LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA („EULA“)

PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE PRED STIAHNUTÍM ALEBO UVEDENÍM APLIKÁCIE Z TEJTO WEB STRÁNKY.

Táto licenčná zmluva koncového užívateľa je právnou dohodou medzi vami (koncový užívateľ” alebo vy”) a spoločnosťou Honda Motor Europe Limited (identifikačné číslo spoločnosti 857969) so sídlom Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Spojené kráľovstvo (“Honda”, my” alebo nami”) pre:

·          Mobilný aplikačný softvér Honda Miimo známy ako Mii-monitor (vrátane všetkých služieb prístupných prostredníctvom aplikácie) (ďalej len Aplikácia”).

Poskytujeme vám licenciu na používanie aplikácie na základe tejto EULA zmluvy na základe všetkých pravidiel alebo zásad uplatňovaných akýmkoľvek predajcom aplikácii (Appstore”) od ktorého koncový užívateľ stiahol aplikáciu (Appstore pravidlá”). Aplikáciu vám nepredávame. Po celý čas zostávame vlastníkmi aplikácie.

POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM

TÁTO APLIKÁCIA VYŽADUJE SMARTFÓN ANDROID ALEBO SMARTFÓN APPLE S NASLEDUJÚCIMI OPERAČNÝMI SYSTÉMAMI

1.     iOS 10.0; a/alebo

2.     Android 5.0

ZARIADENIE MUSÍ MAŤ PRE INŠTALÁCIU A SPRÁVNE FUNGOVANIE ASPOŇ 100 MB VOĽNÉHO PRIESTORU. ROZLÍŠENIE OBRAZOVKY BY MALO BYŤ NAJMENEJ 960 x 540 PIXELOV (px) PRE ANDROID ALEBO 960 x 640 PIXELOV PRE SMARTFÓNY APPLE. APLIKÁCIA MÔŽE PRACOVAŤ AJ NA INÝCH ZARIADENIACH, ALE TOTO SÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY, KTORÉ BY MALI UMOŽŇOVAŤ SPRÁVNE FUNGOVANIE APLIKÁCIE. 

TÁTO APLIKÁCIA JE KOMPATIBILNÁ IBA S HONDA MIIMO (ROBOTICKÁ KOSAČKA) :]

·           HRM40 Live / HRM70 Live

 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

·          STIAHNUTÍM APLIKÁCIE Z APPSTORE SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, KTORÁ SA STÁVA PRE VÁS ZÁVÄZNÁ. PODMIENKY LICENCIE ZAHŔŇAJÚOBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA PODMIENOK 6.

·          AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, NEPOSKYTNEME VÁM LICENCIU PRE APLIKÁCIU A MUSÍTE ZASTAVIŤ PROCES JEJ STIAHNUTIA A APLIKÁCIU VYMAZAŤ.

Mali by ste si vytlačiť kópiu tejto zmluvy EULA pre budúce použitie.

DOHODNUTÉ PODMIENKY

1.             Ustanovenia

1.1           Podmienky tejto zmluvy EULA sa vzťahujú na aplikáciu a na všetky služby dostupné prostredníctvom aplikácie vrátane všetkých aktualizácií alebo dodatkov k nim, pokiaľ s nimi nie sú uvedené samostatné podmienky, ktoré sa v takom prípade uplatňujú.

1.2           V aplikácii je zahrnutý softvér s otvoreným zdrojovým kódom a podmienky jeho príslušných licencií otvoreného zdrojového kódu môžu byť preto nadradené niektorým z podmienok tejto zmluvy EULA.  Ak chcete vedieť, ktorý softvér s otvoreným zdrojovým kódom sa používa, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v tejto EULA v prílohe 1

1.3           Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť oznámením zmeny pri ďalšom spustení aplikácie. Nové podmienky sa môžu zobraziť na obrazovke a môže sa od vás vyžadovať, aby ste si ich prečítali a súhlasili s nimi, aby ste mohli pokračovať v používaní aplikácie.

1.4           Aktualizácie aplikácie sa môžu z času na čas vydávať prostredníctvom Appstore. V závislosti od aktualizácie pravdepodobne nebudete môcť aplikáciu používať, kým si nestiahnete alebo nestreamujete najnovšiu verziu a neprijmete nové podmienky.

1.5           Predpokladá sa, že ste získali povolenie od vlastníka mobilného telefónu alebo prenosného zariadenia, ktoré ovládate, ale nevlastníte, a ktoré je opísané v stave 2.2 (Zariadenie”) a stiahnete si kópiu aplikácie do zariadenia. Vám a im môžu vaši a ich poskytovatelia internetu účtovať poplatky za internetové pripojenie na zariadení. Prijímate zodpovednosť v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA za používanie aplikácie na alebo v súvislosti s akýmkoľvek zariadením, bez ohľadu na to, či ste jeho vlastníkom alebo nie.

1.6   Naše oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tuwww.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-hrm40-miimonitor-privacy-policies.html. V oznámení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s aplikáciou. Okrem toho používaním aplikácie potvrdzujete a súhlasíte s tým, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné. Beriete na vedomie, že každú správu alebo informáciu, ktorú odošlete pomocou aplikácie, môžu ostatní prečítať alebo zachytiť, a to aj v prípade, že existuje zvláštne oznámenie o šifrovaní konkrétneho prenosu.

1.7           Používaním aplikácie vyjadrujete súhlas s tým, aby sme zhromažďovali a používali technické informácie o vašom zariadení a súvisiacom softvéri, hardvéri a perifériách s cieľom vylepšenia našich produktov a poskytovania služieb.

1.8           Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné nezávislé webové lokality tretích strán (Lokality tretích strán”). Webové lokality tretích strán nie sú pod našou kontrolou a nenesieme zodpovednosť za obsah ani za ich zásady ochrany osobných údajov (ak existujú). Budete musieť urobiť vlastný nezávislý úsudok, pokiaľ ide o vašu interakciu s akýmikoľvek lokalitami tretích strán vrátane nákupu a použitia akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sú prostredníctvom nich dostupné.

1.9           Akékoľvek slová nasledujúce za výrazmi vrátane, zahŕňať, najmä alebo napríklad alebo iné podobné frázy sa považujú za ilustratívne a neobmedzujú všeobecnosť súvisiacich všeobecných slov.

2.             Udelenie a rozsah licencie

2.1           Vzhľadom na to, že súhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy EULA, udeľujeme vám neprevoditeľnú, nevýhradnú licenciu na používanie aplikácie na vašom zariadení, s výhradou týchto podmienok a pravidiel obchodu s aplikáciami, ktoré sú do tejto zmluvy EULA začlenené formou odkazu. Vyhradzujeme si všetky ostatné práva.

2.2           Môžete si stiahnuť aplikáciu do zariadenia a môžete ju na svojom zariadení prezerať, používať a zobrazovať iba na osobné účely.

3.             Licenčné obmedzenia

S výnimkou prípadov výslovne stanovených v tejto zmluve EULA alebo v súlade s akýmkoľvek miestnym zákonom súhlasíte:

(a)    nekopírovať aplikáciu;

(b)    neprenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, spájať, prispôsobovať, meniť alebo upravovať aplikáciu;

(c)    nevykonávať zmeny alebo úpravy celej alebo ktorejkoľvek časti aplikácie, ani nedovoliť, aby sa aplikácia alebo jej časť kombinovala s inými programami alebo aby sa do nich začlenila;

(d)    nerozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela na základe celej alebo akejkoľvek časti aplikácie;

(e)    neposkytovať ani inak sprístupňovať aplikáciu ako celok ani sčasti (vrátane predmetu a zdrojového kódu), v akejkoľvek podobe žiadnej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu od nás; a

(f)     dodržiavať všetky zákony a nariadenia týkajúce sa kontroly alebo vývozu technológií, ktoré sa vzťahujú na technológiu používanú alebo podporovanú aplikáciou (Technológia”),

(spolu Licenčné obmedzenia”).

4.             Obmedzenia prijateľného použitia

Nesmiete:

(a)    používať aplikáciu žiadnym nezákonným spôsobom, na žiadny nezákonný účel ani žiadnym spôsobom nezlučiteľným s touto zmluvou EULA, ani konať podvodne alebo škodlivo, napríklad hacknutím alebo vložením škodlivého kódu vrátane vírusov alebo škodlivých údajov do aplikácie alebo akéhokoľvek operačného systému;

(b)    porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva žiadnej tretej strany v súvislosti s vaším používaním aplikácie (pokiaľ takéto použitie nie je licencované touto zmluvou EULA);

(c)    prenášať žiadny materiál, ktorý je v súvislosti s používaním aplikácie urážlivý alebo inak nevhodný;

(d)    používať aplikáciu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť, narušiť alebo ohroziť naše systémy alebo zabezpečenie alebo zasahovať do iných užívateľov; a

(e)    zhromažďovať alebo získavať žiadne informácie ani údaje z našich systémov ani sa pokúšať rozlúštiť akýkoľvek prenos na alebo zo serverov prevádzkujúcich akúkoľvek službu prístupnú prostredníctvom aplikácie.

(spolu Obmedzenia prijateľného použitia”).

5.             Práva duševného vlastníctva

5.1           Beriete na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva v aplikácii a technológii kdekoľvek na svete patria nám alebo našim poskytovateľom licencií, že práva v aplikácii sú pre vás licencované (nepredávané) a že nemáte žiadne práva na Aplikáciu alebo Technológie iné ako právo používať každú z nich v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA.

5.2           Potvrdzujete, že nemáte žiadne právo na prístup k aplikácii vo forme zdrojového kódu.

6.             Obmedzenie zodpovednosti

6.1           Beriete na vedomie, že aplikácia nebola vyvinutá, aby vyhovovala vašim individuálnym požiadavkám, a preto je  zabezpečenie toho, aby vybavenie a funkcie aplikácie spĺňali vaše požiadavky, vašou zodpovednosťou.

6.2           Aplikáciu dodávame iba na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať túto aplikáciu na komerčné, obchodné účely ani na ďalší predaj, a nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

6.3           Sme zodpovední iba za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte, ktorá je predvídateľným výsledkom nášho porušenia tejto zmluvy EULA alebo našej nedbanlivosti až do limitu stanoveného v podmienkach 6.4, ale nie sme zodpovední za žiadne nepredvídateľné straty alebo škody. Strata alebo poškodenie sa dajú predvídať, ak je to zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste to predpokladali vy aj my v čase, keď sme vám zmluvu EULA poskytli.

6.4           Naša maximálna celková zodpovednosť podľa tejto zmluvy EULA alebo v súvislosti s touto zmluvou EULA, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, je za všetkých okolností obmedzená na to, aby vám umožnila bezplatne stiahnuť ďalšiu kópiu aplikácie. Toto sa nevzťahuje na druhy strát stanovené v podmienkach 6.5.

6.5           Nič v tejto zmluve EULA neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za:

(a)    smrť alebo zranenie v dôsledku našej nedbanlivosti;

(b)    podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; a

(c)    akúkoľvek iná zodpovednosť, ktorú podľa anglického práva nemožno vylúčiť alebo obmedziť.

7.             Ukončenie

7.1           Túto zmluvu EULA môžeme okamžite ukončiť písomným oznámením:

(a)    ak sa dopustíte závažného alebo trvalého porušenia tejto zmluvy EULA; alebo

(b)    ak porušíte ktorékoľvek z licenčných obmedzení alebo obmedzení prijateľného použitia.

7.2           Pri ukončení z akéhokoľvek dôvodu:

(a)    všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe tejto zmluvy EULA, zanikajú;

(b)    musíte okamžite zastaviť všetky činnosti povolené touto zmluvou EULA, vrátane vášho používania akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie; a

(c)    musíte okamžite zmazať alebo odstrániť aplikáciu zo svojho zariadenia a potvrdiť nám, že ste tak urobili a zničili všetky celé alebo čiastočné kópie aplikácie, ktoré ste vytvorili v rozpore s touto zmluvou EULA.

8.             Udalosti mimo našej kontroly

8.1           Nezodpovedáme za žiadne nesplnenie alebo oneskorenie pri plnení akýchkoľvek našich záväzkov podľa tejto zmluvy EULA, ktoré boli spôsobené akýmkoľvek konaním alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly, vrátane zlyhania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí (Udalosť mimo našu kontrolu”).

8.2           Ak dôjde k udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich záväzkov podľa tejto zmluvy EULA:

(a)    naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA budú pozastavené a čas na splnenie našich záväzkov sa predĺži na dobu trvania udalosti mimo našej kontroly; a

(b)    vynaložíme maximálne úsilie, aby sme našli riešenie, pomocou ktorého by sa naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA mohli plniť napriek udalosti mimo našej kontroly.

9.             Ďalšie dôležité pojmy

9.1           Môžeme prevádzať naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy EULA na inú organizáciu, ale nebude to mať vplyv na vaše práva ani naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA.

9.2           Svoje práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy EULA môžete prevádzať na inú osobu iba s naším písomným súhlasom.

9.3           DÔLEŽITÉ – v prípade, že prevádzate vlastníctvo svojho Honda Miimo, uistite sa, že ste o tom okamžite informovali spoločnosť Honda, a kontaktujte nás kontaktnými údajmi uvedenými v prílohe 1 tohto dokumentu.

9.4           Ak nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú z vašich povinností podľa tejto zmluvy EULA alebo ak si nevymáhame naše práva voči vám, alebo ak sa s tým oneskoríme, neznamená to, že sme sa vzdali našich práv voči vám a že nemusíte tieto povinnosti plniť. Ak sa vzdáme našich zákonných práv, urobíme tak iba písomne a to neznamená, že sa automaticky vzdáme akýchkoľvek neskorších zákonných práv.

9.5           Každá z podmienok tejto zmluvy EULA koná osobitne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že ktorákoľvek z nich je nezákonná alebo nevynútiteľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

9.6           Upozorňujeme, že táto zmluva EULA, jej predmet a vznik sa riadi anglickým právom. Vy a my spoločne sme sa dohodli, že súdy v Anglicku budú mať nevýhradnú právomoc rozhodovať o akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa výkladu, nárokov alebo sporov týkajúcich sa podmienok zmluvy.

10.           Komunikácia medzi nami A PODPORA

10.1         Ak nás chcete písomne kontaktovať alebo ak niektorá z podmienok v tejto zmluve EULA vyžaduje, aby ste nás písomne upovedomili, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v prílohe 1 k tomuto dokumentu. Prijatie potvrdíme písomne.

10.2         Ak vás musíme kontaktovať alebo vás musíme písomne upozorniť, urobíme tak e-mailom alebo predplatenou poštou na adresu, ktorú ste nám uviedli vo svojej žiadosti o aplikáciu.

10.3         Ak potrebujete podporu týkajúcu sa vašej aplikácie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v prílohe 1 tohto dokumentu.

11.   Zber/použitie údajov:

11.1         Softvér môže zachytiť osobné údaje používateľa (e-mailovú adresu, heslo, mapu trávnatej plochy a údaje o používaní kosačky – deň, čas a trvanie). Údaje sú potrebné na to, aby sme mohli poskytovať vzdialenú diagnostickú podporu. Vzdialená diagnostická podpora bude mať obmedzený charakter, ale údaje nám umožnia urobiť nasledujúce:

(i)              Zmapovať príslušný trávnik (aby ste mohli zistiť, či užívateľ správne nainštaloval obvodový drôt)

(ii)             Posúdiť aktuálny stav kosačky (t.j. v doku, nabíjanie, kosenie alebo pozastavenie)

(iii)            Určiť, či má HRM40 Live / HRM70 Live pripojenie GSM (ak nie, môžeme vám poradiť s nápravným opatrením)

(iv)            Zistiť, či má HRM40 Live / HRM70 Live pripojenie k serveru (ak nie, môžeme vám poradiť s nápravnými opatreniami)

(v)             Poskytnúť kosačke aktualizácie softvéru (Honda môže v prípade potreby používateľovi zaslať alebo informovať používateľa o dostupnej aktualizácii)

(vi)            Údaje užívateľa nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami

12.   Rôzne

12.1 Vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú aj na všetky aktualizácie a programové doplnky k softvéru, ktoré poskytujeme na stiahnutie, s výnimkou prípadov, keď sú predmetom samostatnej dohody. V takom prípade sa uplatňujú iba podmienky ustanovení platných pre príslušnú aktualizáciu alebo programový doplnok.

Táto dohoda bola uzavretá v deň prvého stiahnutia aplikácie.

 

PRÍLOHA 1 – KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

RAKÚSKO

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

 

POBALTSKÉ ŠTÁTY

(Estónsko/Litva/Lotyšsko)

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallin Estónsko

 

BELGICKO

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

 

BULHARSKO

Tel.: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia Bulharsko

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

 

CHORVÁTSKO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

Fax: +38531320429

http://www.honda-as.com info@honda-as.com

 

CYPRUS

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia 

Tel.: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

 

ČESKÁ REPUBLIKA

BG Technik cs, a.s.

U Závodiště 251/8

15900 Praha 5 - Velká Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DÁNSKO

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

www.hondapower.dk

 

FÍNSKO

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358.207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

FRANCÚZSKO

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

 

NEMECKO

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

 

GRÉCKO

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Atény, Grécko

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

MAĎARSKO

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

 

ÍRSKO

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

 

IZRAEL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd.

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Izrael

Tel: +972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

 

TALIANSKO

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rím

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

 

MACEDÓNSKO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

NÓRSKO

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POĽSKO

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Varšava

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@mojahonda.pl

 

PORTUGALSKO

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

RUMUNSKO

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Rumunsko

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SRBSKO A ČIERNA HORA

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVINSKO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

ŠPANIELSKO avšetky jeho provincie

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

ŠVÉDSKO

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

ŠVAJČIARSKO

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd.,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURECKO

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

UKRAJINA

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kyjev, 04073, Ukrajina

Tel.: +380 44 537 25 76

Fax: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.sk