LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále jen „EULA“)

NEŽ SI STÁHNETE APLIKACI Z TOHOTO WEBU NEBO SPUSTÍTE JEJÍ STREAMOVÁNÍ Z TOHOTO WEBU, PEČLIVĚ SI PROČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ.


Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje právní dohodu uzavřenou mezi vámi (dále jen „koncový uživatel“ nebo „vy“) a společností Honda Motor Europe Limited (identifikační číslo 857969) se sídlem Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Spojené království (dále jen „Honda“, „my“ nebo „nás“) ve vztahu k předmětu smlouvy:
· Software mobilní aplikace Honda Miimo označovaný jako Mii-monitor (včetně služeb, které mohou být prostřednictvím aplikace dostupné) (dále jen souhrnně „aplikace“).


Poskytujeme vám licenci na použití aplikace na základě této smlouvy EULA a s výhradou jakýchkoli pravidel či zásad, které uplatňuje kterýkoli obchod s aplikacemi (dále jen „obchod s aplikacemi“), z něhož koncový uživatel aplikaci stáhl (dále jen „pravidla obchodu s aplikacemi“). Aplikaci vám neprodáváme. Vlastníkem aplikace budeme vždy my.
POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM TATO APLIKACE VYŽADUJE CHYTRÝ TELEFON S OPERAČNÍM SYSTÉMEM ANDROID NEBO ZAŘÍZENÍ APPLE MINIMÁLNĚ S 1 GB PAMĚTI (RAM) U OS ANDROID NEBO 512 MB PAMĚTI (RAM) U ZAŘÍZENÍ APPLE, PŘÍSTUP K INTERNETU A DÁLE OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID VE VERZI 4.1 NEBO OPERAČNÍ SYSTÉM APPLE VE VERZI IOS 10. K ŘÁDNÉ INSTALACI A PROVOZOVÁNÍ POTŘEBUJE APLIKACE ÚLOŽIŠTĚ O VELIKOSTI NEJMÉNĚ 500 MB. ROZLIŠENÍ OBRAZOVKY BY MĚLO BÝT NEJMÉNĚ 960 X 540 PIXELŮ (px) U CHYTRÝCH TELEFONŮ S OS ANDROID NEBO 960 X 640 PIXELŮ U CHYTRÝCH TELEFONŮ APPLE. APLIKACE MŮŽE FUNGOVAT I NA JINÝCH ZAŘÍZENÍCH, ALE TOTO JSOU MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ BY MĚLY UMOŽNIT APLIKACI ŘÁDNĚ FUNGOVAT. POZOR: TATO APLIKACE JE KOMPATIBILNÍ POUZE S NÁSLEDUJÍCÍMI MODELY ROBOTICKÝCH SEKAČEK HONDA MIIMO:


• HRM3000

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:


· STAŽENÍM APLIKACE Z OBCHODU S APLIKACEMI VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, KTERÉ JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ. PODMÍNKY LICENCE ZAHRNUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V USTANOVENÍ 6.
· POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, NEPOSKYTNEME VÁM LICENCI NA APLIKACI A JSTE POVINNI IHNED PROCES STAHOVÁNÍ UKONČIT A APLIKACI SMAZAT.


Tuto smlouvu EULA byste si měli pro pozdější potřeby vytisknout.


SJEDNANÉ PODMÍNKY


1. OZNÁMENÍ


1.1 Podmínky této smlouvy EULA platí pro aplikaci a jakékoli služby, které jsou dostupné prostřednictvím aplikace, včetně jejich aktualizací či doplňků. Výjimku tvoří případy, kdy jsou služby poskytovány se samostatnými podmínkami. V takových případech platí příslušné samostatné podmínky.


1.2 Součástí aplikace je následující software s otevřeným zdrojem. Z tohoto důvodu mohou podmínky příslušných licencí k softwaru s otevřeným zdrojem platností převážit některé podmínky této smlouvy EULA:

(a) Licence Apache verze 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)

(b) Otto (http://square.github.io/otto)

(c) Retrofit (http://square.github.io/retrofit)

(d) Gson (https://github.com/google/gson)

(e) Zxing (https://github.com/zxing/zxing)


1.3 Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit. V takovém případě vás na změnu upozorníme, až budete příště aplikaci spouštět. Nové podmínky se mohou zobrazit na obrazovce a může být nutné si je pročíst a přijmout, abyste mohli pokračovat ve využívání aplikace.


1.4 Příležitostně mohou být vydány prostřednictvím obchodu s aplikacemi aktualizace aplikace. V závislosti na aktualizaci nemusíte být schopni používat aplikaci, pokud nemáte staženou nebo nestreamujete poslední verzi, případně pokud jste nepřijali jakékoli nové podmínky.


1.5 Předpokládá se, že máte souhlas majitele mobilního telefonu či přenosného zařízení, které máte pod kontrolou, ale nevlastníte je, a které je popsáno v ustanovení 2.2 (dále jen „zařízení“), jakož i souhlas se stažením kopie aplikace do zařízení. Vám nebo jim může být vaším nebo jejich poskytovatelem služby přístupu k internetu na zařízení účtován poplatek. V souladu s podmínkami této smlouvy EULA přijímáte odpovědnost za použití aplikace na zařízení nebo ve vztahu k zařízení, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste jeho majitelem.


1.6 Naše oznámení o ochraně soukromí najdete zde [http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor-privacy-policies.html]. V oznámení o ochraně soukromí vás informujeme, jak zpracováváme vaše osobní údaje ve vztahu k aplikaci. Kromě toho použitím aplikace potvrzujete, že berete na vědomí, že přenosy údajů přes internet nikdy nejsou naprosto soukromé ani bezpečné, a že s touto skutečností souhlasíte. Jste srozuměni, že jakoukoli zprávu či informaci, kterou odešlete prostřednictvím aplikace, mohou přečíst nebo zachytit jiné osoby, a to i tehdy, když je ke zprávě připojeno speciální oznámení, že je předmětný přenos šifrovaný.


1.7 Používáním aplikace vyjadřujete souhlas s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace z vašeho zařízení a z příslušného softwaru, hardwaru a periferních zařízení s cílem zdokonalovat naše výrobky a poskytovat vám služby.


1.8 Aplikace může obsahovat odkazy na weby nezávislých třetích stran (dále jen „weby třetích stran“). Tyto weby třetích stran nemáme pod kontrolou a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani případné zásady ochrany soukromí ani jejich obsah nijak neschvalujeme. Pokud jde o interakci s jakýmikoli weby třetích stran, musíte použít vlastní nezávislý úsudek, mj. i ve vztahu k nákupu či používání jakýchkoli produktů nebo služeb, které mohou být jejich prostřednictvím dostupné.


1.9 Jakákoli slova následující po výrazech včetně, zahrnující, zejména nebo například či po podobných frázích, je třeba vykládat jako ilustrativní příklad a nijak neomezují obecnou platnost předchozích obecných výrazů.


2. UDĚLENÍ A ROZSAH LICENCE


2.1 V případě, že se zavážete dodržovat podmínky této smlouvy EULA, udělujeme vám nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k použití aplikace na vašem zařízení, a to s výhradou těchto podmínek a pravidel obchodu s aplikacemi, které jsou do této smlouvy EULA zařazeny formou reference. Všechna ostatní práva si vyhrazujeme.


2.2 Můžete aplikaci stáhnout do zařízení a zhlédnout ji, používat či zobrazovat na vašem zařízení pouze pro osobní účely.


3. OMEZENÍ LICENCE


S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nebo případů, které upravuje místní legislativa, se zavazujete, že:


(a) nebudete aplikaci kopírovat;
(b) nebudete aplikaci pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, překládat, spojovat, upravovat, pozměňovat ani modifikovat;
(c) nebudete provádět změny ani modifikace aplikace, ať už celé, nebo její části, ani nepřipustíte, aby byla aplikace nebo kterákoli její část spojena s jinými programy nebo začleněna do jiných programů;
(d) nebudete aplikaci demontovat, dekompilovat, aplikovat na ni postupy reverzního inženýrství ani nebudete vytvářet odvozená díla na základě celé aplikace nebo její části;
(e) bez našeho předchozího písemného souhlasu aplikaci, ať už celou, nebo její část neposkytnete ani jinak nezpřístupníte v žádné formě (včetně objektového nebo zdrojového kódu) žádné osobě; a
(f) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se kontroly technologií či exportu, které se vztahují na technologii použitou v aplikaci nebo podporovanou aplikací (dále jen „technologie“),
(dále jen souhrnně „omezení licence“).


4. OMEZENÍ PŘIJATELNÉHO POUŽITÍ


Nejste oprávněni:


(a) používat aplikaci nezákonně, pro nezákonné účely ani způsobem, který je v rozporu s touto smlouvou EULA, případně jednat podvodně či zlovolně, například formou neoprávněného přístupu nebo vložením škodlivého kódu, například virů, či škodlivých dat do aplikace nebo jakéhokoli operačního systému;
(b) porušovat práva k duševnímu vlastnictví naše ani třetích osob, pokud jde o vaše použití aplikace (za podmínky, že takové použití není předmětem licence dle této smlouvy EULA);
(c) šířit v souvislosti s používáním aplikace jakékoli materiály, které jsou hanlivé, urážlivé nebo jinak sporné;
(d) používat aplikaci způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, ohrozit naše systémy či zabezpečení, mít na ně negativní dopad nebo jinak rušit ostatní uživatele; a
(e) shromažďovat či těžit jakékoli informace nebo jakákoli data z našich systémů, pokoušet se dešifrovat přenosy na servery nebo ze serverů, na kterých běží jakákoli služba dostupná prostřednictvím aplikace.
(dále jen souhrnně „omezení přijatelného použití“).


5. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ


5.1 Berete na vědomí, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví týkající se aplikace a technologie, kdekoli na světě, patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, že práva na aplikaci vám poskytujeme na základě licence (tedy neprodáváme vám je) a že nemáte žádná práva ve vztahu k aplikaci ani technologii jiná než právo používat je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.


5.2 Berete na vědomí, že nemáte právo na přístup ke zdrojovému kódu aplikace.


6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


6.1 Berete na vědomí, že aplikace nebyla vyvinuta, aby splňovala vaše individuální požadavky, a proto je pouze na vás, abyste sami zajistili, že nástroje a funkce aplikace vaše požadavky naplní.


6.2 Aplikaci poskytujeme pouze pro účely domácího a soukromého použití. Zavazujete se, že nebudete aplikaci používat pro žádné účely komerční, obchodní nebo pro účely dalšího prodeje. Neneseme odpovědnost za žádný ušlý zisk, ušlé zakázky, přerušení chodu podnikání ani za ušlé obchodní příležitosti.


6.3 Neseme odpovědnost pouze za ztráty či škody, které vám vzniknou jako předvídatelný výsledek porušení této smlouvy EULA z naší strany nebo v důsledku naší nedbalosti, a to až do limitu uvedeného v ustanovení 6.4, neneseme však odpovědnost za žádné nepředvídatelné ztráty ani škody. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud představuje zřejmý důsledek našeho porušení, nebo pokud jsme o ní vy i my uvažovali v době, kdy jsme uzavírali tuto smlouvu EULA.


6.4 Naše maximální souhrnné ručení na základě této smlouvy EULA nebo ve spojitosti s ní, bez ohledu na to, zda jde o ručení na smluvním, občanskoprávním (včetně nedbalosti) či jiném základě, bude za veškerých okolností omezeno na to, že vám umožníme stáhnout si zdarma další kopii aplikace. Toto omezení se netýká typu ztráty stanoveného v ustanovení 6.5.


6.5 Nic, co tato smlouva EULA obsahuje, neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:
(a) smrt nebo újmu na zdraví v důsledku naší nedbalosti;
(b) podvod či podvodná prohlášení;
(c) žádnou jinou odpovědnost, kterou není možné na základě práva Anglie vyloučit či omezit.


7. UKONČENÍ


7.1 Smlouvu EULA můžeme s okamžitou platností vypovědět tak, že vám zašleme písemnou výpověď:


(a) pokud se dopustíte podstatného porušení podmínek této smlouvy EULA nebo se budete vytrvale dopouštět porušení podmínek této smlouvy EULA; nebo
(b) pokud porušíte omezení licence nebo omezení přijatelného použití.


7.2 Při ukončení z jakéhokoli důvodu:


(a) zaniknou všechna práva, která vám byla udělena na základě této smlouvy EULA;
(b) musíte okamžitě ukončit veškeré aktivity povolené na základě této smlouvy EULA, včetně používání služeb poskytovaných prostřednictvím aplikace; a
(c) musíte okamžitě aplikaci smazat nebo odstranit ze zařízení a musíte nám dosvědčit, že jste tak učinili a že jste zničili všechny kompletní nebo částečné kopie aplikace, které jste si pořídili v rozporu s ustanoveními této smlouvy EULA.


8. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU


8.1 Neponeseme odpovědnost ani nemůžeme ručit za žádná neplnění ani zpoždění při plnění závazků dle této smlouvy EULA, je-li jejich příčinou jednání či událost mimo naši rozumnou kontrolu, například selhání veřejných či soukromých telekomunikačních sítí (dále jen „událost mimo naši kontrolu“).


8.2 V případě, že dojde k události mimo naši kontrolu, která bude mít dopad na plnění našich povinností dle této smlouvy EULA:


(a) naše povinnosti dle této smlouvy EULA budou pozastaveny a doba pro plnění našich povinností se prodlouží o dobu trvání události mimo naši kontrolu; a
(b) budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom našli řešení, jak plnit naše povinnosti plynoucí z této smlouvy EULA navzdory události mimo naši kontrolu.


9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY


9.1 Naše práva a povinnosti dle této smlouvy EULA jsme oprávněni převést na jinou organizaci, ale takový převod se nijak nedotkne vašich práv a povinností dle této smlouvy EULA.


9.2 Jste oprávněni převést svá práva a své povinnosti dle této smlouvy EULA na jinou osobu pouze na základě našeho písemného souhlasu.


9.3 DŮLEŽITÉ – Pokud uskutečníte převod vlastnictví vaší sekačky Honda Miimo, je třeba, abyste o tom okamžitě uvědomili společnost Honda s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.


9.4 Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili kteroukoli z vašich povinností plynoucích z této smlouvy EULA, případně pokud vůči vám neuplatníme naše práva, případně je uplatníme se zpožděním, neznamená to, že se vzdáváme našich práv vůči vám ani že předmětné povinnosti již nemusíte plnit. Pokud se vzdáme uplatnění postihu vůči vám, bude to vždy písemně, ale ani tak to neznamená, že se vzdáváme automaticky jakéhokoli dalšího vašeho budoucího postihu.


9.5 Každé z ustanovení této smlouvy EULA je účinné samostatně. Pokud kterýkoli příslušný soud rozhodne, že kterékoli z těchto ustanovení je nezákonné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení budou i nadále plně platná a účinná.


9.6 Upozorňujeme, že tato smlouva EULA, její předmět a její uzavření podléhají anglickému právu. Vy i my svorně souhlasíme, že soudy v Anglii mají nevýhradní soudní pravomoc rozhodovat o jakýchkoli věcech výkladu, nároků či sporů v souvislosti s podmínkami této smlouvy EULA.


10. NAŠE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A PODPORA


10.1 Pokud si přejete nás písemně kontaktovat nebo pokud kterákoli podmínka ve smlouvě EULA požaduje, abyste nám poskytli písemné oznámení, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů zobrazených v příloze 1 k tomuto dokumentu. Přijetí oznámení potvrdíme tak, že vás budeme písemně kontaktovat.


10.2 Pokud vás musíme kontaktovat nebo pokud vám máme poskytnout písemné oznámení, použijeme e-mail nebo zašleme oznámení poštou na adresu, kterou nám poskytnete v žádosti o aplikaci.


10.3 Pokud budete ve vztahu k aplikaci potřebovat podporu, můžete nás kontaktovat s využitím kontaktních údajů uvedených v příloze 1 k tomuto dokumentu.

Tato smlouva byla uzavřena k datu vašeho prvního stažení aplikace.

PŘÍLOHA 1 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

RAKOUSKO
Honda Motor Europe Ltd
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at
HondaPP@honda.co.at

POBALTÍ
(Estonsko/Lotyšsko/Litva)
Tel.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com
Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal
Meistri 12 13517 Tallinn Estonsko

BELGIE
Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
www.honda.be
BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULHARSKO
Power Products Trading
102A Gotz Delcev BLVD
BG 1404 Sofia
Bulharsko
www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

CHORVATSKO
Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c 31000 Osijek
Tel.: +38531320420
Fax: +38531320429
www.hongoldonia.hr
prodaja@hongoldonia.hr

KYPR
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162, Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel.: +357 22 715 300

ČESKÁ REPUBLIKA
BG Technik cs, a.s.
U Závodiště 251/8
15900 Praha 5-Velká Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

DÁNSKO
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk

FINSKO
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa
Tel.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276
www.brandt.fi

FRANCIE
Honda Motor Europe Ltd
Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai
Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2
Tel. : 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

NĚMECKO
Tel.: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de
info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der
Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt

ŘECKO
Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
www.honda.gr
info@saracakis.gr

MAĎARSKO
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

IRSKO
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie
Service@hondaireland.ie

ITÁLIE
Honda Motor Europe Ltd
Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

NORSKO
Berema AS
P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
www.berema.no
berema@berema.no

POLSKO
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
ul. Pulawska 467
02-844 Warszawa
Tel.: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl
www.mojahonda.pl
info@mojahonda.pl

PORTUGALSKO
GROW Productos de Forca Portugal
Rua Fontes Pereira de Melo, 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
www.grow.com.pt
abel.leiriao@grow.com.pt

BĚLORUSKO
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Minsk
Tel.: +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
www.hondapower.by

RUMUNSKO
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Tel.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro

SRBSKO A ČERNÁ HORA
ITH Trading Co Doo
Majke Jevroscme 26
1100 Beograd
Srbsko
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SLOVENSKO
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
www.honda.sk

SLOVINSKO
AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A 1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com
infomacije@honda-as.com

ŠPANĚLSKO a všechny provincie
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com

ŠVÉDSKO
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige
Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se
hpesinfo@honda-eu.com

ŠVÝCARSKO
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough
Succursale de Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny

TURECKO
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr
antor@antor.com.tr

UKRAJINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033
Tel.: +380 44 390 14 14
Fax: +380 44 390 14 10
www.honda.ua
CR@honda.ua1

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Honda Motor Europe Ltd
Cain Road Bracknell
Berkshire RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk