OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA V APLIKÁCII HONDA MII-MONITOR HRM40 Live / HRM70 Live

Spoločnosť Honda sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám povie, ako spoločnosť Honda Motor Europe Limited („Honda”, “my”, “nami”) spracúva vaše osobné údaje pri návšteve, sťahovaní alebo kontaktovaní spoločnosti Honda v súvislosti s mobilným aplikačným softvérom Honda Miimo známym ako Mii-monitor (vrátane všetkých služieb, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom aplikácie) (ďalej len “Aplikácia”). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov tiež popisuje vaše práva na ochranu osobných údajov vrátane práva namietať proti niektorému zo spracovaní, ktoré spoločnosť Honda vykonáva. Viac informácií o vašich právach a o tom, ako ich uplatňovať, nájdete v časti “Váš výber a práva”.

Môžeme vám tiež poskytnúť ďalšie informácie, kedy zbierame osobné údaje, kde sa domnievame, že by bolo užitočné poskytnúť relevantné a včasné informácie.

V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou Honda vám môžeme poskytnúť alebo sme vám už mohli poskytnúť ďalšie oznámenia o našom použití vašich osobných údajov, napríklad v prípade, že ste už kúpili iný produkt Honda, možno ste súhlasili s tým, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s údržbou a vedením tohto produktu Honda alebo v súvislosti s prijímaním iných informácií o komunikácii alebo marketingu od spoločnosti Honda. Tieto oznámenia nie sú nahradené týmto oznámením o ochrane osobných údajov, a preto zostávajú v platnosti a môžu byť použité.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Spracúvame nasledovné typy osobných údajov:

•                     Informácie na vytvorenie užívateľského profilu: ako je sériové číslo vášho Honda Miimo, vaše užívateľské meno a heslo, veková skupina, mesto a krajina. AVŠAK DÔRAZNE VÁM ODPORÚČAME, ABY STE NA NASTAVENIE VÁŠHO UŽÍVATEĽSKÉHO MENA A HESLA NEPOUŽÍVALI ŽIADNE OSOBNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE;

•                     Keď používate aplikáciu: Technické podrobnosti o používaní aplikácie, ako je vaša adresa IP a operačný systém, typ prehľadávača (pri návštevách našej webovej stránky), podrobnosti o zariadení, ktoré používate na prístup k aplikácii („zariadenie“) (napr. vaše sériové číslo zariadenia, jedinečné identifikačné číslo, adresa MAC) a technické údaje a údaje založené na udalostiach v súvislosti s vaším používaním vášho zariadenia (napr. údaje o párovaní na internete a Bluetooth a údaje o pripojení a trvaní relácie);

•                     Ak nás priamo kontaktujete ohľadom aplikácie: vaše meno a kontaktné údaje (ako je adresa, poštové smerovacie číslo, krajina, telefónne čísla a/alebo e-mailová adresa) a dôvod kontaktu;

•                     Ak kontaktujete autorizovaného predajcu Honda (ktorý vám predal Honda Miimo („Predajca“)) prostredníctvom aplikácie týkajúcej sa vášho Honda Miimo: vaše meno a kontaktné údaje (ako je vaša adresa, poštové smerovacie číslo, krajina, telefónne čísla a/alebo e-mailová adresa), dôvod vášho kontaktu a informácie o zariadení Honda Miimo alebo zariadení, ktoré pomôžu diagnostikovať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť;

•                     Keď nás kontaktujete: môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré vás zaujímajú;

•                     Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, vaša poloha a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete. 

Prečo zhromažďujeme, používame a uchovávame tieto osobné údaje

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, používame a ukladáme z dôvodov uvedených nižšie.

 

·           Ak je to potrebné pre legitímne záujmy spoločnosti Honda.

Napríklad:

o   na doručenie aplikácie a súvisiacich služieb;

o   na spravovanie aplikácie;

o   na umožnenie sťahovania aktualizácií aplikácie a prípadných náhrad;

o   aby sme mohli vylepšovať a optimalizovať funkčnosť aplikácie a produktov a služieb Honda (najmä nášho radu Honda Miimo);

o   na porozumenie, ktoré časti aplikácie sú obľúbené/najpoužívanejšie alebo ktoré potrebujú zmenu/vylepšenie;

o   na odpovedanie na otázky a sťažnosti užívateľov;

o   na vytvorenie vášho profilu, aby sme sa mohli rozhodnúť, aké produkty a služby vám ponúkneme na účely priameho marketingu;

o   na uchovávanie interných záznamov;

o   pre riadenie a auditovanie našich obchodných operácií vrátane analýz riadenia, auditu, predpovedania, obchodného plánovania;

o   aby sme vás oslovili, aby ste poskytli svoj názor alebo sa zúčastnili prieskumov o našich produktoch a službách (prostredníctvom push notifikácii) a vykonali a analyzovali tieto prieskumy a výskum, čo nám umožní porovnávať a zlepšovať naše produkty a služby;

o   v prípade potreby ako súčasť akejkoľvek reštrukturalizácie alebo predaja spoločnosti Honda alebo príslušnej skupiny Honda alebo divízie; a

o   na prevedenie osobných údajov na anonymné údaje a ich použitie (zvyčajne na agregovanej štatistickej báze) na výskum a analýzu s cieľom zlepšiť výkonnosť aplikácie – prosím pozrite nižšie „Agregované informácie“.

Ak spracovávame údaje na základe nášho oprávneného záujmu, musíme vyvážiť naše legitímne obchodné záujmy s vašimi právami na ochranu údajov a zabezpečiť, aby vaše práva neprevážili naše záujmy. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako uskutočňujeme toto vyrovnávanie, kontaktujte nás s podrobnými údajmi uvedenými na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

·           Ak ste dali súhlas.

o    Napríklad, poskytnúť vám priamy marketing vrátane informácií o tovare a službách, ktoré by vás mohli zaujímať prostredníctvom správ v aplikácii (na ktoré vás upozornia push notifikácie). Vždy ponúkneme možnosť kedykoľvek zrušiť odber priameho marketingu.

 

·           Tam, kde je to potrebné na vykonanie akejkoľvek zmluvy, ktorú má Honda s vami alebo na vykonanie krokov na jej uzavretie.

o    Napríklad odpovedanie a/alebo vybavovanie vašich žiadostí alebo otázok zaslaných prostredníctvom aplikácie alebo inak, poskytovanie technickej podpory vo vzťahu k vášmu Honda Miimo, poskytovanie služby, ktorú ponúkame prostredníctvom aplikácie (ktorá zahŕňa zdieľanie vašich informácií s tretími stranami (pozri nižšie) a na akékoľvek iné účely súvisiace s riadením vášho právneho vzťahu so spoločnosťou Honda.

 

·           V prípade potreby splniť zákonnú povinnosť.

o    Napríklad, keď vykonávate svoje zákonné práva podľa zákona o ochrane údajov, aby ste overili svoju totožnosť, na založenie a ochranu našich zákonných práv, na činnosti týkajúce sa prevencie, odhaľovania a vyšetrovania trestných činov (ktoré môžu zahŕňať zdieľanie vašich informácií so zákonnými orgánmi presadzovania práva, ako je vysvetlené ďalej) a za dodržiavanie právnych a regulačných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú.

 

·           Agregované informácie

o    Spoločnosť Honda tiež prevedie osobné údaje na anonymné údaje a použije ich (zvyčajne na agregovanej štatistickej báze) na výskum a analýzu na zlepšenie aplikácie, analýzu trendov a prispôsobenie produktov. Agregované osobné informácie vás osobne neidentifikujú ani nijako inak nehovoria o použití aplikácie.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

(a)    Prevody v rámci skupiny spoločností Honda

Vaše osobné údaje zdieľame s členmi skupiny Honda.

·       V prípade zvolania produktu alebo súdneho sporu môžu byť osobné údaje zdieľané s našou materskou spoločnosťou Honda Motor Co. Ltd., (HM) v Japonsku, s cieľom prešetriť prípadné technické problémy a koordinovať zabezpečenie skupiny.

·       HM tiež zabezpečuje technickú podporu aplikácie.

Na účely uvedené vyššie budú vaše osobné údaje spracovávané alebo prístupné členom skupiny spoločností Honda nachádzajúcich sa v jurisdikciách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ktoré nemajú rovnaké právne predpisy o ochrane údajov ako tie, ktoré sú zavedené v EHP. Pri prenose vašich údajov v rámci skupiny spoločností Honda využívame štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia.

(b)    Prevody autorizovaným predajcom a opravovniam Honda

 

Vaše osobné údaje zdieľame s vaším predajcom, aby sme im s našou pomocou mohli poskytnúť technickú podporu týkajúcu sa vášho Honda Miimo.

 

(c)     Prevody do spoločností poskytujúcich služby na základe zmluvy

Vaše osobné údaje budú zdieľané so spoločnosťami poskytujúcimi služby na základe zmluvy so skupinou spoločností Honda, ako sú nižšie uvedené spoločnosti:

 

·       IT hosting (súčasný poskytovateľ: Robert Bosch Power Tools GmbH (Bosch) a poskytovateľ tretej strany Bosch Eseye; https://www.eseye.com)

·       Poskytovateľ údržby IT (súčasný poskytovateľ: Bosch a ich poskytovateľ tretej strany Fen Technologies; https://www.fentechnology.co.uk)

·       Profesionálni poradcovia (súčasný poskytovateľ: právnik: rôzne právnické firmy vrátane britskej Shoosmiths LLP)

 

Použitie Amazon Alexa

Máte možnosť ovládať svoju kosačku Honda Miimo pomocou hlasových príkazov Amazon Alexa. Aby ste tak urobili, musíte svoj Honda Miimo prepojiť s Amazon Alexa. Ak ovládate svoj Honda Miimo cez Alexa, možno budete musieť prenášať osobné údaje cez Amazon do Honda Miimo a naopak. Ak dáte Amazon Alexa hlasové povely, aby ste mohli ovládať Honda Miimo alebo získavať informácie z Honda Miimo, hlasové údaje sa prenášajú do Amazonu a používa ich na vykonávanie služby. Tieto údaje môžu byť osobnými údajmi. Prepojením účtov Amazon Alexa a Honda a aktiváciou zručností, dávate jasne najavo, že Honda Miimo nainštalovaná vo vašom systéme sa má ovládať prostredníctvom Amazon Alexa a že informácie sa majú odosielať cez Amazon Alexa a dávate nám pokyn na výmenu údajov s Amazon Alexa v tejto súvislosti. Vy a Amazon ste zodpovední za spracovanie údajov, ktoré je s tým spojené. Spracovanie údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Amazon, podlieha podmienkam používania a ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon. Nemáme na ne žiadny vplyv. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Amazon v súvislosti s Alexa nájdete v podmienkach používania a ochrany osobných údajov Amazonu.]

 

 

7.            YouTube

7.1          Naše online ponuky využívajú video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie zvukových a obrazových súborov.

7.2          Keď vstúpite na príslušnú stránku našich online ponúk, ktorá obsahuje vstavaný prehrávač YouTube, vytvorí sa spojenie so službou YouTube, aby bolo možné prenášať a prehrávať video alebo zvukový súbor. Pritom sa údaje prenášajú na YouTube ako spracovateľa údajov. Nie sme zodpovední za spracovanie týchto údajov spoločnosťou YouTube.

7.3          Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a použití údajov službou YouTube, o vašich právach a možnostiach ochrany osobných údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v oznámení o ochrane údajov služby YouTube.]

8.            Sociálne doplnky

8.1          V našich online ponukách používame tzv. sociálne doplnky z rôznych sociálnych sietí. V tejto časti sú jednotlivo opísané.

                Pri používaní doplnkov vytvorí váš internetový prehliadač priame pripojenie k serveru príslušnej sociálnej siete. Týmto spôsobom dostane príslušný poskytovateľ informácie, ku ktorým váš internetový prehliadač pristupoval z príslušnej stránky našich online ponúk – aj keď nemáte u tohto poskytovateľa používateľský účet alebo v súčasnosti nie ste prihlásení do svojho účtu. Protokolové súbory (vrátane IP adresy) sa v tomto prípade priamo prenášajú z vášho internetového prehliadača na server príslušného poskytovateľa a môžu sa tam ukladať. Poskytovateľ alebo jeho server sa môžu nachádzať mimo EÚ alebo EHP (napr. v Spojených štátoch).

                Doplnky sú samostatnými rozšíreniami poskytovateľov sociálnych sietí. Z tohto dôvodu nemôžeme ovplyvniť rozsah údajov, ktoré zhromaždili a uložili.

                Účel a rozsah zhromažďovania, ďalšie spracúvanie a využívanie údajov sociálnou sieťou, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

                V prípade, že si neželáte, aby poskytovatelia sociálnych sietí prijímali a prípadne ukladali alebo používali údaje, nemali by ste príslušné doplnky používať.

               

8.2          Doplnky na Facebooku

Facebook je prevádzkovaný pod www.facebook.com spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a pod www.facebook.de spoločnosťou Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Prehľad doplnkov Facebooku a ich vzhľadu nájdete tu:

http://developers.facebook.com/plugins; informácie o ochrane údajov na Facebooku nájdete tu:http://www.facebook.com/policy.php.

8.3          Spracovanie údajov operátormi App Store

Žiadnym zhromažďovaním údajov nami a mimo našej zodpovednosti je prenos údajov, ako sú užívateľské meno, e-mailová adresa a identifikátor jednotlivého zariadenia, do obchodu s aplikáciami (napr. Google Play od spoločnosti Google, App Store od spoločnosti Apple, Galaxy Apps Store od spoločnosti Samsung) pri sťahovaní príslušnej aplikácie. Toto zhromažďovanie údajov a ďalšie spracovanie v obchode s aplikáciami, ktorý je operátorom, nemôžeme ovplyvniť.

 

Prevody mimo EHP

Osobné údaje spracovávané prostredníctvom aplikácie sú uložené v krajine nachádzajúcej sa v EHP. Na základe vyššie uvedených účelov však vaše osobné údaje prevádzame do organizácií mimo EHP. V takom prípade môžeme použiť štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia. Vaše údaje môžeme tiež preniesť do organizácií v USA, ktoré sa zúčastňujú na ochrane súkromia EÚ – USA alebo ktoré majú zavedené podnikové pravidlá na ochranu vašich údajov, ktoré schválili orgány EÚ na ochranu údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie, vrátane získania kópie dokumentov použitých na ochranu vašich údajov, kontaktujte nás, ako je to opísané v časti Kontaktujte nás nižšie.

(d)    Prevody do iných organizácií

·       Prevody tretím stranám, ak sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonnú povinnosť, alebo ak to považujeme za potrebné, aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Honda, našich zákazníkov alebo iných osôb.

·       Prevody štátnym orgánom a/alebo úradom na presadzovanie práva, ak sú na to zákonom ustanovené alebo ak sa to vyžaduje na ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s platnými zákonmi.

·       Prevody potenciálnym alebo skutočným kupujúcim v prípade, že spoločnosť Honda alebo akákoľvek časť skupiny Honda predá akúkoľvek svoju obchodnú divíziu alebo majetok, ktorý obsahuje osobné údaje.

Vaše voľby a práva

(a)    Vaše všeobecné práva a voľby 

·           Máte právo byť informovaní o spracovaní vašich údajov (toto je zámerom tohto oznámenia) požiadať spoločnosť Honda o kópiu vašich osobných údajov; opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; a získať osobné údaje, ktoré poskytujete, v štruktúrovanom strojom čitateľnom formáte.

·           Za určitých okolností môžete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov (najmä v prípade, že údaje nemusíme spracovávať, aby sme splnili zmluvné alebo iné zákonné požiadavky).

·           Kde sme požiadali o váš súhlas, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Ak požiadate o odvolanie súhlasu so spracovaním údajov spoločnosťou Honda, nebude to mať vplyv na žiadne spracovanie, ktoré sa v tom čase uskutočnilo.

 

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti odhalilo osobné údaje o inej osobe, alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré požadujeme podľa zákona, alebo ak máme presvedčivý oprávnený záujem ich uchovávať.

 

(b)    Vaše práva a voľby týkajúce sa priameho marketingu

Honda vám dá možnosť prihlásiť sa (súhlasiť)  na prijímanie priamej marketingovej komunikácie v aplikácii.

 

Ak nechcete, aby sme vám v aplikácii posielali priamy marketing, môžete kedykoľvek požiadať, aby sme to nerobili:

·           Zmenou nastavení ochrany osobných údajov v aplikácii alebo

·           Kontaktovaním nás na adrese: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c)     Vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Dozorný orgán by mohol byť v mieste, kde žijete alebo kde pracujete, alebo kde došlo k porušeniu povinností v oblasti ochrany údajov.

 

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba dovtedy, kým ich budeme potrebovať pre legitímny záujem spoločnosti Honda v súlade s platnými zákonmi, alebo budeme poskytovať službu na vašu žiadosť, alebo aby sme splnili zákonné požiadavky. Na konci tohto obdobia a v každom prípade do 2 rokov od posledného použitia aplikácie podnikneme kroky na vymazanie vašich osobných údajov alebo ich uložíme vo forme, ktorá vás už nebude identifikovať.

Odkazy na stránky tretích strán

Naša webová lokalita môže z času na čas obsahovať odkazy na webové lokality našej partnerskej siete, inzerentov a spoločností skupiny. Spoločnosť Honda nezodpovedá za obsah žiadnych webových lokalít, ktoré sú prepojené s jej lokalitou. Pri vstupe na lokalitu tretej strany je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky a podmienky, ktoré sa na túto lokalitu vzťahujú.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať. Podľa toho aktualizujeme dátum uvedený v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a odporúčame vám, aby ste skontrolovali zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude k dispozícii v aplikácii. V niektorých prípadoch vás môžeme tiež informovať o konkrétnych úkonoch súvisiacich so spracovaním údajov alebo o významných zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, ako to vyžaduje príslušný zákon.

Kontaktujte nás

Aplikáciu prevádzkuje spoločnosť Honda Motor Europe Limited (identifikačné číslo spoločnosti 857969), ktorá je správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom aplikácie a ktorej registrovaná adresa je Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko, RG12 1HL.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adresemii-monitor@honda-eu.com Nášho správcu osobných údajov môžete tiež kontaktovať na  DPO@honda-eu.com.