MII-MONITOR OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA ZÁKAZNÍKOV APLIKÁCIE (DÁTUM 14/12/2023)

Spoločnosť Honda sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. V tomto oznámení o ochrane súkromia sa dozviete, ako spoločnosť Honda Motor Europe Limited („Honda", „my", „nás") spracúva vaše osobné údaje, keď navštívite, stiahnete alebo kontaktujete spoločnosť Honda v súvislosti so softvérom mobilnej aplikácie Honda Miimo známej ako Mii-monitor (vrátane všetkých služieb, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom aplikácie) (ďalej spoločne len „aplikácia"). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov tiež popisuje vaše práva na ochranu osobných údajov vrátane práva namietať proti niektorému zo spracovaní, ktoré spoločnosť Honda vykonáva. Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich uplatňovať, nájdete v časti “Váš výber a práva”.

Môžeme vám tiež poskytnúť ďalšie informácie, kedy zbierame osobné údaje, kde sa domnievame, že by bolo užitočné poskytnúť relevantné a včasné informácie.

V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou Honda vám môžeme poskytnúť alebo sme vám už mohli poskytnúť ďalšie oznámenia o našom použití vašich osobných údajov, napríklad v prípade, že ste už kúpili iný produkt Honda, možno ste súhlasili s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s údržbou a vedením tohto produktu Honda alebo v súvislosti s prijímaním iných informácií o komunikácii alebo marketingu od spoločnosti Honda. Tieto oznámenia nie sú nahradené týmto oznámením o ochrane osobných údajov, a preto zostávajú v platnosti a môžu byť použité.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Spracúvame nasledovné typy osobných údajov:

•                     Informácie na vytvorenie používateľského profilu: napríklad sériové číslo vášho vozidla Honda Miimo, vaše používateľské meno a heslo, vekový rozsah, mesto a krajina. 

•                     Keď používate aplikáciu: Technické podrobnosti o používaní aplikácie, ako je vaša adresa IP a operačný systém, typ prehľadávača (pri návštevách našej webovej stránky), podrobnosti o zariadení, ktoré používate na prístup k aplikácii („zariadenie“) (napr. vaše sériové číslo zariadenia, jedinečné identifikačné číslo, adresa MAC) a technické údaje a údaje založené na udalostiach v súvislosti s vaším používaním vášho zariadenia (napr. údaje o párovaní na internete a Bluetooth a údaje o pripojení a trvaní relácie);

•                     Ak nás kontaktujete priamo v súvislosti s aplikáciou: vaše meno a kontaktné údaje (ako je vaša adresa, poštové smerovacie číslo, krajina, telefónne čísla a/alebo e-mailová adresa) a dôvod vášho kontaktu;

•                     Ak kontaktujete autorizovaného predajcu Honda (ktorý vám predal Honda Miimo („Predajca“)) prostredníctvom aplikácie týkajúcej sa vášho Honda Miimo: vaše meno a kontaktné údaje (ako je vaša adresa, poštové smerovacie číslo, krajina, telefónne čísla a/alebo e-mailová adresa), dôvod vášho kontaktu a informácie o zariadení Honda Miimo alebo zariadení, ktoré pomôžu diagnostikovať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť;

•                     Keď nás kontaktujete: môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré vás zaujímajú;

•                     Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, vaša poloha a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete. 

Prečo zhromažďujeme, používame a uchovávame tieto osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, používame a ukladáme z dôvodov uvedených nižšie.

·           Ak je to potrebné pre oprávnené záujmy spoločnosti Honda.

Napríklad:

o   na poskytovanie aplikácie a súvisiacich služieb vrátane zasielania upozornení a oznámení o službách;

o   na správu aplikácie;

o   aby ste si mohli stiahnuť aktualizácie aplikácie a akékoľvek náhrady;

o   aby sme mohli zlepšiť a optimalizovať funkčnosť aplikácií a produktov a služieb Honda (najmä náš rad Honda Miimo);

o   aby sme pochopili, ktoré časti aplikácie sú obľúbené/najčastejšie používané alebo ktoré je potrebné zmeniť/aktualizovať;

o   aby sme mohli reagovať na otázky a sťažnosti používateľov;

o   na vytvorenie vášho profilu, aby sme sa mohli rozhodnúť, aké produkty a služby vám ponúkneme na účely priameho marketingu;

o   na vedenie interných záznamov;

o   na riadenie a audit našich obchodných operácií vrátane analýzy riadenia, auditu, prognózovania, obchodného plánovania;

o   aby sme vás požiadali o poskytnutie vášho názoru alebo účasť na prieskumoch o našich produktoch a službách (prostredníctvom push notifikácií) a aby sme tieto prieskumy a výskumy uskutočnili a analyzovali, čo nám umožní porovnávať a zlepšovať naše produkty a služby;

o   ak je to potrebné v rámci reštrukturalizácie alebo predaja spoločnosti Honda alebo príslušnej spoločnosti skupiny Honda alebo jej majetku; a

o   na konverziu osobných údajov na anonymné údaje a ich použitie (zvyčajne na agregovanom štatistickom základe) na výskum a analýzu s cieľom zlepšiť výkonnosť aplikácie - pozri nižšie „Agregované informácie". 

·           · Ak ste dali súhlas.

o    Napríklad, poskytnúť vám priamy marketing vrátane informácií o tovare a službách, ktoré by vás mohli zaujímať prostredníctvom správ v aplikácii (na ktoré vás upozornia push notifikácie). Vždy ponúkneme možnosť kedykoľvek zrušiť odber priameho marketingu.

 o Na sledovanie a analýzu používania aplikácie s cieľom zlepšiť a optimalizovať funkčnosť aplikácie a produktov a služieb Honda (najmä nášho radu Miimo). Tieto analýzy sa zvyčajne vykonávajú na agregovanom štatistickom základe).

·           Ak je to potrebné na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami spoločnosť Honda uzavrela, alebo na podniknutie krokov na jej uzavretie.

o    Napríklad odpovedanie a/alebo vybavovanie vašich žiadostí alebo otázok zaslaných prostredníctvom aplikácie alebo inak, poskytovanie technickej podpory vo vzťahu k vášmu Honda Miimo, poskytovanie služby, ktorú ponúkame prostredníctvom aplikácie, ktorá zahŕňa zdieľanie vašich informácií s tretími stranami (pozri nižšie) a na akékoľvek iné účely súvisiace s riadením vášho právneho vzťahu so spoločnosťou Honda.

·           V prípade potreby splniť zákonnú povinnosť.

o    Napríklad, keď vykonávate svoje zákonné práva podľa zákona o ochrane údajov, aby ste overili svoju totožnosť, na založenie a ochranu našich zákonných práv, na činnosti týkajúce sa prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov (ktoré môžu zahŕňať zdieľanie vašich informácií so zákonnými orgánmi presadzovania práva, ako je vysvetlené ďalej) a za dodržiavanie právnych a regulačných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

(a)    Prevody v rámci skupiny spoločností Honda

Vaše osobné údaje zdieľame s členmi skupiny Honda.

·       V prípade zvolania produktu alebo súdneho sporu môžu byť osobné údaje zdieľané s našou materskou spoločnosťou Honda Motor Co. Ltd., (HM) v Japonsku, s cieľom prešetriť prípadné technické problémy a koordinovať zabezpečenie skupiny.

·       HM tiež zabezpečuje technickú podporu aplikácie.

(b)    Prevody autorizovaným predajcom a opravovniam Honda

Vaše osobné údaje zdieľame s vaším predajcom, aby sme im s našou pomocou mohli poskytnúť technickú podporu týkajúcu sa vášho Honda Miimo. Váš predajca je správcom vašich osobných údajov oddelene od spoločnosti Honda, preto bude vaše osobné údaje spracovávať v súlade s vlastným oznámením o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane vášho súkromia u vášho predajcu.

(c) Použitie Amazon Alexa

Máte možnosť ovládať svoju kosačku Honda Miimo pomocou hlasových príkazov Amazon Alexa. Aby ste tak urobili, musíte svoj Honda Miimo prepojiť s Amazon Alexa. Ak ovládate svoj Honda Miimo cez Alexa, možno budete musieť prenášať osobné údaje cez Amazon do Honda Miimo a naopak. Ak dáte Amazon Alexa hlasové povely, aby ste mohli ovládať Honda Miimo alebo získavať informácie z Honda Miimo, hlasové údaje sa prenášajú do Amazonu a používa ich na vykonávanie služby. Tieto údaje môžu byť osobnými údajmi. Prepojením účtov Amazon Alexa a Honda a aktiváciou zručností, dávate jasne najavo, že Honda Miimo nainštalovaná vo vašom systéme sa má ovládať prostredníctvom Amazon Alexa a že informácie sa majú odosielať cez Amazon Alexa a dávate nám pokyn na výmenu údajov s Amazon Alexa v tejto súvislosti. V tejto súvislosti si vymieňame údaje so službou Amazon Alexa.  Spoločnosť Amazon môže spracúvať vaše osobné údaje na vlastné účely v súlade s platnými oznámeniami o ochrane osobných údajov spoločnosti Amazon a my nemáme na takéto spracúvanie žiadny vplyv. Pre viac informácií o spracúvaní údajov spoločnosťou Amazon pozrite prosím oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Amazon týkajúcich sa služby Alexa.

(d)     Prevody do spoločností poskytujúcich služby na základe zmluvy

Vaše osobné údaje budú zdieľané so spoločnosťami poskytujúcimi služby na základe zmluvy so skupinou spoločností Honda, ako sú nižšie uvedené spoločnosti:

·       Vývojári aplikácií (súčasní poskytovatelia: Bella Dati, Takasaki Kyodo Computing Centre)

·       IT hosting (súčasní poskytovatelia: Robert Bosch Power Tools GmbH (Bosch) and a Bosch third party provide Eseye (https://www.eseye.com), Bella Dati, Microsoft Corporation via the Microsoft Azure platform, Amazon Web Services, NEC Corporation)

·       Poskytovateľ údržby IT (súčasný poskytovateľ: Bosch and their third party provider Fen Technologies (https://www.fentechnology.co.uk), Bella Dati, Takasaki Kyodo Computing Centre, NEC Corporation)

·       Prevádzkovateľ cloudového servera (súčasný poskytovateľ: Bella Dati, NEC Corporation)

·       Profesionálni poradcovia, ako sú napríklad advokátske kancelárie

  (e) YouTube

   Naše webové stránky a aplikácia používajú platformu videí YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie zvukových a obrazových súborov.

  Keď pristupujete na príslušnú stránku alebo časť aplikácie, ktorá obsahuje vložený prehrávač YouTube, vytvorí sa spojenie so službou YouTube, aby bolo možné preniesť a prehrať video alebo zvukový súbor.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zhromaždených údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou YouTube, o vašich právach a možnostiach ochrany osobných údajov, ktoré si môžete vybrať, nájdete v oznámení spoločnosti YouTube o ochrane údajov, ktoré nájdete tu: https://www.youtube.com/intl/ALL_uk/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

(f) Sociálne doplnky

 V našich online ponukách používame takzvané sociálne pluginy zo sociálnych sietí. V tejto časti sú jednotlivo opísané.

                Pri používaní doplnkov vytvorí váš internetový prehliadač priame pripojenie k serveru príslušnej sociálnej siete. Týmto spôsobom dostane príslušný poskytovateľ informácie, ku ktorým váš internetový prehliadač pristupoval z príslušnej stránky našich online ponúk – aj keď nemáte u tohto poskytovateľa používateľský účet alebo v súčasnosti nie ste prihlásení do svojho účtu. Protokolové súbory (vrátane IP adresy) sa v tomto prípade priamo prenášajú z vášho internetového prehliadača na server príslušného poskytovateľa a môžu sa tam ukladať. Poskytovateľ alebo jeho server sa môžu nachádzať mimo EÚ alebo EHP (napr. v Spojených štátoch).

                Doplnky sú samostatnými rozšíreniami poskytovateľov sociálnych sietí. Z tohto dôvodu nemôžeme ovplyvniť rozsah údajov, ktoré zhromaždili a uložili.

                Účel a rozsah zhromažďovania, ďalšie spracúvanie a využívanie údajov sociálnou sieťou, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

                V prípade, že si neželáte, aby poskytovatelia sociálnych sietí prijímali a prípadne ukladali alebo používali údaje, nemali by ste príslušné doplnky používať.             

Doplnky na Facebooku

Facebook je prevádzkovaný pod www.facebook.com spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a pod www.facebook.de spoločnosťou Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Prehľad doplnkov Facebooku a ich vzhľadu nájdete tu:

http://developers.facebook.com/plugins; find information on data protection at Facebook here: http://www.facebook.com/policy.php.

Doplnky v Apple

Spoločnosť Apple je prevádzkovaná pod https://www.apple.com/uk/ spoločnosťou Apple Distribution International Limited v Írsku („Apple"). Prehľad funkcie Apple Sign In With Apple nájdete tu: https://support.apple.com/en-gb/HT210318.

(g) Spracovanie údajov operátormi App Store

Žiadnym zhromažďovaním údajov nami a mimo našej zodpovednosti je prenos údajov, ako sú užívateľské meno, e-mailová adresa a identifikátor jednotlivého zariadenia, do obchodu s aplikáciami (napr. Google Play od spoločnosti Google, App Store od spoločnosti Apple, Galaxy Apps Store od spoločnosti Samsung) pri sťahovaní príslušnej aplikácie. Toto zhromažďovanie údajov a ďalšie spracovanie v obchode s aplikáciami, ktorý je operátorom, nemôžeme ovplyvniť.

(h)    Prevody do iných organizácií

·       Prevody tretím stranám, ak sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonnú povinnosť, alebo ak to považujeme za potrebné, aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Honda, našich zákazníkov alebo iných osôb.

·       Prevody štátnym orgánom a/alebo úradom na presadzovanie práva, ak sú na to zákonom ustanovené alebo ak sa to vyžaduje na ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s platnými zákonmi.

·       Prevody potenciálnym alebo skutočným kupujúcim v prípade, že spoločnosť Honda alebo akákoľvek časť skupiny Honda predá akúkoľvek svoju obchodnú divíziu alebo majetok, ktorý obsahuje osobné údaje.

Prenosy mimo Spojeného kráľovstva a EHP

Pri poskytovaní aplikácie môžeme osobné údaje opísané v týchto zásadách preniesť spoločnosti Honda Motor Limited v Japonsku. Európska komisia a štátny tajomník Spojeného kráľovstva považujú Japonsko za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Keď používate Amazon Alexa, prenášame osobné údaje aj spoločnosti Amazon, aby Alexa mohla reagovať na vaše príkazy. Osobné údaje prenášame spoločnosti Amazon na základe toho, že prenos je nevyhnutný na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali, preto je prenos nevyhnutný na plnenie našej zmluvy s vami. Po prenose osobných údajov do spoločnosti Amazon môže spoločnosť Amazon preniesť vaše osobné údaje do iných jurisdikcií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva.

V súvislosti so službou YouTube a našimi sociálnymi zásuvnými modulmi môžeme prenášať určité osobné údaje (podrobnosti o vašom zariadení a technické údaje a údaje o udalostiach v súvislosti s používaním vášho zariadenia) mimo Spojeného kráľovstva alebo Európskeho hospodárskeho priestoru do USA. Môžeme:

·         spoliehať sa na rozhodnutia o primeranosti úrovne ochrany údajov poskytovanej inými krajinami, ktoré vydáva Európska komisia a/alebo štátny tajomník Spojeného kráľovstva; alebo

·         používať štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia a/alebo vláda Spojeného kráľovstva (podľa potreby).

Ak potrebujete ďalšie informácie, vrátane získania kópie dokumentov použitých na ochranu vašich údajov, kontaktujte nás, ako je to opísané v časti Kontaktujte nás nižšie.

Vaše voľby a práva

(a)    Vaše všeobecné práva a voľby 

·           Máte právo byť informovaní o spracovaní vašich informácií (to je cieľom tohto oznámenia), požiadať spoločnosť Honda o kópiu vašich osobných údajov, opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte.

·           Za určitých okolností môžete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov (najmä v prípade, že údaje nemusíme spracovávať, aby sme splnili zmluvné alebo iné zákonné požiadavky).

·           Ak sme vás požiadali o súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak požiadate o odvolanie súhlasu so spracovaním údajov spoločnosťou Honda, nebude to mať vplyv na žiadne spracovanie, ktoré sa v tom čase uskutočnilo.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti viedlo k odhaleniu osobných údajov inej osoby alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré sme povinní uchovávať na základe zákona alebo máme presvedčivé oprávnené záujmy.

(b)    Vaše práva a voľby týkajúce sa priameho marketingu

Honda vám dá možnosť prihlásiť sa (súhlasiť)  na prijímanie priamej marketingovej komunikácie v aplikácii.

Ak si neželáte, aby sme vám v aplikácii zasielali priamy marketing, poskytneme vám možnosť odmietnuť zasielanie priamych marketingových správ.

 (c)     Vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Dozorný orgán by mohol byť v mieste, kde žijete alebo kde pracujete, alebo kde došlo k porušeniu povinností v oblasti ochrany údajov.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane súkromia.  Pokiaľ údaje nie je potrebné uchovávať na splnenie zákonnej povinnosti alebo preto, že môžu byť relevantné v prípade sporu, do 2 rokov po ukončení vášho vzťahu so spoločnosťou Honda v súvislosti s poskytovaním konkrétnych služieb prostredníctvom aplikácie, podnikneme kroky na vymazanie vašich osobných údajov alebo ich budeme uchovávať vo forme, ktorá vás už nebude identifikovať.

Odkazy na stránky tretích strán

Naša webová lokalita môže z času na čas obsahovať odkazy na webové lokality našej partnerskej siete, inzerentov a spoločností skupiny. Spoločnosť Honda nezodpovedá za obsah žiadnych webových lokalít, ktoré sú prepojené s jej lokalitou. Pri vstupe na lokalitu tretej strany je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky a podmienky, ktoré sa na túto lokalitu vzťahujú

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať. Podľa toho aktualizujeme dátum uvedený v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a odporúčame vám, aby ste skontrolovali zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude k dispozícii v aplikácii. V niektorých prípadoch vás môžeme tiež informovať o konkrétnych úkonoch súvisiacich so spracovaním údajov alebo o významných zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, ako to vyžaduje príslušný zákon.

Kontaktujte nás

Aplikáciu prevádzkuje spoločnosť Honda Motor Europe Limited (identifikačné číslo spoločnosti 857969), ktorá je správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom aplikácie a ktorej registrovaná adresa je Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko, RG12 1HL.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane súkromia, kontaktujte nás na adresemii-monitor@honda-eu.comNašu zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete tiež kontaktovať naDPO@honda-eu.com.