MII-MONITOR LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA („EULA“)

PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE PRED STIAHNUTÍM ALEBO PREHRÁVANÍM APLIKÁCIE Mii-monitor

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom je právnou dohodou medzi vami („koncovým používateľom" alebo „vami") a spoločnosťou Honda Motor Europe Limited (číslo spoločnosti 857969) so sídlom Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, UK („Honda", „my" alebo „nás") na:

Softvér mobilnej aplikácie Honda známy ako Mii-monitor vrátane všetkých služieb, ktoré môžu byť prístupné prostredníctvom aplikácie (ďalej len „Aplikácia").

Spoločnosť Honda vám udeľuje licenciu na používanie aplikácie na základe tejto zmluvy EULA a v súlade so všetkými pravidlami alebo zásadami uplatňovanými akýmkoľvek obchodom s aplikáciami („Appstore"), z ktorého koncový používateľ prevzal aplikáciu („pravidlá Appstore"). Spoločnosť Honda vám aplikáciu nepredáva a spoločnosť Honda zostáva vždy vlastníkom aplikácie.

POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM TÁTO APLIKÁCIA VYŽADUJE SMARTFÓN SO SYSTÉMOM ANDROID ALEBO APPLE. MINIMÁLNA VERZIA OPERAČNÉHO SYSTÉMU, PAMÄŤ, KAPACITA PAMÄTE A ROZLÍŠENIE OBRAZOVKY VÁŠHO ZARIADENIA SA MÔŽU ZMENIŤ.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

STIAHNUTÍM APLIKÁCIE SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V PODMIENKE 6.

AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, NEPOSKYTNEME VÁM LICENCIU PRE APLIKÁCIU A MUSÍTE ZASTAVIŤ PROCES JEJ STIAHNUTIA A APLIKÁCIU VYMAZAŤ.

Mali by ste si vytlačiť kópiu tejto zmluvy EULA pre budúce použitie.

DOHODNUTÉ PODMIENKY

1. Ustanovenia

1.1 Podmienky tejto licenčnej zmluvy EULA sa vzťahujú na aplikáciu alebo ktorúkoľvek zo služieb prístupných prostredníctvom aplikácie vrátane ich aktualizácií alebo doplnkov, pokiaľ sa na ne nevzťahujú osobitné podmienky, v takom prípade platia tieto podmienky.

1.2 Súčasťou aplikácie je nasledujúci softvér s otvoreným zdrojovým kódom, a preto podmienky ich príslušných licencií s otvoreným zdrojovým kódom môžu mať prednosť pred niektorými podmienkami tejto zmluvy EULA:

Licencia Apache verzia 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt, http://www.apache.org/licenses/)

 

Adaptér: RxJava 2 - https://github.com/square/retrofit

·         Licencia Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

Appcompat - https://github.com/androidx-releases/Appcompat

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx-releases/Appcompat/blob/master/LICENSE

 

AutoFitTextView: https://github.com/grantland/android-autofittextview

·         Licencia Apache: https://github.com/grantland/android-autofittextview/blob/master/LICENSE.txt

 

ConstraintLayout: https://github.com/androidx/constraintlayout

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/constraintlayout/blob/main/LICENSE

 

Retrofit - https://github.com/square/retrofit

·         Licencia Apache: https://github.com/square/retrofit/blob/master/LICENSE.txt

 

AndroidX Core - https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/core

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

ZXing - https://github.com/zxing/zxing

·         Licencia Apache: https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE

 

Dagger - https://github.com/google/dagger

·         Licencia Apache: https://github.com/google/dagger/blob/master/LICENSE.txt

 

Desugar_jdk_libs – https://github.com/google/desugar_jdk_libs

·         License GPL: https://github.com/google/desugar_jdk_libs/blob/master/LICENSE

 

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-android-sdk

·         License: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/blob/master/LICENSE

 

Android Retrosterams - https://github.com/retrostreams/android-retrostreams

·         License GPL: https://github.com/retrostreams/android-retrostreams/blob/master/GPL_ClasspathException

 

AndroidX Legacy - https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/legacy

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – Extensions: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-extensions

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – Live Data: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-livedata

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – ViewModel – SavedState: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel-savedstate

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Lifecycle – ViewModel: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/lifecycle/lifecycle-viewmodel

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Logger - https://github.com/orhanobut/logger

·         Licencia Apache: https://github.com/orhanobut/logger/blob/master/LICENSE

 

Logging Interceptor - https://github.com/square/okhttp/tree/master/okhttp-logging-interceptor

·         Licencia Apache: https://github.com/square/okhttp/blob/master/LICENSE.txt

 

Material Calendar View - https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview

·         LicenciaMIT: https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview/blob/master/LICENSE

 

Material Components for Android - https://github.com/material-components/material-components-android

·         Licencia Apache: https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/LICENSE

 

Android X Navigation - UI: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-ui

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

Android X Navigation - Fragment: https://github.com/androidx/androidx/tree/androidx-main/navigation/navigation-fragment

·         Licencia Apache: https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-main/LICENSE.txt

 

RxAndroid - https://github.com/ReactiveX/RxAndroid

·         Licencia Apache: https://github.com/ReactiveX/RxAndroid/blob/3.x/LICENSE

 

RxJava - https://github.com/ReactiveX/RxJava

·         Licencia Apache: https://github.com/ReactiveX/RxJava/blob/3.x/LICENSE

 

SimpleXML - https://github.com/shevek/simple-xml

·         Licencia Apache: https://github.com/shevek/simple-xml/blob/master/LICENSE.txt

 

ThreeTen Android Backport - https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP

·         Licencia Apache: https://github.com/JakeWharton/ThreeTenABP/blob/trunk/LICENSE.txt

 

Virtual Joystick Android - https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android

·         Licencia: https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android/blob/master/LICENSE

 

ZXing Android Embedded - https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded

·         Licencia Apache: https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING

 

Otto (http://square.github.io/otto)

Retrofit (http://square.github.io/retrofit)

Gson (https://github.com/google/gson)

Zxing (https://github.com/zxing/zxing, https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded/blob/master/COPYING)

Animal Sniffer (https://github.com/mojohaus/animal-sniffer/blob/master/animal-sniffer/src/main/java/org/codehaus/mojo/animal_sniffer/SignatureBuilder.java)

Checker Framework Annotations (https://github.com/typetools/checker-framework/blob/master/LICENSE.txt)

Core (https://developer.android.com/guide/playcore/license)

Firebase (https://developer.android.com/studio/terms.html)

Play Services (https://developer.android.com/studio/terms.html)

 

 

NVActivityIndicatorView (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/blob/master/LICENSE)

MBProgressHUD (https://github.com/jdg/MBProgressHUD/blob/master/LICENSE)

ReachabilitySwift (https://github.com/ashleymills/Reachability.swift/blob/master/LICENSE)

GoogleMaps (https://cloud.google.com/maps-platform/terms)

IQKeyboardManagerSwift (https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md)

Alamofire (https://github.com/Alamofire/Alamofire/blob/master/LICENSE)

Cuckoo (https://github.com/Brightify/Cuckoo/blob/master/LICENSE)

BellaDatiSDK - https://github.com/BellaDati/iOS-BellaDati-SDK

Firebase - https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk/blob/master/LICENSE

IQKeyboardManagerSwift - https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager/blob/master/LICENSE.md

 

1.3 Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že vám zmenu oznámime pri ďalšom spustení aplikácie. Nové podmienky sa zobrazia na obrazovke a vy si ich budete musieť prečítať a prijať, aby ste mohli pokračovať v používaní aplikácie.

1.4 Z času na čas môžu byť prostredníctvom Appstore vydané aktualizácie aplikácie. V závislosti od aktualizácie pravdepodobne nebudete môcť aplikáciu používať, kým si nestiahnete alebo nestreamujete najnovšiu verziu a neprijmete nové podmienky.

1.5 Predpokladá sa, že ste získali povolenie od vlastníka mobilného telefónu alebo vreckového zariadenia, ktoré ovládate, ale nie ste jeho vlastníkom, a ktoré je opísané v podmienke 2.2 (ďalej len „Zariadenie"), a že ste si stiahli kópiu aplikácie do zariadenia. Majiteľovi účtu mobilného telefónu môžu vaši poskytovatelia služieb a ich poskytovatelia služieb účtovať poplatky za prístup na internet v Zariadení. Prijímate zodpovednosť v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA za používanie aplikácie na alebo v súvislosti s akýmkoľvek zariadením, bez ohľadu na to, či ste jeho vlastníkom alebo nie.

1.6 Naše oznámenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii tu [https://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-privacy-policies/mii-monitor.html] V oznámení o ochrane osobných údajov sa dozviete, ako spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s aplikáciou. Okrem toho používaním aplikácie potvrdzujete a súhlasíte s tým, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné. Beriete na vedomie, že každú správu alebo informáciu, ktorú odošlete pomocou aplikácie, môžu ostatní prečítať alebo zachytiť, a to aj v prípade, že existuje zvláštne oznámenie o šifrovaní konkrétneho prenosu.

1.7 Používaním aplikácie súhlasíte s tým, aby sme zhromažďovali a používali technické informácie o vašom zariadení a súvisiacom softvéri, hardvéri a periférnych zariadeniach na zlepšenie našich produktov a poskytovanie akýchkoľvek služieb.

1.8 Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné nezávislé webové lokality tretích strán (“Lokality tretích strán”). Webové lokality tretích strán nie sú pod našou kontrolou a nenesieme zodpovednosť za obsah ani za ich zásady ochrany osobných údajov (ak existujú). Budete musieť urobiť vlastný nezávislý úsudok, pokiaľ ide o vašu interakciu s akýmikoľvek lokalitami tretích strán vrátane nákupu a použitia akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sú prostredníctvom nich dostupné.

1.9 Akékoľvek slová nasledujúce po výrazoch vrátane, obsahujú, konkrétne alebo napríklad alebo akákoľvek podobná fráza sa budú vykladať ako ilustratívne a nebudú obmedzovať všeobecnosť súvisiacich všeobecných slov.

2. Udelenie a rozsah licencie

2.1 Vzhľadom na to, že súhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto EULA, udeľujeme vám neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie aplikácie na vašom zariadení v súlade s týmito podmienkami a pravidlami Appstore, ktoré sú súčasťou tejto EULA formou odkazu. Vyhradzujeme si všetky ostatné práva.

2.2 Môžete si stiahnuť aplikáciu do zariadenia a môžete ju na svojom zariadení prezerať, používať a zobrazovať iba na osobné účely.

3. Licenčné obmedzenia

S výnimkou prípadov výslovne stanovených v tejto zmluve EULA alebo v súlade s akýmkoľvek miestnym zákonom súhlasíte:

(a) nekopírovať aplikáciu;

(b) neprenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, spájať, prispôsobovať, meniť alebo upravovať aplikáciu;

(c) nevykonávať zmeny alebo úpravy celej alebo ktorejkoľvek časti aplikácie, ani nedovoliť, aby sa aplikácia alebo jej časť kombinovala s inými programami alebo aby sa do nich začlenila;

(d) nerozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela na základe celej alebo akejkoľvek časti aplikácie;

(e) neposkytovať ani inak sprístupňovať aplikáciu ako celok ani sčasti (vrátane predmetu a zdrojového kódu), v akejkoľvek podobe žiadnej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu od nás; a

(f) dodržiavať všetky zákony a nariadenia týkajúce sa kontroly technológií alebo exportu, ktoré sa vzťahujú na technológiu používanú alebo podporovanú aplikáciou (ďalej len „Technológia“),

(spolu „Licenčné omedzenia”).

4. Prijateľné obmedzenia používania

Nesmiete:

(a) používať aplikáciu žiadnym nezákonným spôsobom, na žiadny nezákonný účel ani žiadnym spôsobom nezlučiteľným s touto zmluvou EULA, ani konať podvodne alebo škodlivo, napríklad hacknutím alebo vložením škodlivého kódu vrátane vírusov alebo škodlivých údajov do aplikácie alebo akéhokoľvek operačného systému;

(b) porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva žiadnej tretej strany v súvislosti s vaším používaním aplikácie (pokiaľ takéto použitie nie je licencované touto zmluvou EULA);

(c) prenášať žiadny materiál, ktorý je v súvislosti s používaním aplikácie urážlivý alebo inak nevhodný;

(d) používať aplikáciu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť, narušiť alebo ohroziť naše systémy alebo zabezpečenie alebo zasahovať do iných užívateľov; a

(e) zhromažďovať alebo získavať žiadne informácie ani údaje z našich systémov ani sa pokúšať rozlúštiť akýkoľvek prenos na alebo zo serverov prevádzkujúcich akúkoľvek službu prístupnú prostredníctvom aplikácie.

(spolu „Prijateľné obmedzenia používania”).

5. Práva duševného vlastníctva

5.1 Beriete na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva v aplikácii a technológii kdekoľvek na svete patria spoločnosti Honda alebo našim poskytovateľom licencií, že akékoľvek práva v aplikácii sú vám licencované (nepredávané) a že nemáte žiadne práva na , aplikáciu alebo technológiu okrem práva na používanie každej z nich v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA.

5.2 Beriete na vedomie, že nemáte právo mať alebo získať prístup k Aplikácii vo forme zdrojového kódu.

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1 Beriete na vedomie, že aplikácia nebola vyvinutá tak, aby spĺňala vaše individuálne požiadavky, a preto je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby vybavenie a funkcie aplikácie spĺňali vaše požiadavky.

6.2 Aplikáciu dodávame iba na domáce a súkromné ​​použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať aplikáciu na žiadne komerčné, obchodné účely ani účely ďalšieho predaja a spoločnosť Honda voči vám nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.

6.3 Sme zodpovední len za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto EULA spoločnosťou Honda alebo nedbalosti spoločnosti Honda až do limitu uvedeného v podmienke 6.4, ale spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadne nepredvídateľné straty alebo škody. Strata alebo poškodenie sa dajú predvídať, ak je to zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste to predpokladali vy aj my v čase, keď sme vám zmluvu EULA poskytli.

6.4 Naša maximálna celková zodpovednosť podľa tejto zmluvy EULA alebo v súvislosti s touto zmluvou EULA, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, je za všetkých okolností obmedzená na to, aby vám umožnila bezplatne stiahnuť ďalšiu kópiu aplikácie. Toto sa nevzťahuje na druhy strát stanovené v podmienkach 6.5.

6.5 Nič v tejto zmluve EULA neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za:

(a) smrť alebo zranenie osôb v dôsledku nedbanlivosti spoločnosti Honda;

(b) podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; a

(c) akúkoľvek iná zodpovednosť, ktorú podľa anglického práva nemožno vylúčiť alebo obmedziť.

7. Ukončenie

7.1 Túto zmluvu EULA môžeme okamžite ukončiť písomným oznámením:

(a) ak sa dopustíte závažného alebo trvalého porušenia tejto zmluvy EULA; alebo

(b) ak porušíte ktorékoľvek z licenčných obmedzení alebo obmedzení prijateľného použitia.

7.2 Pri ukončení z akéhokoľvek dôvodu:

(a) všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe tejto zmluvy EULA, zanikajú;

(b) musíte okamžite zastaviť všetky činnosti povolené touto zmluvou EULA, vrátane vášho používania akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie; a

(c) musíte okamžite zmazať alebo odstrániť aplikáciu zo svojho zariadenia a potvrdiť nám, že ste tak urobili a zničili všetky celé alebo čiastočné kópie aplikácie, ktoré ste vytvorili v rozpore s touto zmluvou EULA.

8. Udalosti mimo našej kontroly

8.1 Nezodpovedáme za žiadne nesplnenie alebo oneskorenie pri plnení akýchkoľvek našich záväzkov podľa tejto zmluvy EULA, ktoré boli spôsobené akýmkoľvek konaním alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly, vrátane zlyhania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí (“Udalosť mimo našu kontrolu”).

8.2 Ak dôjde k udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich záväzkov podľa tejto zmluvy EULA:

(a) naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA budú pozastavené a čas na splnenie našich záväzkov sa predĺži na dobu trvania udalosti mimo našej kontroly; a

(b) vynaložíme maximálne úsilie, aby sme našli riešenie, pomocou ktorého by sa naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA mohli plniť napriek udalosti mimo našej kontroly.

9. Ďalšie dôležité pojmy

9.1 Môžeme prevádzať naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy EULA na inú organizáciu, ale nebude to mať vplyv na vaše práva ani naše povinnosti podľa tejto zmluvy EULA.

9.2 Svoje práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy EULA môžete prevádzať na inú osobu iba s naším písomným súhlasom.

9.3 DÔLEŽITÉ - v prípade, že prevádzate vlastníctvo svojho Honda Miimo, uistite sa, že ste o tom okamžite informovali spoločnosť Honda, a kontaktujte nás kontaktnými údajmi uvedenými v Prílohe 1 tohto dokumentu.

9.4 Ak nebudeme trvať na tom, aby ste splnili niektorú z vašich povinností podľa tejto zmluvy EULA alebo ak si nevymáhame naše práva voči vám, alebo ak sa s tým oneskoríme, neznamená to, že sme sa vzdali našich práv voči vám a že nemusíte tieto povinnosti plniť. Ak sa vzdáme našich zákonných práv, urobíme tak iba písomne a to neznamená, že sa automaticky vzdáme akýchkoľvek neskorších zákonných práv.

9.5 Každá z podmienok tejto zmluvy EULA koná osobitne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že ktorákoľvek z nich je nezákonná alebo nevynútiteľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

9.6 Upozorňujeme, že táto zmluva EULA, jej predmet a vznik sa riadi anglickým právom. Vy a my spoločne sme sa dohodli, že súdy v Anglicku budú mať nevýhradnú právomoc rozhodovať o akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa výkladu, nárokov alebo sporov týkajúcich sa podmienok zmluvy.

10. Komunikácia medzi nami a podporou

10.1 Ak nás chcete písomne kontaktovať alebo ak niektorá z podmienok v tejto zmluve EULA vyžaduje, aby ste nás písomne upovedomili, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v Prílohe 1 k tomuto dokumentu. Prijatie potvrdíme písomne.

10.2 Ak vás musíme kontaktovať alebo vás musíme písomne upozorniť, urobíme tak e-mailom alebo predplatenou poštou na adresu, ktorú ste nám uviedli vo svojej žiadosti o aplikáciu.

10.3 Ak potrebujete podporu týkajúcu sa vašej aplikácie, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v prílohe 1 tohto dokumentu.

Táto dohoda bola uzavretá v deň prvého stiahnutia aplikácie.

 

PRÍLOHA 1 – KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

RAKÚSKO

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0) 2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

POBALTSKÉ ŠTÁTY

(Estónsko/Litva/Lotyšsko)

Tel.: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallin Estónsko

BELGICKO

Tel.: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

BULHARSKO

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia

Bulharsko

www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

Tel: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

CHORVÁTSKO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

CYPRUS

Powerline Products Ltd

Cyprus - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel.: +357 99 49 04 21

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

ČESKÁ REPUBLIKA

BG Technik cs, a.s.

U Závodiště 251/8

15900 Praha 5 - Velká Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DÁNSKO

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel.: +45 36 34 25 50

www. tima.dk

FÍNSKO

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

 

FRANCÚZSKO

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

NEMECKO

Tel.: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

GRÉCKO

Technellas S.A.

92 Athinon Ave

10442 Atény, Grécko

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

MAĎARSKO

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

info@hondakisgepek.hu

ÍRSKO

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

TALIANSKO

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rím

Tel.: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel.: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

NÓRSKO

Berema AS

Svarthagsveien 8

1543 Vestby

Tel.: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POĽSKO

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02- 844 Varšava

Tel.: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@ariespower.pl

 

PORTUGALSKO

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel.: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

 

RUMUNSKO

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Rumunsko

Tel.: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SRBSKO A ČIERNA HORA

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVINSKO

AS Power Equipment d.o.o.

Brezence 2

SI-8216 Mirna Peč

Tel.: +386 7 777 00 45

http://as-powerequipment.com

info@as-powerequipment.com

 

ŠPANIELSKO a
všetky jeho provincie

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

 

ŠVÉDSKO

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 - Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

ŠVAJČIARSKO

Tel.: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd., Slough

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURECKO

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel.: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

http://www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1 HL

Tel.: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk