje sdílíme se členy skupiny Honda.

·       V případě stažení výrobku z trhu nebo soudního sporu mohou být osobní údaje sdíleny s naší mateřskou společností Honda Motor Co. Ltd. (HM) v Japonsku pro účely vyšetření potenciálních technických problémů a zajištění skupinového pojištění.

·       Společnost HM také zajišťuje technickou podporu pro aplikaci.

 

(b)    Přenos údajů autorizovaným prodejcům a servisům společnosti Honda

 

Vaše osobní údaje sdílíme s prodejcem, abychom mu umožnili s naší pomocí poskytovat vám technickou podporu týkající se vaší sekačky Honda Miimo. Váš prodejce je správcem vašich osobních údajů odděleně od společnosti Honda, a proto bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se svým vlastním oznámením o ochraně osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů vašeho prodejce.

 

(c)     Amazon Alexa

Svou sekačku Honda Miimo můžete ovládat pomocí hlasových příkazů služby Amazon Alexa. Abyste toho dosáhli, musíte připojit sekačku Honda Miimo ke službě Amazon Alexa. Pokud ovládáte zařízení Honda Miimo prostřednictvím systému Alexa, je možné, že budete muset přenášet osobní údaje prostřednictvím společnosti Amazon do sekačky Honda Miimo a naopak. Pokud zadáváte hlasové příkazy službě Amazon Alexa za účelem ovládání sekačky Honda Miimo nebo získání informací ze sekačky Honda Miimo, jsou hlasové údaje přenášeny do společnosti Amazon a použity společností Amazon k poskytnutí služby. Tyto údaje mohou být osobní. Propojením účtů Amazon Alexa a Honda a aktivací dovedností dáváte jasně najevo, že systém Honda Miimo nainstalovaný ve vašem systému má být ovládán prostřednictvím služby Amazon Alexa a že informace mají být odesílány prostřednictvím služby Amazon Alexa. V této souvislosti si vyměňujeme údaje se službou Amazon Alexa. Společnost Amazon může zpracovávat vaše osobní údaje pro své vlastní účely v souladu s platnými oznámeními o ochraně osobních údajů společnosti Amazon a my nemáme na takové zpracování žádný vliv. Další informace o zpracování údajů společností Amazon naleznete v oznámeních společnosti Amazon o ochraně osobních údajů týkajících se služby Alexa.

(d)    Přenos společnostem, které poskytují smluvně dohodnuté služby

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi poskytujícími na smluvním základě služby společnostem skupiny Honda. Jedná se například o následující společnosti:

·       vývojáři aplikací (aktuální poskytovatelé: Bella Dati),

·       IT hostování (aktuální poskytovatel: Amazon Web Services),

·       provozovatel cloudových serverů (aktuální poskytovatel: Bella Dati),

·       poskytovatel údržby IT (aktuální poskytovatel: Bella Dati),

·       odborní poradci, například advokátní kanceláře.

(e)    Přenos údajů jiným organizacím

·       Přenos údajů třetím stranám, jsme-li povinni poskytnout vaše osobní údaje, abychom tak splnili zákonnou povinnost nebo považujeme-li to za nezbytné pro účely ochrany práv, majetku či bezpečnost společnosti Honda, našich zákazníků či jiných osob.

·       Přenos údajů státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud je to ze zákona povinné nebo je-li to vyžadováno pro účely ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s příslušnými zákony.

·       Přenos potenciálním nebo skutečným kupujícím v případě, že společnost Honda nebo kterýkoli subjekt skupiny Honda prodává jakoukoli část svého podnikání nebo majetku, včetně osobních údajů.

Předávání mimo Spojené království a EHP

Při poskytování aplikace můžeme osobní údaje popsané v těchto zásadách předat společnosti Honda Motor Limited v Japonsku. Evropská komise a ministr zahraničí Spojeného království považují Japonsko za zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Když používáte službu Amazon Alexa, předáváme společnosti Amazon také osobní údaje, aby Alexa mohla reagovat na vaše příkazy. Osobní údaje předáváme společnosti Amazon na základě toho, že předání je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si vyžádali, a proto je předání nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi. Keď sa osobné údaje prenesú do Amazonu, Amazon môže preniesť vaše osobné údaje do iných jurisdikcií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva.

V současné době nepředáváme vaše osobní údaje mimo Spojené království nebo Evropský hospodářský prostor s výjimkou výše uvedených případů. V budoucnu se můžeme zapojit do dalšího mezinárodního předávání vašich osobních údajů, a v takovém případě budeme toto oznámení o ochraně osobních údajů předem aktualizovat. Přitom můžeme:

·         vycházet z rozhodnutí o přiměřenosti úrovně ochrany údajů poskytované jinými zeměmi, která vydává Evropská komise nebo ministr zahraničí Spojeného království,

·         používat standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů, které byly schváleny Evropskou komisí nebo vládou Spojeného království (podle potřeby),

·         se spoléhat na firemní pravidla pro ochranu vašich údajů, která byla schválena orgány EU pro ochranu údajů nebo komisařem Spojeného království pro informace (podle potřeby).

Požadujete-li další informace, včetně kopií dokumentů, na jejichž základě jsou vaše údaje chráněny, obraťte se na nás podle pokynů v části Kontaktujte nás.

Vaše volby a práva

(a)    Vaše všeobecná práva a všeobecné možnosti volby 

·           Máte právo být informováni o zpracování vašich údajů (právě to je cílem tohoto oznámení), právo požádat společnost Honda o kopii vašich osobních údajů, právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů a právo vyžádat si osobní údaje o vás ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

·           Za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusí vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smluvního nebo jiného zákonného požadavku).

·           Pokud kdykoli požádáme o váš souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pokud zrušíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností Honda, nebude to mít žádný dopad na zpracování, které se v danou dobu již uskutečnilo.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo prozrazení údajů o jiné osobě, případně když požádáte o smazání údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo takových, pro jejichž uchovávání máme důvodný a oprávněný zájem.

(b)    Vaše práva a možnosti volby týkající se přímého marketingu

Společnost Honda vám může v aplikaci nabídnout možnost přihlásit se (poskytnout souhlas) k odběru zpráv přímého marketingu.

Pokud byste se pak rozhodli, že si nepřejete, abychom vám v aplikaci zasílali přímý marketing, dali bychom vám pak možnost se ze zasílání přímých marketingových sdělení odhlásit.

(c)     Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, který se ochranou osobních údajů zabývá. Může se jednat o dozorový úřad příslušný podle místa bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováme pouze tak dlouho, jak je potřeba pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud není nutné údaje uchovávat pro splnění zákonné povinnosti nebo proto, že mohou být relevantní pro případný spor, do dvou let po ukončení vašeho vztahu se společností Honda pro poskytování služby HRM3000 Live podnikneme kroky k vymazání vašich osobních údajů nebo je budeme uchovávat ve formě, která vás již nebude identifikovat.

Odkazy na weby třetích stran

Náš web může čas od času obsahovat odkazy na weby partnerů z naší sítě, inzerenty a společnosti skupiny, případně odkazy z těchto webů. Společnost Honda nenese odpovědnost za obsah žádných webů, které jsou odkazem propojeny s tímto webem. Když vstupujete na web třetí strany, je na vaší odpovědnosti přečíst si oznámení o ochraně soukromí a právní podmínky, které pro takový web platí.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno. Datum v horní části tohoto oznámení o ochraně soukromí budeme příslušným způsobem aktualizovat. Vybízíme vás, abyste změny tohoto oznámení o ochraně soukromí kontrolovali. Otevřít je můžete i z aplikace. Při některých příležitostech vám můžeme aktivně oznámit konkrétní činnosti nakládání s údaji, případně podstatné změny tohoto oznámení o ochraně soukromí, jak to vyžadují příslušné zákony.

Kontaktujte nás

Aplikaci poskytuje společnost Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969), jež je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím aplikace. Její sídlo je na adrese Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglie, RG12 1HL, Spojené království.

Pokud máte ohledně tohoto oznámení o ochraně soukromí jakékoli dotazy, obraťte se na nás na adrese mii-monitor@honda-eu.com Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese DPO@honda-eu.com.